• § 10. - Zmiany w projekt...
  21.03.2023
Obserwuj akt

§ 10 finans.sąd.powsz..


Zmiany w projektach i planach finansowych budżetu sądów

1.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, do dokonywania zmian w projektach planów finansowych i w planach finansowych wydatków podległych dysponentów trzeciego stopnia w obrębie jednego rozdziału i w ramach limitu określonego w projekcie planu finansowego i w planie finansowym dla sądów na obszarze apelacji, z tym że:
1)
wnioski do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są kierowane za pośrednictwem dysponenta części budżetowej;
2)
dysponent części budżetowej, w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową sądownictwa, może pozostawić wnioski, o których mowa w pkt 1, bez biegu, informując o tym wnioskodawcę;
3)
do przeniesień wydatków zmniejszających lub zwiększających wydatki na inwestycje budowlane jest wymagana zgoda dysponenta części budżetowej;
4)
przeniesienia polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia odbywają się w ramach limitu wydatków na wynagrodzenia określonego w projekcie planu finansowego i w planie finansowym dla sądów na obszarze apelacji oraz z zachowaniem klasyfikacji budżetowej wydatków.
2.
Dysponent części budżetowej jest upoważniony do przeniesień wydatków zmniejszających lub zwiększających wydatki na wynagrodzenia, innych niż wskazane w ust. 1 pkt 4, w ramach limitu wydatków na wynagrodzenia określonego w projekcie planu finansowego i w planie finansowym części odpowiadającej sądom powszechnym.
3.
Dysponenci trzeciego stopnia są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 4, do dokonywania zmian w projektach planów finansowych i w planach finansowych wydatków w obrębie jednego rozdziału, z wyłączeniem wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje budowlane, z tym że:
1)
do przeniesień wydatków zmniejszających planowane wydatki na wynagrodzenia jest wymagana zgoda dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji;
2)
wnioski do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o wyrażenie zgody na dokonanie przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są kierowane za pośrednictwem dysponenta części budżetowej;
3)
dysponent części budżetowej, w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową sądownictwa, może pozostawić wnioski, o których mowa w pkt 2, bez biegu, informując o tym wnioskodawcę.
4.
Dysponent części budżetowej może ograniczyć lub zawiesić na czas określony uprawnienia dysponentów, o których mowa w ust. 1–3, do dokonywania przeniesień wydatków.
5.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji informuje niezwłocznie właściwego dysponenta trzeciego stopnia o decyzjach dotyczących zmian, o których mowa w ust. 1 i 2.
6.
Dysponent trzeciego stopnia informuje właściwego dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji o decyzjach dotyczących zmian, o których mowa w ust. 3, w terminie do 6. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian.
7.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji zawiadamia dysponenta części budżetowej o podjętych przez siebie i podległych mu dysponentów decyzjach wprowadzających zmiany w projektach planów finansowych oraz w planach finansowych wydatków – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian.
§ 10 Zmiany w projektach i planach finansowych budżetu sądów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...