• Ustawa o indywidualnych k...
  22.05.2024

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.707 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Rozdział 3. IKE lub IKZE w funduszach inwestycyjnych

W przypadku określonym w art. 8 umowa o prowadzenie IKE lub IKZE, gromadzenie środków na IKE lub IKZE, ust. 1 pkt 1 oszczędzający może zawierać umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, z zastrzeżeniem że łączna suma wpłat do funduszy w roku kalendarzowym nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 13 zasady dokonywania wpłat na IKE, lub art. 13a roczny limit wpłat na IKZE,
Oszczędzający może dokonać konwersji jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych prowadzących IKE lub IKZE zarządzanych przez to samo towarzystwo.
1.
W przypadku połączenia funduszy inwestycyjnych, fundusz przejmujący fundusz inwestycyjny, w którym oszczędzający gromadził środki na IKE lub IKZE, powiadamia oszczędzającego, w formie określonej w umowie o prowadzenie IKE lub IKZE, w terminie 14 dni od dnia dokonania połączenia o zajściu tego zdarzenia oraz o liczbie jednostek uczestnictwa przydzielonych oszczędzającemu i o ich wartości.
2.
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje określone w art. 14 obowiązek powiadomienia oszczędzającego o zmianie sytuacji prawnej podmiotu prowadzącego IKE lub IKZE, ust. 2 wyłącznie w przypadku, gdy fundusz inwestycyjny przejmujący IKE lub IKZE oszczędzającego nie prowadzi IKE lub IKZE.
W przypadku gdy przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych powoduje, że oszczędzający będzie posiadał jednostki uczestnictwa zapisane na IKE lub IKZE w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez różne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, stosuje się odpowiednio art. 14 obowiązek powiadomienia oszczędzającego o zmianie sytuacji prawnej podmiotu prowadzącego IKE lub IKZE,
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...