• Art. 3n. - Przeznaczenie...
  25.05.2024
Obserwuj akt

Art. 3n. gosp.odpad.


Przeznaczenie wpływów z opłat z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

1.
Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty, o której mowa w art. 3k coroczna opłata z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1 i 2 oraz art. 3m określanie wysokości zaległości w rocznej opłacie z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1, a także dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 3m określanie wysokości zaległości w rocznej opłacie z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 2.
2.
Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 3k coroczna opłata z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1 i 2 oraz art. 3m określanie wysokości zaległości w rocznej opłacie z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1, a także dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 3m określanie wysokości zaległości w rocznej opłacie z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 2, powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody, o których mowa w ust. 3, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie 30 dni po upływie kwartału, w którym wpłynęły, z przeznaczeniem na finansowanie:
1)
zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w sekcjach I i III załącznika nr 9 do ustawy pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na finansowanie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania;
2)
uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy.
3.
Wpływy z tytułu opłaty, o której mowa w art. 3k coroczna opłata z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1 i 2 oraz art. 3m określanie wysokości zaległości w rocznej opłacie z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1, oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 3m określanie wysokości zaległości w rocznej opłacie z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 2, stanowią w wysokości 5% dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu ich poboru.
4.
W sprawach dotyczących opłaty, o której mowa w art. 3k coroczna opłata z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1 i 2 oraz art. 3m określanie wysokości zaległości w rocznej opłacie z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 1, oraz dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 3m określanie wysokości zaległości w rocznej opłacie z tytułu wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.
Art. 3n. Przeznaczenie wpływów z opłat z tytułu wprowadza... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...