• § 40. - Zakres informacj...
  13.04.2024
Obserwuj akt

§ 40 ewid.gruntów i bud.


Zakres informacji w rejestrze cen nieruchomości

1.
Rejestr cen nieruchomości zawiera informacje dotyczące:
1)
IdRCN – identyfikatora transakcji;
2)
oznaczenia transakcji;
3)
oznaczenia aktu notarialnego z jego datą i dane identyfikujące notariusza;
4)
rodzaju transakcji;
5)
rodzaju rynku;
6)
strony sprzedającej;
7)
strony kupującej;
8)
ceny transakcji brutto;
9)
kwoty podatku VAT;
10)
wykazu nieruchomości będących przedmiotem transakcji wraz z ich rodzajem, opisem i ceną.
2.
W wykazie nieruchomości wyróżniane są następujące rodzaje nieruchomości:
1)
nieruchomości gruntowe niezabudowane;
2)
nieruchomości gruntowe zabudowane;
3)
nieruchomości budynkowe;
4)
nieruchomości lokalowe.
3.
W informacjach o nieruchomości wykazuje się:
1)
rodzaj prawa będącego przedmiotem transakcji;
2)
udział w prawie będącym przedmiotem transakcji;
3)
pole powierzchni ewidencyjnej nieruchomości gruntowej;
4)
cenę nieruchomości brutto;
5)
kwotę podatku VAT;
6)
wykaz działek, budynków lub lokali wchodzących w skład nieruchomości.
4.
Dla działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości gruntowych w rejestrze cen nieruchomości przechowuje się, możliwe do ustalenia na podstawie aktu notarialnego, następujące informacje:
1)
identyfikator działki ewidencyjnej;
2)
adres działki ewidencyjnej;
3)
pole powierzchni ewidencyjnej;
4)
przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
5)
sposób użytkowania;
6)
cenę działki ewidencyjnej brutto;
7)
kwotę podatku VAT;
8)
dodatkowe informacje.
5.
Dla budynków wchodzących w skład nieruchomości budynkowych w rejestrze cen nieruchomości przechowuje się możliwe do ustalenia na podstawie aktu notarialnego, następujące informacje:
1)
identyfikator budynku;
2)
adres budynku;
3)
rodzaj budynku;
4)
pole powierzchni użytkowej;
5)
cenę budynku brutto;
6)
kwotę podatku VAT;
7)
dodatkowe informacje.
6.
Dla lokali wchodzących w skład nieruchomości lokalowych w rejestrze cen nieruchomości przechowuje się, możliwe do ustalenia na podstawie aktu notarialnego, następujące informacje:
1)
identyfikator lokalu;
2)
adres lokalu;
3)
funkcję lokalu;
4)
liczbę izb;
5)
numer kondygnacji;
6)
powierzchnię użytkową lokalu;
7)
powierzchnię pomieszczeń przynależnych do lokalu;
8)
cenę lokalu brutto;
9)
kwotę podatku VAT;
10)
dodatkowe informacje.
7.
Identyfikator transakcji IdRCN, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest identyfikatorem infrastruktury informacji przestrzennej, na który składają się:
1)
przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, uzupełniona po kropce skrótem „RCN”;
2)
identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych spośród innych obiektów zapisanych w tej bazie;
3)
identyfikator wersji obiektu.
8.
Elementy identyfikatora transakcji IdRCN, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.
9.
Specyfikację pojęciowego modelu danych rejestru cen nieruchomości określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
10.
Schemat aplikacyjny GML dotyczący udostępniania danych rejestru cen nieruchomości, zgodny ze schematem pojęciowym zamieszczonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia, Główny Geodeta Kraju publikuje w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 delegacja ustawowa ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
11.
Udostępnianie informacji z rejestru cen nieruchomości odbywa się z wykorzystaniem usług sieciowych i portali internetowych lub wyciągów w postaci papierowej.
12.
Specyfikację usług sieciowych, o których mowa w ust. 11, dotyczących udostępniania danych z rejestru cen nieruchomości określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 40 Zakres informacji w rejestrze cen nieruchomości - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...