• Ustawa o obowiązkach prze...
  22.02.2024

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2020.0.1903 t.j. - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Obserwuj akt

Rozdział 3. Opłata produktowa

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Rozliczenie wykonania obowiązków, o których mowa w art. 3 obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu oraz w art. 8d obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne ust. 3, następuje na koniec roku kalendarzowego.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 realizacja obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu ust. 1 pkt 1, organizacja albo przedsiębiorca wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, którzy nie wykonali obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 3 obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu albo w art. 8d obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne ust. 3, są obowiązani do wniesienia opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia odpowiednio wymaganego poziomu:
1)
odzysku;
2)
recyklingu;
3)
zbierania.
2a. Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w sposób określony w art. 4 realizacja obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu ust. 1.
3. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odpowiednio odzysku, recyklingu albo zbierania, przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.
3a. (uchylony)
4. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.
5. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.
Orzeczenia: 7
Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach.
1.
Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
(uchylony)
7)
(uchylony)
8)
dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy – 2,71 zł za 1 kg;
9)
dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy – 5,80 zł za 1 kg;
10)
dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy – 10,82 zł za 1 kg;
11)
dla narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne – 5 zł za 1 kg.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, o których mowa w ust. 1, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów powstałych z produktów, kosztami ich zagospodarowania.
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 realizacja obowiązku zapewnienia poziomu odzysku i recyklingu ust. 1 pkt 1, przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, przedsiębiorca wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, organizacja oraz autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w art. 8a autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty z tworzyw sztucznych ust. 1, są obowiązani do sporządzania rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zawierającego informacje, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami ust. 2 pkt 1, ust. 2 pkt 2 lit. e, ust. 2 pkt 3 lit. d oraz ust. 2 pkt 3a tej ustawy.
Orzeczenia: 2
1.
Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej, obliczonej w sposób określony w art. 12 opłata produktowa, powstaje na koniec roku kalendarzowego.
2.
Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.
Orzeczenia: 3
1.
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
2.
W przypadku niewykonania decyzji określonej w ust. 1 marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
3.
Termin płatności opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.
Orzeczenia: 9
Do opłat produktowych w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...