• Interpretacja indywidualn...
  28.01.2023

ITPB1/436-20/07/DK

Interpretacja indywidualna
z dnia 13 września 2007

Artykuły przypisane do interpretacji

Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02 lipca 2007 roku (data wpływu 05 lipca 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – uzupełnionym w dniu 02 sierpnia 2007 roku oraz w dniu 21 sierpnia 2007 roku – dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania udziałów pomiędzy małżonkami będącymi wspólnikami Spółki – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 05 lipca 2007 roku (data wpływu) został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – uzupełniony w dniu 02 sierpnia 2007 roku oraz w dniu 21 sierpnia 2007 roku – dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania udziałów w spółce jawnej pomiędzy małżonkami będącymi wspólnikami Spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Udziałowcami Spółki jawnej są współmałżonkowie pozostający w ustawowej wspólnocie majątkowej. Jeden ze współmałżonków ma zamiar przenieść – przekazać całość swoich udziałów w Spółce drugiemu.

W związku z wezwaniem z dnia 20 lipca 2007 r., Spółka wyjaśniła między innymi, iż w skład Spółki wchodzą cztery osoby - dwa małżeństwa, oraz że przedmiotem przekazania są udziały w Spółce, czyli ogół praw i obowiązków. Tym samym nie zostaną przekazane żadne wartości materialne w postaci rzeczy lub pieniędzy. Zakładane jest, że udziały zostaną przekazane nieodpłatnie.

W dniu 21 sierpnia 2007 roku wpłynęło dodatkowe wyjaśnienie Spółki, w którym wskazano, iż małżonkowie będący udziałowcami Spółki pozostają w ustawowej wspólności majątkowej i udziały w Spółce w obu małżeństwach wchodzą w skład ustawowej wspólności majątkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie udziałów Spółki w opisanym powyżej planowanym zdarzeniu przyszłym spowoduje powstanie zobowiązania w zakresie podatku od spadku i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy przekazanie udziałów Spółki w opisanej sytuacji nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Natomiast zgodnie z treścią art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Dla określenia, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miało miejsce przekazanie darowizny, istotne jest zatem stwierdzenie, czy nastąpi bezpłatne przysporzenie majątkowe u jednego z małżonków kosztem majątku drugiego małżonka.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Z kolei z art. 33 K.r. i o. wynika, co stanowi przedmiot majątku osobistego każdego z małżonków.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie stanowią jednakże przepisów prawa podatkowego zdefiniowanych w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Stąd też w trybie wydawania interpretacji, określonym w art. 14b Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma uprawnienia do interpretowania tych przepisów.

W związku z powyższym ocena stanowiska Wnioskodawcy dokonana została jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego i przy uwzględnieniu oświadczeń składanych przez Spółkę.

W piśmie z dnia 14 sierpnia 2007 r. Spółka wskazała, że udziały w spółce w obu małżeństwach wchodzą w skład ustawowej wspólności małżeńskiej.

Tym samym - przyjmując, że tak teraz, jak i w chwili przeniesienia wymienionych praw wspólnicy będą trwali w związku małżeńskim nie podlegającym rozdzielności majątkowej – fakt wystąpienia jednego z małżonków ze Spółki i nieodpłatnego przekazania współmałżonkowi udziałów będących przedmiotem wspólności majątkowej małżeńskiej nie spowoduje, przysporzenia majątku jednej osoby, kosztem uszczuplenia majątku innej osoby. W konsekwencji, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia udziałów Spółki jawnej pomiędzy małżonkami nie posiadającymi rozdzielności majątkowej, nie dojdzie do zawarcia umowy darowizny, gdyż faktyczne stosunki właścicielskie nie ulegną zmianie.

Reasumując należy stwierdzić, iż nieodpłatne przekazanie udziałów Spółki jawnej pomiędzy małżonkami pozostającymi w ustawowej wspólności majątkowej – w przypadku gdy przedmiotowe udziały zarówno przed jak po dokonanym przekazaniu będą nadal wchodziły w skład majątku wspólnego małżonków – nie będzie prowadziło do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul.Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...