• Interpretacja indywidualn...
  28.05.2024

ILPP1/443-1296/09-4/MK

Interpretacja indywidualna
z dnia 13 stycznia 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 1623 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy reprezentowanej przez pełnomocnika Panią, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2009 r. (data wpływu 19 października 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 grudnia 2009 r. (data wpływu 21 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowych zabudowanych – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 19 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowych zabudowanych. W dniu 21 grudnia 2009 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego oraz o pełnomocnictwo.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina będąc podatnikiem podatku od towarów i usług planuje sprzedaż następujących nieruchomości:

* działka o powierzchni 0,3223 ha zabudowana małym budynkiem mieszkalnym drewnianym oraz tzw. letnią kuchnią. W wypisie ewidencji gruntów figuruje zapis: grunty orne zabudowane B-RVI, łąki trwałe ŁVI.

* działka o powierzchni 0,29 ha zabudowana drewnianym budynkiem gospodarczym. W wypisie z ewidencji gruntów figuruje zapis: grunty orne RVI, użytki rolne zabudowane B-RVI.

Gmina przejęła nieruchomości w roku 2000 w drodze komunalizacji i nie ponosiła żadnych wydatków na ich ulepszenie. Nieruchomości gruntowe znajdują się na terenie nie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości te leżą w terenach: wyłączenie z zabudowy – zakaz zabudowy pradolin.

Dnia 21 grudnia 2009 r. Zainteresowany uzupełnił wniosek ORD-IN wskazując, iż dostawa budynku mieszkalnego i gospodarczego nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. Gmina przejęła nieruchomości zabudowane w drodze komunalizacji w roku 2000. Zostały one przejęte przez Skarb Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Gminy R. z dnia 23 czerwca 1977 r. znak (…) oraz z dnia 23 czerwca 1977 r. znak (…) jako opuszczone. Przed rokiem 1977 budynki były użytkowane przez ich właścicieli. Gmina nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – pomiędzy pierwszym zasiedzeniem a dostawą budynków upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Z budynków znajdujących się na nieruchomości zabudowanej korzysta bez zgody Gminy 90-cio letnia siostra byłych właścicieli Pani S., w związku z powyższym Gmina nie podpisała umowy na użytkowanie tej nieruchomości. Dlatego nie naliczano opłat. Pani S. korzystała sezonowo z budynków w chwili komunalizacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nabywców przedmiotowych działek, ustalonych w drodze przetargu, należy obciążyć podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, do przedmiotowej sytuacji zastosowanie ma art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy pod pojęciem towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Jak wcześniej opisywał Wnioskodawca, Gmina otrzymała nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze komunalizacji w roku 1991 i 2000. Wnioskodawca nie miał zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie ponosił też żadnych wydatków na ich ulepszenie. Biorąc pod uwagę powyższe – Zainteresowany jest zdania – iż dostawa powyższych nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na mocy art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W oparciu o art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Jak stanowi art. 29 ust. 5 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienie od podatku oraz obniżone stawki.

Zasadą jest, że stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

1. wybudowaniu lub

2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Ponadto w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jednakże należy podkreślić, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3. adres budynku, budowli lub ich części.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza zbyć dwie nieruchomości gruntowe zabudowane. Pierwsza z działek obejmuje powierzchnię 0,3223 ha i zabudowana jest małym budynkiem mieszkalnym drewnianym wraz z tzw. „letnią kuchnią”. Druga z działek obejmuje 0,29 ha i zabudowana jest drewnianym budynkiem gospodarczym. Obie nieruchomości ujęte są w ewidencji gruntów jako grunty orne zabudowane. Gmina przejęła nieruchomości w roku 2000 w drodze komunalizacji i nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie. Ponadto, w związku z nabyciem nieruchomości zabudowanych Gmina nie miała prawa do obniżenia podatku od towarów i usług. Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż dostawa budynku mieszkalnego i gospodarczego nie zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. A między pierwszym zasiedleniem i jego dostawą upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Gmina przejmowała obiekty jako opuszczone, a przed rokiem 1977 budynki były użytkowane przez właścicieli.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż dostawa nieruchomości zabudowanych spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10. Powyższe wynika z faktu, iż dostawa nie jest dokonywana – jak stwierdza Wnioskodawca – w ramach pierwszego zasiedlenia, a ponadto od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Jeżeli natomiast warunek odnoszący się do pierwszego zasiedlenia nie został spełniony, to przedmiotowa dostawa budynków – z uwagi na brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu i nie poniesienie nakładów na ich ulepszenie – i tak korzysta ze zwolnienia, jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Skoro zatem dostawa przedmiotowych budynków korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, to również dostawa gruntu, na którym budynki te posadowiono podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie dostawy budynków zwolnionych od podatku VAT należało uznać za prawidłowe, jednakże częściowo w oparciu o inną podstawę prawną niż wskazana w stanowisku Zainteresowanego.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie dostawy nieruchomości gruntowych zabudowanych. Natomiast, kwestia dotycząca zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanych została załatwiona interpretacją indywidualną nr ILPP1/443-1296/09-5/MK z dnia 13 stycznia 2010 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...