• Decyzja o zakresie stosow...
  28.01.2023

PPB1-443/434/2005

Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 26 lipca 2005

Artykuły przypisane do interpretacji

Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna jest zwolniona z płacenia podatku VAT z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, ustanowionego na podstawie decyzji administracyjnej?

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu z dnia 14 marca 2005r. nr PP 443/2/2005 BW wydane dla Urzędu Gminy, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej opodatkowania prawa wieczystego użytkowania gruntu na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. podatku od towarów i usług w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 3.01.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 13.01.2005r. odnośnie zwolnienia od podatku od towarów i usług opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 3.01.2005r. znak: FN.0114/1/05, uzupełnionym pismem z dnia 13.01.2005r. Wójt Gminy zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wieczystego użytkowania gruntów.

Pismem z dnia 8.02.2005r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne zostały uzupełnione pismem z dnia 14.02.2005r.

Zdaniem podatnika, Ochotnicza Straż Pożarna jest zwolniona z płacenia podatku VAT z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. W piśmie z dnia 14 lutego 2005r. podatnik stwierdził, iż prawo wieczystego użytkowania działki przez OSP wynika z decyzji Zarządu Gminy.

Postanowieniem z dnia 14 marca 2005r. nr PP 443/2/2005 BW Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Zgodnie z przepisem art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, udzielona przez naczelnika urzędu skarbowego interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

W ocenie tut. organu, w ww. postanowieniu z dnia 14 marca 2005r. organ I instancji dokonał nieprawidłowej oceny prawnej stanowiska przedstawionego przez podatnika, co stanowi naruszenie ww. przepisu Ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa materialnego.

Powyższe spowodowało więc wydanie postanowienia z rażącym naruszeniem prawa.

W związku z powyższym, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu ww. postanowienie stwierdzając co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o których mowa w cyt. wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Prawo użytkowania wieczystego jest prawem rzeczowym, którego treść i granice określone zostały w przepisach k.c. (art. 232 do 243).

Zgodnie z art. 232 § 1 k.c. grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miast i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać (art. 233 k.c.).

Wieczysty użytkownik, w myśl art. 238 k.c. zobowiązany jest do uiszczania opłat rocznych.

Oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste nie mieści się w zakresie definicji dostawy towarów, zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, nie daje bowiem prawa do rozporządzania gruntem jak właściciel, ani też nie zostało wymienione pośród praw wskazanych w tym przepisie.

Zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów.

Ponieważ oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu, i nie jest dostawą towaru, uznać należy, że jest świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednakże, w myśl § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że decyzjami administracyjnymi z dnia 14 grudnia 1993r. zostały oddane w użytkowanie wieczyste Ochotniczej Straży Pożarnej grunty będące własnością Mienia Komunalnego Gminy.

Ww. decyzje Zarządu Gminy wydane zostały na podstawie art. 80 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.04.1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t. j. Dz. U. z 1991r. Nr 30, poz. 127) oraz w oparciu o art. 2 pkt 2 i 3 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7.10.1992r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1992r. Nr 91, poz. 455).

Wyżej wskazana czynność nie wynika zatem z umowy cywilnoprawnej ale z jednostronnego aktu władczego o charakterze administracyjnym.

Skoro oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie nastąpiło z mocy prawa w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w oparciu o przepisy prawa dotyczące gospodarki gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, zatem stwierdzić należy , iż w sprawie ma zastosowanie cyt. wyżej przepis § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego organ odwoławczy stwierdza, że ww. czynność Zarządu Gminy zwolniona jest od podatku od towarów i usług, a więc zwolnione od tego podatku będą opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

Zatem tut. organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika odnośnie zwolnienia od podatku VAT opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, jednakże z innych powodów niż podatnik wskazał we wniosku.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach-Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...