• Interpretacja indywidualn...
  22.03.2023

ITPP1/443-398/07/EŁ

Interpretacja indywidualna
z dnia 3 października 2007

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 3098 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 r. (data wpływu 19 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr i na odcinku drogi Nr” niezwiązanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 19 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanej inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr na odcinku drogi Nr”.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina realizowała inwestycję pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr na odcinku drogi Nr” przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inwestycja została zrealizowana w 2006 r. Podatek wynikający z faktur związanych z ww. inwestycją nie został odliczony. Powyższa inwestycja miała na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym i rejonie. Inwestycja ta nie jest wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu realizowanej inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr na odcinku drogi Nr"

Zdaniem wnioskodawcy Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących wydatki ponoszone na realizację ww. inwestycji, z uwagi na fakt, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

We wniosku wskazano, iż realizacja projektu nie jest wykorzystywana na cele działalności opodatkowanej.

W przypadku Gminy towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym – w oparciu o § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

W tej sytuacji nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie ma związku nabywanych towarów i usług z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

A zatem przy realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr na odcinku drogi Nr” Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...