• § 13. - Rachunki bieżące...
  19.05.2024
Obserwuj akt

§ 13 finans.sąd.powsz..


Rachunki bieżące i rachunki pomocnicze

1.
Rachunki bieżące, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków, służą do rozliczeń operacji finansowych związanych z realizacją dochodów i wydatków sądów.
2.
Na rachunki bieżące dochodów są przyjmowane:
1)
dochody budżetowe sądów;
2)
(uchylony).
3)
wpływy z tytułu zwrotu wydatków, jeżeli zwrot następuje po upływie roku budżetowego, w którym dokonano wydatku;
4)
wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach pomocniczych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4;
5)
środki z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na zwroty nadpłat w dochodach budżetowych.
3.
Z rachunków bieżących dochodów są dokonywane:
1)
zwroty nadpłat i zwroty kwot nienależnie pobranych wraz z oprocentowaniem regulowanym odrębnymi przepisami;
2)
przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.
4.
(uchylony).
5.
(uchylony).
6.
(uchylony).
7.
Pobrane na rachunki bieżące dochody budżetowe, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz § 20, są przekazywane na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, z zachowaniem rodzaju wpływów, według stanu środków na:
1)
5. dzień miesiąca – do dnia 10. danego miesiąca;
2)
10. dzień miesiąca – do dnia 15. danego miesiąca;
3)
15. dzień miesiąca – do dnia 20. danego miesiąca;
4)
20. dzień miesiąca – do dnia 25. danego miesiąca;
5)
25. dzień miesiąca – do ostatniego dnia miesiąca;
6)
ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 5. następnego miesiąca.
8.
Podatek od towarów i usług zrealizowany w dochodach sądów jest odprowadzany na właściwe rachunki na zasadach i w terminach określonych w odrębnych przepisach.
9.
Przekazywane w terminach określonych w ust. 7 kwoty dochodów należy skorygować o zwroty nadpłat dokonane do dnia przekazania i zwroty nadpłat przewidywane w ciągu pięciu dni po terminie przekazania, jeżeli w tym czasie upływają terminy zwrotów nadpłat ustalone w odrębnych przepisach.
10.
Na rachunki bieżące wydatków są przyjmowane:
1)
wpływy środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia;
2)
zwroty środków pieniężnych z rachunków bieżących wydatków dysponenta niższego stopnia;
3)
(uchylony);
4)
wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonywanych w tym samym roku, w którym poniesiono wydatki;
5)
zwroty niewykorzystanych środków przekazanych na współfinansowanie projektów sądów, finansowanych z udziałem środków europejskich, z rachunku, o którym mowa w art. 192 przekazywanie środków na płatności na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w przypadku jego otwarcia.
11.
Z rachunków bieżących wydatków są dokonywane:
1)
wydatki bieżące i inwestycyjne;
2)
przelewy środków pieniężnych do dysponentów niższego stopnia;
3)
zwroty środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym na rachunek bieżący wydatków dysponenta wyższego stopnia;
4)
przelewy środków na opłacanie składek do organizacji międzynarodowych;
5)
przelewy środków na współfinansowanie projektów sądów, finansowanych z udziałem środków europejskich, na rachunek, o którym mowa w art. 192 przekazywanie środków na płatności na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w przypadku jego otwarcia.
6)
(uchylony)
12.
(uchylony).
13.
(uchylony).
14.
(uchylony).
§ 13 Rachunki bieżące i rachunki pomocnicze - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...