• Decyzja o zakresie stosow...
  24.02.2024

PDII-43071/1/AS/05

Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 6 czerwca 2005

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 12 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Decyzja

Działając na podstawie art.14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 02 marca 2005r. nr PM/436/1/2005, którym udzielono interpretacji z zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych - utrzymuje w mocy rozstrzygnięcie organu podatkowego I instancji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 26 listopada 2004r. ( data wpływu do Urzędu Skarbowego 29 listopad 2004r. ) Kopalnie zwróciły się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny :

W dniu 17 listopada 2004r. Kopalnie , P. Sp. z o. o. ( sprzedający ) oraz P.B.D. Sp. z o. o. ( kupujący ) zawarły warunkową umowę sprzedaży kopalni, w skład której wchodziły następujące składniki materialne i niematerialne: środki trwałe, budynki i budowle, grunty, wszelkie zapasy, dokumentacja techniczna, koncesja dotycząca wydobycia, decyzje administracyjne dotyczące działalności Kopalni ( wydane na podstawie przepisów Prawa Górniczego oraz Prawa ochrony środowiska ), umowy z osobami trzecimi niezbędne dla działalności kopalni, fundusz likwidacji kopalni, fundusz socjalny. Ponadto Kopalni przysługiwały uprawnienia z tytułu dzierżawy gruntów obejmujących pasy ochronne otaczające Kopalnię oraz terenów o przeznaczeniu na istniejące i projektowane zaplecze technologiczne Kopalni ( właściciel P. ), co do których kupujący PBD wyraził wolę przejęcia. Z uwagi na fakt, iż właściciel gruntów wyraził wolę ich zbycia strony ustaliły, iż w ramach Umowy trójstronnej PBD odkupi od P. własność rzeczonych gruntów, nabywając tym samym całość praw do składników majątkowych tworzących sprzedawaną Kopalnię.

W ramach umowy miałoby także dojść do przejęcia pracowników Kopalni przez Kupującego. We wniosku zaznaczono również, że pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym Kopalnia jest kompletnym przedsiębiorstwem wydobywczym zdolnym do samodzielnej egzystencji gospodarczej, które po zawarciu umowy sprzedaży będzie wykorzystywane do prowadzenia tego samego rodzaju działalności gospodarczej.

Zdaniem Spółki przedstawiona sprzedaż Kopalni nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ze względu na to, iż Kopalnia stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 k.c. Zgodnie natomiast z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Stąd, ponieważ przedsiębiorstwo jest zespołem pewnych składników materialnych oraz niematerialnych ( a więc elementów stanowiących przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych), do sprzedaży Kopalni będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2005r. Nr 41 , poz. 399), przy czym sprzedaż wchodzących w skład Kopalni rzeczy oraz praw użytkowania wieczystego będzie opodatkowana stawką 2% a sprzedaż praw majątkowych 1 %.

Pismem z dnia 31 stycznia 2005r. Pełnomocnik Kopalni uzupełnił stan faktyczny sprawy o następujące informacje : Kopalnia nie stanowi zakładu lub oddziału samodzielnie sporządzającego bilans, budynki i budowle wchodzące w skład Kopalni odpowiadają definicji towarów używanych zwolnionych od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 , bowiem od daty ich budowy minął 5 letni okres, a w chwili nabycia nie przysługiwało podatnikowi prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Postanowieniem z dnia 2 marca 2005r. nr PM/436/1/2005 wydanym w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał, iż stanowisko Spółki w tym względzie nie jest prawiłowe. W uzasadnieniu, powołując się na postanowienie organu z dnia 2 marca 2005r. nr PP-443-171-3-BS/04/05 z zakresu podatku VAT, wskazane zostało , że sprzedaż Kopalni podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako sprzedaż poszczególnych składników majątkowych a nie przedsiębiorstwa. Zatem opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnopranwych podlegać będą jedynie umowy sprzedaży zwolnione z VAT , których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawa użytkowania wieczystego.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem jednym pismem z dnia 10 marca 2005r. pełnomocnik Spółki wniósł zażalenie na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego wydane w sprawie podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysunięty został zarzut, że interpretacja wydana została z naruszeniem art. 14 b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa bowiem po upływie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku i bez zachowania procedury wskazanej w art. 14b § 4 ustawy. Wobec powyższego w niniejszej sprawie będą miały zastosowanie uregulowania Ordynacji podatkowej, zgodnie z którymi naruszenie wyżej wskazanych przepisów powoduje związanie organu podatkowego stanowiskiem podatnika zawartym we wniosku o udzielenie interpretacji. Ponadto zarzucone zostało, iż w odniesieniu do jednego wniosku o udzielenie informacji składającego się z dwóch nierozłącznych elementów ( sprzedaż przedsiębiorstwa na tle pcc i VAT ) wydane zostały dwa odrębne postanowienia, które są wzajemnie sprzeczne.

Rozpatrując sprawę na skutek zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył co następuje :

Decyzją z dnia 25 maja 2005r. nr PP-I-44081/7/AS/05 organ II instancji utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego wydane w zakresie interpretacji przepisów ustawy o podatku VAT. Tym samym potwierdzone zostało stanowisko organu podatkowego I instancji, iż w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług , zgodne z którym przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu ( oddziału ) samodzielnie sporządzającego bilans , bowiem sprzedawana Kopalnia - jak wskazała Spółka w uzupełnieniu wniosku o interpretację z dnia 31 stycznia 2005r. nie stanowiła zakładu lub oddziału samodzielnie sporządzającego bilans.

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług ma z kolei wpływ na ewentualne opodatkowanie umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie bowiem do uregulowań art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Jak wynika z powyższego przepisu w każdym przypadku zawarcia czynności cywilnoprawnej , dla ustalenia któremu z podatków będzie ona podlegać, niezbędne jest zbadanie kwestii obowiązku w podatku od towarów i usług , lub zwolnienia z niego, w stosunku do strony sprzedającej i tylko w zakresie konkretnej czynności.

Jak ustalono z tytułu sprzedaży Kopalni S.A. będzie świadczyła odpłatną dostawę poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa - innymi słowy po stronie sprzedającej dojdzie do powstania obowiązku w podatku od towarów i usług. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegać będzie jedynie sprzedaż nieruchomości lub ich części albo praw użytkowania wieczystego zwolniona z podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż pozostałych składników majątkowych - jako podlegająca podatkowi VAT - będzie wyłączona spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Odnośnie zarzutu naruszenia przepisów ustawy Ordynacja podatkowa traktujących o zasadach udzielania interpretacji, organ odwoławczy stoi na stanowisku, iż uregulowania te obowiązują od 1 stycznia 2005r. , natomiast wniosek Spółki o udzielenie interpretacji złożony został w listopadzie 2004r.

W tym stanie faktycznym i prawnym potwierdza się prawidłowość udzielonej zaskarżonym postanowieniem interpretacji przepisów prawa z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych i orzeka się jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zaś jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 53 § 1 i 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ) skargę należy wnieść za pośrednictwem organu - Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu - w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...