• Ustawa o indywidualnych k...
  23.05.2024

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2024.0.707 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe

Wypłata środków zgromadzonych na IKE:
1)
oszczędzającym urodzonym do dnia 31 grudnia 1945 r. następuje na wniosek oszczędzającego po spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2)
oszczędzającym urodzonym w okresie między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:
a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo
b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.
Przepis art. 37ust . 3 stosuje się do składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
Obwieszczenie, o którym mowa w art. 13 zasady dokonywania wpłat na IKE, ust. 4, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wyda po raz pierwszy nie później niż 15 dni przed dniem wejścia w życie ustawy.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r., z wyjątkiem art. 13 zasady dokonywania wpłat na IKE ust. 4 i art. 48 przepis przejściowy, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 24.05.2004 r. - Dz. U. z 2004 r. poz. 1205]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...