• Interpretacja indywidualn...
  28.05.2024

IBPP4/443-47/10/JP

Interpretacja indywidualna
z dnia 13 kwietnia 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 3098 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2009r. (data wpływu 14 stycznia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2010r. (data wpływu 17 marca 2010r.) oraz pismem z dnia 8 kwietnia 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…” - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 14 stycznia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „…”. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 marca 2010r. (data wpływu 17 marca 2010r.) oraz pismem z dnia 8 kwietnia 2010r. będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 1 marca 2010r. nr IBPP4/443-47/10/JP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu są ściśle związane z działalnością statutową jednostki. Impreza jest ogólnodostępna i ma charakter nieodpłatny - wstęp wolny.

Tradycją wsi polskiej na zakończenie wykopek stały się rozpalane ogniska z pieczonym ziemniakiem, połączone ze śpiewem i wspólną zabawą. Wnioskodawca hołdując owej tradycji stał się organizatorem festynu gminnego „…”.

Pomysł organizowania ww. święta zrodził się w 2007r. a festyn ten bardzo szybko zyskał popularność i na stałe zapisał się w kalendarzu imprez cyklicznych jako działania mające na celu promocję tradycji ludowych gminy i regionu.

Zadanie polega na zorganizowaniu cyklicznej imprezy integracyjnej kulturalno- rozrywkowej pn. „…” w dniu 3 października 2010r. w sołectwie …, mającej na celu podtrzymywanie i kultywowanie tradycji ludowych oraz dającej możliwość wspólnych spotkań mieszkańców gminy połączonej z prezentacją potraw regionalnych oraz wystawą płodów rolnych (różnych odmian ziemniaka oraz innych warzyw i owoców). Podczas ww. święta zaprezentują się gminne zespoły ludowe, twórcy ludowi oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Festyn poprzedzą prelekcje na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla organizacji, przedsiębiorców oraz osób fizycznych działających w gminach objętych obszarem LGD. Bogaty program artystyczny w wykonaniu młodzieży z gminnych szkół uświetni występ kabaretowy oraz zespół biesiadny. W konkursach towarzyszących festynowi (np. Ziemniak Rekordzista) uczestnicy będą mogli zdobyć nagrody, zaś zespoły prezentujące się na scenie i kultywujące tradycję, otrzymają pamiątkowe puchary. W festynie udział weźmie 5 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy, które przygotują stoiska z degustacją potraw regionalnych oraz pieśni i przyśpiewki ludowe, za celowe więc uważa się doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich w gorsety (po 4 szt. na 1 KGW = 20 szt.). Zaprezentowanie na ww. imprezie folkloru lokalnego służy stymulacji międzypokoleniowego przekazu kultury ludowej i upowszechnianiu jej wartości dla szerokiego grona odbiorców.

Wykorzystując niepowtarzalne uroki Gminy oraz potrawy regionalne Wnioskodawca ma zamiar przy dobrej zabawie zachęcić turystów do odwiedzania urokliwej i bogatej przyrodniczo i kulturowo Gminy oraz zintegrować miejscową społeczność. Wnioskodawca w ramach realizacji zadania zapewni plac wraz z estradą, profesjonalne nagłośnienie, opiekę medyczną, ubezpieczenie imprezy, bogaty program artystyczno - rozrywkowy, stoiska gdzie spróbować będzie można swojskiego jadła, oraz profesjonalne prowadzenie festynu. Podczas realizacji zadania Wnioskodawca skorzysta ze społecznej pomocy mieszkańców sołectwa, OSP, młodzieży oraz kadry pedagogicznej szkół. Wnioskodawca postara się o patronat Marszałka Województwa, Ośrodka Informacji ONZ UNIC, telewizji regionalnej, gazet lokalnych. Ponadto na ww. imprezie Wnioskodawca zamierza wprowadzić innowację w postaci pokazu kulinarnego. Podczas pokazu będą gotowane potrawy z ziemniaka i baraniny a program na żywo transmitowany będzie w TV. Dzięki temu działaniu poprzez promocję lokalnych produktów oraz walorów kulturowych Gminy wykreowany zostanie obszar LGD. Odbiorcami projektu są: dzieci, młodzież szkolna oraz mieszkańcy gmin zrzeszonych w LGD oraz przyjezdni goście. Szacunkowa liczba uczestników wydarzeń, przepływowo 1.000 osób.

Zewnętrzne źródła wsparcia finansowego stwarzają wyjątkową szansę na wyrównywanie różnic w dostępie do kultury i stymulowanie aktywnego udziału w kulturze społeczności lokalnych.

Projekt będzie promowany poprzez:

* zamieszczenie informacji o projekcie w gablotach Urzędu Gmin Zrzeszonych w LGD, Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy, oraz tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych wsiach;

* upowszechnienie informacji o projekcie oraz postępach w jego realizacji w lokalnej prasie;

* bieżąca informacja o projekcie wraz z dokumentacją fotograficzną na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz LGD.

Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne będą zawierać informacje o źródłach finansowania projektu (operacja jest zgodna z Przedsięwzięciem 3 LSR - Lokalna tradycja, kultura i sztuka atutem obszaru).

Koszty planowane do poniesienia przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu:

1. Druk plakatów – usługa,

2. Druk zaproszeń – usługa,

3. Opieka medyczna – usługa,

4. Ubezpieczenie imprezy (polisa NNW dla 51 osób - obowiązek ubezpieczenia wynika z ustawy o organizacji imprez masowych),

5. Nagłośnienie imprezy – usługa,

6. Nagrody w konkursach towarzyszących,

7. Puchary,

8. Naczynia jednorazowe,

9. Pokaz pirotechniczny – usługa,

10. Usługa gastronomiczna,

11. Gotowanie na ekranie,

12. Występ kabaretowy – usługa,

13. Występ zespołu biesiadnego – usługa,

14. Zakup gorsetów dla gminnych KGW.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 8 kwietnia 2010r. Wniosek dotyczy tylko podatku VAT, na formularzu ORD-IN omyłkowo zaznaczono pozycję 39 podatek dochodowy od osób prawnych (wniosek dotyczy art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług).

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Okres realizacji projektu to: sierpień - październik 2010r.

Nabywane towary i usługi w związku z realizacją ww. projektu nie będą związane w żadnym zakresie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wszystkie faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane na Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 8 kwietnia 2010r.):

Czy w związku z realizacją projektu pn. „…” Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 8 kwietnia 2010r.), nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno przesłanek pozytywnych, m. in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, który nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca zamierza zrealizować projekt polegający na zorganizowaniu cyklicznej imprezy integracyjnej kulturalno- rozrywkowej pn. „…”.

Impreza ma na celu podtrzymywanie i kultywowanie tradycji ludowych oraz ma dawać możliwość wspólnych spotkań mieszkańców gminy połączonej z prezentacją potraw regionalnych oraz wystawą płodów rolnych (różnych odmian ziemniaka oraz innych warzyw i owoców).

Koszty planowane do poniesienia przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu:

1. Druk plakatów – usługa,

2. Druk zaproszeń – usługa,

3. Opieka medyczna – usługa,

4. Ubezpieczenie imprezy (polisa NNW dla 51 osób - obowiązek ubezpieczenia wynika z ustawy o organizacji imprez masowych),

5. Nagłośnienie imprezy – usługa,

6. Nagrody w konkursach towarzyszących,

7. Puchary,

8. Naczynia jednorazowe,

9. Pokaz pirotechniczny – usługa,

10. Usługa gastronomiczna,

11. Gotowanie na ekranie,

12. Występ kabaretowy – usługa,

13. Występ zespołu biesiadnego – usługa,

14. Zakup gorsetów dla gminnych Kół Gospodyń Wiejskich.

Wszystkie faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę. Impreza jest ogólnodostępna i ma charakter nieodpłatny - wstęp wolny. Okres realizacji projektu to: sierpień - październik 2010r.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nabywane towary i usługi w związku z realizacją ww. projektu nie będą związane w żadnym zakresie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a ponadto zorganizowana impreza będzie ogólnodostępna i będzie miała charakter nieodpłatny (wstęp wolny) a nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu nie będą związane w żadnym zakresie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w ramach realizowania przedmiotowego działania.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją przedmiotowego projektu, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zdarzenia przyszłego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element zaistniałego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...