• Postanowienie o zakresie ...
  16.04.2024

PSUS/PPOI-443/148/05/AP

Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 6 czerwca 2005

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 50 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Pytanie dotyczy prawa podatnika do rezygnacji z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz z prowadzenia ewidencji zakupów.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005r., data wpływu 21.03.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa podatnika do rezygnacji z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz z prowadzenia ewidencji zakupów, jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 21.03.2005r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 06.04.2005r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 20.04.2005r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z treści przedstawionej przez wnioskodawcę wynika, że podatnik dokonuje w przeważającej części sprzedaży zwolnionej od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w związku z którą nie przysługuje odliczenie podatku oraz w znikomej części sprzedaży opodatkowanej. Zdaniem podatnika, prowadzenie rejestrów i dokumentacji potrzebnej do odliczenia podatku od towarów i usług wiąże się z dokonywaniem czynności, których koszt jest stosunkowo duży, biorąc pod uwagę wysokość odliczanych kwot podatku. W związku z powyższym podatnik zapytuje, czy może dobrowolnie zrezygnować z przysługującego mu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W takiej sytuacji podatnik zrezygnowałby z prowadzenia rejestru zakupów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść tego artykułu wskazuje jednoznacznie, że przepis ten ustanawia prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, a nie obowiązek obniżania podatku należnego o podatek naliczony. A zatem podatnik ma prawo zrezygnować z obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 109 ust. 3 wspomnianej ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Jeżeli zatem podatnik rezygnuje z przysługującego mu prawa obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, dopuszcza się możliwość, by nie ujmował kwot podatku naliczonego w rejestrze zakupów.

Niniejsze postanowienie - na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa - wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...