• Ustawa o obowiązkach prze...
  22.06.2024

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Stan prawny aktualny na dzień: 22.06.2024

Dz.U.2020.0.1903 t.j. - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Obserwuj akt

Rozdział 7. Przepisy karne

Kto, wbrew przepisom art. 11 obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji, prowadząc odzysk lub recykling nie udostępnia dokumentu potwierdzającego recykling lub dokumentu potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku:
1)
przedsiębiorcy lub organizacji odzysku albo nie udostępnia im dokumentu w terminie lub udostępnia im dokument zawierający informacje nierzetelne, lub
2)
marszałkowi województwa albo nie udostępnia mu dokumentu w terminie,
podlega karze grzywny.
Kto będąc posiadaczem odpadów, wykonującym usługę polegającą na przekazywaniu odpadów do odzysku lub recyklingu, w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji odzysku, nie składa wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego recykling lub dokumentu potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku prowadzącemu odzysk lub recykling,
podlega karze grzywny.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 37a odpowiedzialność karna prowadzącego odzysk lub recykling i art. 37b odpowiedzialność karna posiadacza odpadów lub przekazującego odpady w imieniu innych podmiotów następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...