• § 3. - Dysponenci środka...
  25.03.2023
Obserwuj akt

§ 3 finans.sąd.powsz..


Dysponenci środkami budżetowymi sądów

1.
Środkami budżetowymi sądów w zakresie wykonywania wydatków dysponują - stosownie do zakresu swoich kompetencji - dysponenci poszczególnych stopni.
2.
Dysponentowi części budżetowej bezpośrednio podlegają dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji.
3.
Dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji bezpośrednio podlegają dysponenci trzeciego stopnia na obszarze apelacji.
4.
Dysponent budżetu sądów na obszarze apelacji jest jednocześnie dysponentem trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i dokonywania wydatków ujętych w planie finansowym sądu apelacyjnego.
5.
Zadania i kompetencje dysponenta części budżetowej obejmują:
1)
przygotowywanie i przedstawianie projektu budżetu, w tym w układzie zadaniowym, a następnie wykonywanie budżetu, w tym w układzie zadaniowym, w części odpowiadającej sądom;
2)
opracowywanie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, harmonogramu realizacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 147 harmonogram realizacji budżetu państwa ustawy o finansach publicznych, w części odpowiadającej sądom, oraz harmonogramu realizacji budżetu sądów na obszarze apelacji, po zasięgnięciu opinii dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji;
3)
(uchylony)
4)
sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej sądów, w tym nad gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz nad efektywnością i skutecznością realizacji planów w układzie zadaniowym, na podstawie mierników stopnia realizacji celów, jak również przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
5)
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, z zastrzeżeniem art. 69 obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej ust. 2 ustawy o finansach publicznych;
6)
dokonywanie kwartalnych ocen przebiegu wykonania zadań w części budżetu państwa odpowiadającej sądom oraz dochodów i wydatków sądów, w tym przede wszystkim prawidłowości i terminowości pobierania dochodów, zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych, z uwzględnieniem zakresu zrealizowanych zadań, wysokości i terminów przekazywania dotacji oraz prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz zgodności między wysokością wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa;
7)
dokonywanie kwartalnych ocen przebiegu realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym;
8)
ustalanie szczegółowych zasad i organizowanie przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowo-rzeczowych oraz koordynowanie wykonania tych zadań na obszarach apelacji;
9)
opracowywanie, po zasięgnięciu opinii dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji, wieloletnich programów zadań finansowo-rzeczowych sądownictwa oraz zabezpieczanie środków i limitów środków budżetowych na ich realizację;
10)
inicjowanie i wprowadzanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami i majątkiem sądów oraz koordynowanie i nadzorowanie tych procesów;
11)
określanie, w uzasadnionych przypadkach, zakresu zadań i kompetencji podległych dysponentów;
12)
wykonywanie obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem programów inwestycji, prowadzeniem i finansowaniem inwestycji, które określone są w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. f, jak również dokonywanie czynności w zakresie przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje budowlane, na zasadach określonych w ustawie oraz ustawie o finansach publicznych.
6.
Zadania i kompetencje dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji obejmują:
1)
przygotowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektów planów finansowych i planów finansowych sądów z obszaru apelacji, przedstawianie projektów Krajowej Radzie Sądownictwa i dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonywanie budżetu sądów na obszarze apelacji;
2)
przygotowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektów planów i planów wydatków w układzie zadaniowym sądów z obszaru apelacji, przedstawianie projektów dysponentowi części budżetowej, a następnie wykonywanie budżetu sądów w układzie zadaniowym na obszarze apelacji;
3)
opracowywanie w porozumieniu z podległymi dysponentami trzeciego stopnia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków sądów na obszarze apelacji;
4)
dysponowanie rachunkiem bieżącym dysponenta budżetu sądów na obszarze apelacji dla sądów na obszarze apelacji, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków oraz rachunkiem pomocniczym, o którym mowa w § 16 ust. 2;
5)
sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów trzeciego stopnia oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
6)
zapewnienie funkcjonowania zewnętrznej kontroli zarządczej wobec podległych dysponentów w obszarach określonych w art. 31a zadania dyrektora sądu § 1 pkt 2 ustawy;
7)
opracowywanie przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia projektów programów wieloletnich;
8)
organizowanie na obszarze apelacji właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym przez podległe sądy, dokonywanie ich kwartalnych ocen oraz przekazywanie tych ocen wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi części budżetowej;
9)
inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądów na obszarze apelacji, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz kierowników i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, i majątkiem sądów oraz koordynowanie i nadzorowanie tych procesów na obszarze apelacji;
10)
prowadzenie działalności inwestycyjnej na podstawie art. 179 podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu § 3 pkt 1 ustawy, a w razie potrzeby - przekazywanie wykonywania zadań inwestycyjnych na podstawie art. 179 podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu § 4 ustawy.
7.
Zadania i kompetencje dysponenta trzeciego stopnia obejmują:
1)
przygotowywanie przy współpracy z właściwym dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji projektu planu finansowego oraz planu finansowego odpowiednio:
a) sądu apelacyjnego,
b) sądu okręgowego, z tym że w sądzie okręgowym, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, projekt planu finansowego stanowi sumę pomocniczych projektów planów finansowych sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych, zaś plan finansowy stanowi sumę pomocniczych planów finansowych sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych,
c) sądu rejonowego, w którym powołano dyrektora sądu lub w którym stanowisko dyrektora sądu nie jest obsadzone
- a następnie wykonywanie budżetu danego sądu;
2)
przygotowywanie projektu planu i planu wydatków w układzie zadaniowym odpowiednio:
a) sądu apelacyjnego,
b) sądu okręgowego, z tym że w sądzie okręgowym, którego dyrektor wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, projekt planu finansowego wydatków w układzie zadaniowym stanowi sumę pomocniczych projektów planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych, zaś plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym stanowi sumę pomocniczych planów finansowych wydatków w układzie zadaniowym sądu okręgowego oraz poszczególnych sądów rejonowych,
c) sądu rejonowego, w którym powołano dyrektora sądu lub w którym stanowisko dyrektora sądu nie jest obsadzone
- a następnie wykonywanie budżetu danego sądu w układzie zadaniowym;
3)
opracowywanie w porozumieniu z właściwym dysponentem budżetu sądów na obszarze apelacji harmonogramu realizacji budżetu danego sądu;
4)
dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu, z wyodrębnieniem rachunku dochodów i wydatków oraz rachunkami pomocniczymi, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a rachunki depozytowe Ministra Finansów ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
5)
sprawowanie nadzoru i kontroli przebiegu wykonania zadań określonych w planie finansowym sądu oraz przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
6)
zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli zarządczej w sądzie w obszarach określonych w art. 31a zadania dyrektora sądu § 1 pkt 2 ustawy;
7)
organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym w odpowiednim sądzie, dokonywanie ich kwartalnej oceny oraz przekazywanie jej wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji;
8)
uczestniczenie w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym danego sądu;
9)
inicjowanie i podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu, w tym w zakresie efektywnych form zarządzania finansami, kadrami, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, zawodowych kuratorów sądowych, asystentów sędziów, aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz kierowników i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, i majątkiem sądu;
10)
prowadzenie działalności inwestycyjnej odpowiednio:
a) sądu apelacyjnego - na podstawie art. 179 podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu § 3 pkt 1 ustawy,
b) sądu okręgowego - na podstawie art. 179 podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu § 3 pkt 2 ustawy i w razie przekazania wykonywanie zadań inwestycyjnych na podstawie art. 179 podmioty kierujące gospodarką finansową i prowadzące działalność inwestycyjną sądu § 4 ustawy.
§ 3 Dysponenci środkami budżetowymi sądów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...