• Ustawa o obowiązkach prze...
  16.07.2024

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2020.0.1903 t.j. - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Obserwuj akt

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 50 poz. 127, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 335, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Do dnia 1 stycznia 2003 r. kapitał zakładowy spółek akcyjnych-organizacji odzysku może wynosić 500 tys. zł.
1.
Przedsiębiorca, który w dniu wejścia w życie ustawy wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy lub produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, jest obowiązany bez wezwania zgłosić ten fakt marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
2.
Do przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 9 obowiązek wpisu do rejestru i umieszczania numeru rejestrowego ust. 4.
Orzeczenia: 1
1.
Przepisów ustawy nie stosuje się do dnia 1 stycznia 2004 r. w stosunku do przedsiębiorców, którzy w 2000 r. spełnili łącznie następujące warunki:
1)
osiągnęli przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych poniżej 500 tys. zł,
2)
nie dokonywali do dnia 31 grudnia 2000 r. importu towarów używanych lub odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Przedsiębiorca, który osiągnie w 2001 r. przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych ponad 500 tys. zł lub dokona w tym czasie importu towarów używanych lub odpadów, stosuje przepisy ustawy od dnia 1 stycznia 2002 r.
3.
Przedsiębiorca, który osiągnie w 2002 r. przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych ponad 500 tys. zł lub dokona w tym czasie importu towarów używanych lub odpadów, stosuje przepisy ustawy od dnia 1 stycznia 2003 r.
Orzeczenia: 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 22.06.2001 r. - Dz.U. z 2001 r. poz. 639]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...