• § 2. - Objaśnienie pojęć
  21.03.2023
Obserwuj akt

§ 2 finans.sąd.powsz..


Objaśnienie pojęć

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
2)
ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535);
3)
przepisach wykonawczych - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych, w szczególności:
a) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 907) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), zwane dalej "klasyfikacją budżetową",
b) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718),
c) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 259),
d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 188),
e) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 oraz z 2017 r. poz. 699) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773),
f) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579),
g) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760),
h) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704 i 1229 oraz z 2021 r. poz. 1004);
4)
dysponencie części budżetowej - należy przez to rozumieć Ministra Sprawiedliwości jako dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej sądom powszechnym;
5)
dysponencie budżetu sądów na obszarze apelacji – należy przez to rozumieć dyrektora sądu apelacyjnego oraz osobę wyznaczoną przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego w zakresie dysponowania środkami budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie art. 177 dysponowanie budżetem sądów powszechnych § 2 ustawy;
6)
dysponencie trzeciego stopnia - należy przez to rozumieć odpowiednio:
a) dyrektora sądu apelacyjnego oraz osobę wyznaczoną przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu apelacyjnego – w zakresie dysponowania środkami budżetu sądu apelacyjnego,
b) dyrektora sądu okręgowego oraz osobę wyznaczoną przez Ministra Sprawiedliwości w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu okręgowego, w tym także dyrektora sądu okręgowego wykonującego zadania dyrektora w sądzie rejonowym, w którym nie ma stanowiska dyrektora sądu – w zakresie dysponowania środkami sądu okręgowego,
c) dyrektora sądu rejonowego oraz dyrektora sądu okręgowego w przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora sądu rejonowego - w zakresie dysponowania środkami budżetu sądu rejonowego;
7)
państwowej jednostce budżetowej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 12 tworzenie, łączenie i likwidacja jednostek budżetowych ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;
8)
ordynacji podatkowej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2021 r. poz. 1540);
9)
wydatkach niewygasających - należy przez to rozumieć wydatki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 181 wygaśnięcie niezrealizowanych kwot wydatków z budżetu państwa ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
10)
Kpc - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 1090 i 1177);
11)
układzie zadaniowym - należy przez to rozumieć zestawienie wydatków budżetu państwa, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
§ 2 Objaśnienie pojęć - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...