• Interpretacja indywidualn...
  01.02.2023

IP-PP2-443-93/07-2/PK

Interpretacja indywidualna
z dnia 12 września 2007

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 3 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2007 roku (data wpływu 16 sierpnia 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 16 sierpnia 2007 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż Wnioskodawca prowadząc zarejestrowaną działalność gospodarczą planuje sprzedaż należącego do niego przedsiębiorstwa, które zostanie zbyte na rzecz spółki akcyjnej. Przedmiotem opisywanej transakcji będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Jednocześnie po zbyciu przedsiębiorstwa, podatnik planuje czasowo zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą, nie dokonując jednak wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca podnosi następujące pytania i wątpliwości prawne:

* Czy w przedstawionej sytuacji zbycie przedsiębiorstwa bez wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

* Czy w przedstawionej sytuacji zbycie zapasów wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zbycie przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nie podlega przepisom ww. ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Podatnika nie ma w takich okolicznościach znaczenia fakt, czy podmiot sprzedający przedsiębiorstwo wraz z jego zbyciem kończy działalność gospodarczą (poprzez wykreślenie ze stosownego rejestru), czy też nie. Podatnik stoi na stanowisku, że w takim przypadku dla oceny konsekwencji opisywanej operacji na gruncie podatku od towarów i usług znaczenie ma jedynie fakt czy zbywane składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo, czy też nie. Dokonanie stosownego wykreślenia nie wpływa przy tym w żaden sposób na okoliczność decydującą - z punktu widzenia ww. ustawy o podatku od towarów i usług – tj. czy przedmiotem czynności prawnej jest przedsiębiorstwo czy też nie. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie jest elementem definicyjnym przedsiębiorstwa ani jego składnikiem. Podatnik zauważa, że ustawa o podatku od towarów i usług w żaden sposób nie uzależnia braku opodatkowania czynności prawnej, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo od tego czy podmiot zbywający przedsiębiorstwo po jego zbyciu będzie kontynuował działalność gospodarczą, zawiesi ją, czy też zakończy. Stąd zdaniem Podatnika, sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na fakt, czy w konsekwencji Podatnik zakończy czy też zawiesi wykonywanie działalności gospodarczej.

Przedstawiając swoje stanowisko w zakresie drugiego pytania Strona zauważa, iż zgodnie z art. 551 ww. ustawy Kodeks cywilny zapasy materiałowe będące na stanie przedsiębiorstwa wchodzą w skład tego przedsiębiorstwa i podlegają zbyciu razem z tym przedsiębiorstwem. Zbywane zapasy nie zostaną sprzedane na mocy odrębnej umowy (czynności prawnej), lecz zostaną sprzedane jako składnik zbywanego przedsiębiorstwa. Sprzedaż wszystkich składników materialnych i niematerialnych tworzących przedsiębiorstwo nastąpi na mocy jednej czynności prawnej, obejmującej wszystkie składniki tworzące przedsiębiorstwo, a więc również wchodzące w jego skład zapasy (art. 552 ww. ustawy Kodeks cywilny). Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zdaniem Podatnika sprzedaż zapasów będących składnikiem przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podatnik zauważa jednak, że sprzedaży zapasów wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa nie można uznać za odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, ponieważ przedmiotem opisywanej operacji jest przedsiębiorstwo jako całość, sprzedaż tego przedsiębiorstwa (a więc dostawa wszelkich składników wchodzących w jego skład i tworzących to przedsiębiorstwo, włączając w to zapasy materiałowe) jest na mocy art. 6 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwolniona z opodatkowania tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...