• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  17.08.2022
Uchylony dnia: 2014-08-10
Dz.U. uchylający akt: 2014.0.768

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
2)
sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania;
3)
ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych;
4)
wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności;
5)
wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności;
6)
sposób przeprowadzania i zakres egzaminu;
7)
zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne;
8)
zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2)
izbie - należy przez to rozumieć właściwy organ izby architektów albo izby inżynierów budownictwa, zgodnie z właściwością określoną w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...