• Art. 3l. - Maksymalne st...
  14.07.2024
Obserwuj akt

Art. 3l. gosp.odpad.


Maksymalne stawki opłaty z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

1.
Maksymalne stawki opłaty, o której mowa w art. 3k coroczna opłata z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1 i 2, wynoszą:
1)
0,20 zł za 1 kg – oddzielnie dla każdego rodzaju wprowadzonego do obrotu produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionego w sekcji I załącznika nr 9 do ustawy;
2)
0,03 zł za sztukę – oddzielnie dla każdego rodzaju wprowadzonego do obrotu produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionego w sekcjach II i III załącznika nr 9 do ustawy.
2.
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłaty, o której mowa w art. 3k coroczna opłata z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1 i 2, dla każdego rodzaju produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionego w załączniku nr 9 do ustawy, kierując się rodzajami produktów objętych opłatą, koniecznością pokrycia, w niezbędnym zakresie, kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z tych produktów oraz utworzenia i utrzymania publicznych systemów zbierania, a także proporcjonalnością stawki opłaty do kosztów, o których mowa w art. 3k coroczna opłata z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1 i 2.
3.
Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w:
1)
sekcjach I i III załącznika nr 9 do ustawy albo
2)
sekcji II załącznika nr 9 do ustawy
– wnosi opłatę, o której mowa odpowiednio w art. 3k coroczna opłata z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1 albo 2, na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego ta opłata dotyczy.
Art. 3l. Maksymalne stawki opłaty z tytułu wprowadzania d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...