• Postanowienie o zakresie ...
  10.12.2022

PV-443/4735/GK-1/4-I/06

Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 2 lutego 2006

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 3098 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Czy Strona ma prawo skorzystać z uprawnienia do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w miesiącu październiku 2005r., z tytułu wydatków w kwocie netto powyżej 3500zł poniesionych na rozbudowę samochodu marki Ducato?

Pismem z dnia 18.11.2006 r. (data wpływu 21.11.2006r.) zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: W październiku 2005 r. poniósł Pan wydatki udokumentowane fakturą VAT na zakup części wykorzystanych do rozbudowy będącego Pana własnością samochodu marki DUCATO (zamontowanie dodatkowego ogrzewania), którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Pojazd ten nie został poddany dodatkowemu badaniu technicznemu przeprowadzonemu przez okręgową stację kontroli pojazdów celem uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań określonych wart. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług .

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdził Pan, że z powodu braku zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w w/w przepisach, nie przysługuje Panu uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Uważa Pan natomiast, że przysługuje Panu prawo do skorzystania z uprawnienia określonego w art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług tj. do obniżenia podatku należnego o 60 % podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturze VAT dokumentującej poniesienie wydatków na rozbudowę przedmiotowego pojazdu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia opisanego zdarzenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grajewie wyjaśnia : Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT" w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem ust. 3-7 stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Powołane ust. 3-7 dotyczą nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Na mocy art. 86 ust. 7a ustawy o VAT przepisy ust. 3 i 4 stosuje się je odpowiednio do nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem przepisów ust. 4-5c, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. W związku z nowelizacją art. 86 ust 3-7a ustawy o VAT wprowadzoną ustawą z 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), która weszła w życie od dnia 22.08.2005 r. uległy zmianie zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Na mocy znowelizowanego art. 86 ust. 3 ustawy o VAT kwota podatku naliczonego podlega ograniczeniu do wysokości 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000,00 zł. Na mocy art. 86 ust. 4 ustawy o VAT powyższe ograniczenie nie dotyczy :1/ pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,2/ pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; do odliczenia, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,3/ pojazdów samochodów, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,4/ pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu,5/ pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy,6/ pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą- jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,7/ przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.Stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy o VAT spełnienie wymagań dla pojazdów określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań. Zgodne z przepisem art. 86 ust. 5a ustawy o VAT kopię w/w zaświadczenia podatnik obowiązany jest dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego.

W świetle powołanych wyżej przepisów oraz opisanego we wniosku stanu faktycznego za prawidłowe należy uznać przedstawione przez Pana stanowisko, iż nie przysługuje Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie sprzętu wykorzystanego do do rozbudowy samochodu DUCATO o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Brak jest natomiast podstaw prawnych do uznania za prawidłowe twierdzenia, iż przysługuje Panu prawo do "skorzystania z uprawnienia określonego w art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług tj. do obniżenia podatku należnego o 60% podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturze VAT dokumentującej poniesienie wydatków na rozbudowę przedmiotowego pojazdu." Powołany przez Pana przepis jako podstawa tego uprawnienia dotyczy bowiem odliczania przez usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. W świetle pisma uzupełniającego (L dz 42/I/06) bezspornym jest, że jest Pan właścicielem przedmiotowego samochodu marki DUCATO, co czyni niemożliwym zastosowanie art. 86 ust. 7 ustawy o VAT.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...