• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  17.08.2022
Uchylony dnia: 2014-08-10
Dz.U. uchylający akt: 2014.0.768

Rozdział 3. Nadawanie uprawnień budowlanych, zakres i sposób przeprowadzania egzaminu oraz zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne i zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej

Izba prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z 2 etapów:
1)
kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej;
2)
egzaminu na uprawnienia budowlane.
1.
Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:
1)
odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, o których mowa w art. 14 specjalności uprawnień budowlanych, ust. 3 ustawy;
2)
książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki za granicą, o której mowa w § 5, ust. 2;
3)
dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 13, ust. 1 pkt 1.
2.
Kwalifikowanie wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i uznaniu przez właściwą komisję kwalifikacyjną, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.
4.
W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach dołączonych do wniosków izba wzywa, w drodze postanowienia, osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych do uzupełnienia braków w terminie 30 dni.
5.
Izba może żądać od organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo od autora projektu lub inwestora przedstawienia prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenia zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane.
6.
Izba wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu:
1)
po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4;
2)
jeżeli wykształcenie lub praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 3,
3)
po stwierdzeniu podania nieprawdziwych lub fałszywych danych w książce praktyki zawodowej lub w zaświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki za granicą.
Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:
1)
znajomości procesu budowlanego;
2)
umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
1.
W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany:
1)
na uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności;
2)
na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;
3)
na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.
2.
Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane.
1.
Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez izbę.
2.
Zawiadomienie o terminie egzaminu izba doręcza, przez pocztę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane, co najmniej na miesiąc przed tym terminem.
3.
Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej egzaminu. Izba określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.
1.
Po zakończeniu części ustnej egzaminu w sprawie nadania uprawnień budowlanych izba wydaje decyzję:
1)
o nadaniu uprawnień budowlanych - w razie pozytywnego wyniku egzaminu;
2)
o odmowie nadania uprawnień budowlanych - w razie negatywnego wyniku części ustnej egzaminu.
2.
W decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych izba określa termin, po którego upływie osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.
Kopia ostatecznej decyzji, o której mowa w § 11, , ust. 1 pkt 1, jest przekazywana do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
1.
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne:
1)
z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2)
z tytułu przeprowadzenia egzaminu jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3)
z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu jest równa 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę
- ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
2.
Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy izby. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wnosi się co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.
3.
Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu.
Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane, członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie powinno być wyższe niż:
1)
za udział w kwalifikowaniu - 9 % opłaty ustalonej na podstawie § 13, ust. 1 pkt 1 od jednego wniosku;
2)
za przeprowadzenie egzaminu - 9 % opłaty ustalonej na podstawie § 13, ust. 1 pkt 2 od jednej osoby egzaminowanej;
3)
za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego - 9 % opłaty ustalonej na podstawie § 13, ust. 1 pkt 3 od jednej osoby egzaminowanej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...