• Art. 9. - Elementy umowy...
  03.07.2022

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Stan prawny aktualny na dzień: 03.07.2022

Dz.U.2019.0.1808 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Art. 9. ind. konta emeryt.


Elementy umowy o prowadzenie IKE lub IKZE

1.
Umowa o prowadzenie IKE lub IKZE określa w szczególności:
1)
oznaczenie IKE lub IKZE umożliwiające jego identyfikację;
2)
sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKE lub IKZE;
3)
sposób postępowania instytucji finansowej w przypadku, gdy suma wpłat dokonanych przez oszczędzającego na IKE lub IKZE w danym roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z art. 13 zasady dokonywania wpłat na IKE, albo art. 13a roczny limit wpłat na IKZE,
4)
zakres, częstotliwość i formę informowania oszczędzającego o środkach zgromadzonych na IKE lub IKZE;
5)
koszty i opłaty obciążające oszczędzającego w związku z prowadzeniem IKE lub IKZE, w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w art. 12 zasady prowadzenia IKE lub IKZE, tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE;
6)
okres wypowiedzenia umowy;
7)
termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz zwrotu;
7a)
warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania wypłaty w ratach;
8)
sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE lub IKZE oszczędzającego.
2.
W przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z zakładem ubezpieczeń, umowa ta zawiera ponadto:
1)
określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki część przeznaczoną na rachunek IKE lub IKZE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz wskazuje cel, na który przeznaczona jest pozostała część składki ubezpieczeniowej;
2)
określenie, jaka część składki jest potrącana na cel, o którym mowa w pkt 1, i nie jest przekazywana na rachunek, o którym mowa w art. 19 rejestracja środków gromadzonych na IKE lub IKZE, pkt 3.
Art. 9. Elementy umowy o prowadzenie IKE lub IKZE - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...