• § 36. - Udostępnianie wy...
  19.04.2024
Obserwuj akt

§ 36 ewid.gruntów i bud.


Udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji

1.
Wypisy i wyrysy, o których mowa w art. 24 aktualizacja i udostępnianie danych z ewidencji gruntów ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, udostępnia się w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci papierowej.
2.
Wypis z rejestrów: gruntów, budynków, lokali jest dokumentem, który oprócz informacji zawartych w ewidencji odpowiednio dla: gruntów, budynków, lokali, zawiera:
1)
nazwę organu wydającego wypis;
2)
oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
3)
tytuł dokumentu – odpowiednio: „Wypis z rejestru gruntów”, „Wypis z rejestru budynków”, „Wypis z rejestru lokali”;
4)
nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego;
5)
numer jednostki rejestrowej, odpowiednio: gruntów, budynków albo lokali;
6)
w przypadku wypisu z rejestru gruntów informacje o znajdujących się na poszczególnych działkach ewidencyjnych budynkach niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności i znajdujących się w nich lokalach niestanowiących odrębnego od gruntu przedmiotu własności;
7)
w przypadku wypisu z rejestru budynków informacje o lokalach niestanowiących odrębnego od budynku przedmiotu własności znajdujących się w poszczególnych budynkach;
8)
datę sporządzenia dokumentu;
9)
nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, albo adnotacje o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny;
10)
w przypadku wypisu sporządzonego w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej przez ten organ albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną urzędu obsługującego organ;
11)
w przypadku wypisu sporządzonego w postaci papierowej – podpis osoby reprezentującej organ albo osoby upoważnionej przez ten organ oraz datę złożenia podpisu.
3.
Wypisom z rejestrów: gruntów, budynków, lokali, niezawierającym danych podmiotów, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz numerów ksiąg wieczystych, nadaje się odpowiednio tytuł: „Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych”, „Wypis z rejestru budynków bez danych osobowych”, „Wypis z rejestru lokali bez danych osobowych”.
4.
Wyrys z mapy ewidencyjnej jest fragmentem mapy ewidencyjnej zawierającym również:
1)
nazwę organu wydającego wyrys;
2)
oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
3)
tytuł dokumentu „Wyrys z mapy ewidencyjnej”;
4)
nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek;
5)
informację o skali mapy;
6)
oznaczenie kierunku północy;
7)
datę sporządzenia dokumentu;
8)
nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, albo adnotacje o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny;
9)
w przypadku wyrysu sporządzonego w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej przez ten organ albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną urzędu obsługującego organ;
10)
w przypadku wyrysu sporządzonego w postaci papierowej – podpis osoby reprezentującej organ albo osoby upoważnionej przez ten organ oraz datę złożenia podpisu.
5.
Wyrys z mapy ewidencyjnej, wypis z rejestru gruntów, budynków lub lokali sporządza się dla wybranych lub wszystkich działek, budynków lub lokali wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej.
6.
Wypisy, o których mowa w ust. 2, oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej, o których mowa w ust. 4, organ opatruje klauzulą o treści: „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.
7.
Wypisowi z rejestru gruntów niezawierającemu klauzuli, o której mowa w ust. 6, nadaje się tytuł: „Uproszczony wypis z rejestru gruntów”.
8.
(uchylony)
§ 36 Udostępnianie wypisów i wyrysów z ewidencji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...