• § 6. - Tryb opracowania ...
  25.03.2023
Obserwuj akt

§ 6 finans.sąd.powsz..


Tryb opracowania projektów planów finansowych dla sądów

1.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie projektów planów finansowych opracowanych, z zastrzeżeniem ust. 2, przez podległych dysponentów opracowują projekty planów finansowych dla sądów na obszarze apelacji na rok następny i przedkładają je wraz z uzasadnieniem Krajowej Radzie Sądownictwa oraz dysponentowi części budżetowej - w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w § 5 ust. 1, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca.
2.
Dyrektor sądu okręgowego, który wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, na podstawie pomocniczego projektu planu finansowego sądu okręgowego oraz pomocniczych projektów planów finansowych poszczególnych sądów rejonowych sporządza jeden projekt planu finansowego.
3.
Krajowa Rada Sądownictwa, w terminie określonym w art. 178 tryb opracowywania planów finansowych dla sądów § 3 ustawy, składa dysponentowi części budżetowej wniosek o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów na rok następny wraz ze swymi uwagami i zastrzeżeniami.
4.
Dysponent części budżetowej opracowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projekt dochodów i wydatków sądów na rok następny, w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 138 materiały do projektu ustawy budżetowej ust. 6 ustawy o finansach publicznych, w celu włączenia go do projektu ustawy budżetowej.
5.
Dysponent części budżetowej przekazuje dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji w terminie określonym w art. 143 informacje dysponentów części budżetowych ust. 1 ustawy o finansach publicznych informacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej w szczegółowości:
1)
dochody - dział, rozdział, paragraf;
2)
wydatki - dział, rozdział, paragraf oraz grupy wydatków określone w art. 124 grupy wydatków budżetu państwa ust. 1 ustawy o finansach publicznych - w celu opracowania projektów planów finansowych.
6.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, niezwłocznie przekazują podległym dysponentom informacje w celu opracowania projektów ich planów finansowych.
7.
Projekty planów finansowych są sporządzane w szczegółowości: część, dział, rozdział i paragraf.
8.
Projekty planów finansowych sądów zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, z projektem ustawy budżetowej, zatwierdzone przez dyrektorów sądów są przekazywane niezwłocznie właściwym dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji, z zastrzeżeniem że zapewni to dysponentowi budżetu sądów na obszarze apelacji przekazanie projektu planu dysponentowi części budżetowej w terminie określonym w art. 143 informacje dysponentów części budżetowych ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
9.
Dysponent części budżetowej weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej. W przypadku stwierdzenia różnic wprowadza w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
10.
Dysponenci budżetu sądów na obszarze apelacji na podstawie zmian wprowadzonych przez dysponenta części budżetowej weryfikują projekty planów finansowych podległych dysponentów i niezwłocznie informują ich o wprowadzonych zmianach.
11.
Dysponenci trzeciego stopnia na podstawie zmian wprowadzonych przez dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji weryfikują projekty planów finansowych odpowiednich sądów, z zastrzeżeniem ust. 12.
12.
Dyrektor sądu okręgowego, który wykonuje zadania dla sądów rejonowych, w których nie ma stanowisk dyrektorów sądów, weryfikuje projekt planu finansowego sądu okręgowego oraz pomocnicze projekty planów finansowych poszczególnych sądów rejonowych.
13.
Projekty planów finansowych sądów, w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem ustawy budżetowej, zatwierdzone odpowiednio przez dyrektorów sądów albo zweryfikowane w trybie i terminie określonych w ust. 9-12 stanowią podstawę gospodarki finansowej sądów w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.
14.
Dysponent części budżetowej przekazuje dysponentom budżetu sądów na obszarze apelacji, w terminie określonym w art. 143 informacje dysponentów części budżetowych ust. 1 ustawy o finansach publicznych, informacje o kwotach wydatków z budżetu środków europejskich, w tym wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy budżetowej w szczegółowości:
1)
program finansowany z udziałem środków europejskich,
2)
dział
- w celu opracowania projektów planów finansowych dla budżetu środków europejskich.
15.
Projekty planów finansowych dla budżetu środków europejskich w zakresie wydatków są sporządzane w szczegółowości: część, program finansowany z udziałem środków europejskich, dział, rozdział oraz paragraf. Przepisy ust. 8-13 stosuje się odpowiednio.
§ 6 Tryb opracowania projektów planów finansowych dla sądów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...