• Art. 83a. - świadczenie ...
  18.05.2024
Obserwuj akt

Art. 83a. funkcj.SKW i SWW


świadczenie teleinformatyczne

1.
Do ustalenia wysokości świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa,
stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 8 ust. 1 tej ustawy.
2.
Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych
zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na czas
wykonywania zadań, o których mowa w art. 5 postępowanie kwalifikacyjne przy przyjęciu do służby w SKW albo SWW tej ustawy.
3.
Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie stanowi dodatku do uposażenia, o którym mowa w art. 79 dodatki do uposażenia funkcjonariuszy, i nie wlicza się go do uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, o którym mowa w art. 85 nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi ust. 1a.
4.
Świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, jest przyznawane na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej zadania określone w art. 5 tej ustawy.
5.
Szef SKW albo Szef SWW wydaje rozkaz personalny w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
6.
Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, nie przyznaje się funkcjonariuszowi:
1)
przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania;
2)
ukaranemu karą dyscyplinarną – do czasu jej zatarcia;
3)
tymczasowo aresztowanemu;
4)
skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone – przez okres jednego roku od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia.
7.
Jeżeli po przyznaniu świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, funkcjonariusz przestanie realizować zadania, o których mowa w art. 5 postępowanie kwalifikacyjne przy przyjęciu do służby w SKW albo SWW tej ustawy, albo wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 6, Szef SKW albo Szef SWW niezwłocznie wydaje rozkaz personalny w formie decyzji administracyjnej w przedmiocie cofnięcia świadczenia teleinformatycznego.
8.
Wysokość świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, za dany miesiąc obniża się o 1/30 część świadczenia teleinformatycznego za każdy dzień niewykonywania przez funkcjonariusza obowiązków, o których mowa w art. 5 tej ustawy, z powodu:
1)
korzystania z urlopu bezpłatnego;
2)
przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych wymienionych w art. 101 zawieszenie wypłaty uposażenia ust. 1–3, za które funkcjonariusz nie zachował prawa do uposażenia;
3)
zawieszenia w czynnościach służbowych;
4)
zwolnienia od zajęć służbowych, o którym mowa w art. 96b uposażenie funkcjonariusza w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim ust. 2 pkt 1 i 3–5;
5)
innej nieobecności trwającej co najmniej jeden miesiąc, z wyłączeniem urlopu wypoczynkowego i urlopów, o których mowa w art. 57 płatny urlop dodatkowy i art. 59a coroczny dodatkowy płatny urlop wypoczynkowy, proporcjonalnie do tego okresu.
9.
Prawo do świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby lub zaistniały okoliczności uzasadniające wygaśnięcie tego prawa.
Art. 83a. świadczenie teleinformatyczne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...