• § 11. - Uruchamianie śro...
  21.03.2023
Obserwuj akt

§ 11 finans.sąd.powsz..


Uruchamianie środków budżetowych

1.
Środki pieniężne na wydatki sądownictwa, w tym również na finansowanie inwestycji, są przekazywane na rachunki bieżące dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji przez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w wysokości zgodnej z harmonogramem, o którym mowa w art. 147 harmonogram realizacji budżetu państwa ustawy o finansach publicznych, i zatwierdzonym przez dysponenta części budżetowej limitem miesięcznym i dziennym środków na wydatki budżetowe.
2.
(uchylony)
3.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji otrzymane środki pieniężne przekazuje niezwłocznie na rachunki bieżące podległych dysponentów trzeciego stopnia i jednocześnie wykorzystuje je jako dysponent trzeciego stopnia na pokrycie wydatków sądu apelacyjnego zgodnie z harmonogramem ustalonym dla poszczególnych dysponentów trzeciego stopnia.
4.
Dysponent trzeciego stopnia otrzymane środki pieniężne wykorzystuje na pokrycie własnych wydatków, bez prawa ich dalszego przekazywania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Miesięczne zapotrzebowanie na środki na wydatki budżetowe oraz informację o kwotach środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu składane z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa:
6.
Miesięczne zapotrzebowanie na środki na wydatki budżetowe oraz informację o kwotach środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu składane z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa:
1)
dysponent trzeciego stopnia przekazuje dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji do 13. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;
2)
dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji w terminie do 17. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy, weryfikuje poprawność tego zapotrzebowania oraz terminowość jego przekazania i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odrzuca je, do poprawy, dysponentowi trzeciego stopnia;
3)
dysponent części budżetowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do 20. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.
7.
Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 6, powinno zawierać kwoty środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu, w podziale na kolejne dni robocze, zaś informacja, o której mowa w ust. 6, podawana jest w podziale na kolejne dni robocze i rodzaje wydatków, według szczegółowości określonej w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
8.
Aktualizacja dziennych zapotrzebowań na środki na wydatki budżetowe dotyczące kolejnej dekady powinna być dokonana przez poszczególnych dysponentów na 2 dni robocze przed pierwszym dniem tej dekady.
9.
W przypadku konieczności zmiany limitu dziennego środków na wydatki budżetowe, o którym mowa w ust. 1, zapotrzebowanie na dodatkowe środki na wydatki budżetowe powinno zostać złożone w terminie umożliwiającym dysponentowi części budżetowej złożenie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zapotrzebowania nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym uruchomieniem tych środków.
§ 11 Uruchamianie środków budżetowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...