• Interpretacja indywidualn...
  01.06.2023

ILPP1/443-208/10-4/BD

Interpretacja indywidualna
z dnia 4 maja 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 553 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2010 r. (data wpływu: 25 lutego 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2010 r. (data wpływu: 27 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu realizowanego zadania pn.: „Kultywowanie (...)” – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 25 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu realizowanego zadania pn.: „Kultywowanie (...)”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 kwietnia 2010 r. (data wpływu: 27 kwietnia 2010 r.) o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Ochotnicza Straż Pożarna (dalej: OSP) działa na podstawie następujących przepisów:

* ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. u. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.),

* ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).

Celem OSP jest:

1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2. branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

5. uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych oraz przedstawicielskich,

6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

OSP jest osobą prawną, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zainteresowany zamierza złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

OSP planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu muzycznych warsztatów edukacyjnych dla młodzieży tworzącej Orkiestrę Dętą oraz imprez kulturalnych promujących lokalną twórczość. w ramach projektu przewiduje się zakup instrumentów muzycznych, umundurowania, artykułów papierniczych, które zawierają podatek VAT.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dopuszcza się uznanie podatku VAT za kwalifikowalny w sytuacji, gdy nie można go odzyskać.

W wyniku realizacji projektu OSP nie osiągnie żadnych przychodów. Zakupy dokonane w ramach projektu, które będą podlegały refundacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. w wyniku realizacji projektu OSP nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W piśmie uzupełniającym z dnia 22 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca oświadczył, iż:

* będzie ubiegał się o dofinansowanie operacji pn.: „Kultywowanie (...)”,

* zakres operacji obejmuje zakup instrumentów muzycznych, renowację instrumentów muzycznych, zakup mundurów, zakup pulpitów, zakup książeczek do nut koncertowych, zakup książeczek do nut marszowych, zakup lirek marszowych, zakup ustników do klarnetów oraz zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na przegląd orkiestr wraz z transportem, wyżywieniem i ubezpieczeniem uczestników,

* właścicielem wszystkich zakupionych w ramach operacji towarów będzie Ochotnicza Straż Pożarna w X,

* użytkownikami nabytych zakupów oraz instrumentów poddanych renowacji będą wyłącznie członkowie Orkiestry Dętej OSP w X. OSP nie przewiduje udostępniania zakupionych towarów oraz instrumentów poddanych renowacji innym podmiotom. Członkowie Orkiestry Dętej OSP będą korzystali z użyczonych towarów nieodpłatnie. Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego na Przegląd Orkiestr nie będą ponosili kosztów transportu, wyżywienia i ubezpieczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, a co za tym idzie podatek ten będzie mógł zostać zakwalifikowany do kosztów podlegających refundacji ze środków Unii Europejskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja opisanego projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. w związku z powyższym nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT.

W sytuacji tej podatek VAT może zostać potraktowany jako koszt kwalifikowany projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

1. z tytułu nabycia towarów i usług,

2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Jak stanowi art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Stosownie natomiast do przepisu art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, zgodnie z którym podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że OSP nie prowadząc działalności gospodarczej i nie będąc czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, ubiega się o dofinansowanie projektu pn.: „Kultywowanie (...)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader, Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

OSP planuje realizację przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu muzycznych warsztatów edukacyjnych dla młodzieży tworzącej Orkiestrę Dętą oraz imprez kulturalnych promujących lokalną twórczość. w ramach projektu przewiduje się m. in. zakup instrumentów muzycznych, umundurowania, artykułów papierniczych, renowację instrumentów muzycznych, zakup książeczek i nut koncertowych. Właścicielem wszystkich zakupionych w ramach operacji towarów będzie Ochotnicza Straż Pożarna w X. Użytkownikami nabytych zakupów oraz instrumentów poddanych renowacji będą wyłącznie członkowie Orkiestry Dętej OSP w X. Wnioskodawca nie przewiduje udostępniania zakupionych towarów oraz instrumentów poddanych renowacji innym podmiotom. Członkowie Orkiestry Dętej OSP będą korzystali z użyczonych towarów nieodpłatnie.

Zakupy dokonane w ramach projektu, które będą podlegały refundacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji planowanego zadania.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 224, poz. 1799). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów przysługuje zarejestrowanym podatnikom podatku VAT i obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m. in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 7 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawca nie będąc zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT, realizując projekt o nazwie: „Kultywowanie (...)”– nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w zakupach związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Nadto zauważa się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Tut. Organ nie jest również uprawniony do oceny możliwości sfinansowania środkami unijnymi wydatków poniesionych na realizowane zadanie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...