• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  05.10.2022
Uchylony dnia: 2014-08-10
Dz.U. uchylający akt: 2014.0.768

Rozdział 5. Specjalizacja techniczno-budowlana

1.
O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono tę specjalizację, z wyjątkiem osób określonych w § 17, ust. 3.
2.
Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki we właściwej specjalności, w zakresie specjalizacji, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.
1.
Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć:
1)
odpis posiadanych uprawnień budowlanych;
2)
oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, o której mowa w § 26, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.
2.
Egzamin dla osoby ubiegającej się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej powinien uwzględniać w szczególności sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w zakresie tej specjalizacji.
3.
W składzie komisji kwalifikacyjnej nie mniej niż połowa jej członków powinna posiadać specjalizację odpowiadającą specjalizacji, o którą ubiega się osoba egzaminowana.
4.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej izba wydaje decyzję:
1)
o nadaniu specjalizacji - w razie pozytywnego wyniku egzaminu;
2)
o odmowie nadania specjalizacji - w razie negatywnego wyniku egzaminu.
5.
Przepisy § 3, § 4, ust. 1-3, § 7, § 8, § 9, ust. 1, § 10, oraz § od 12, do 14, stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...