• Postanowienie o zakresie ...
  28.06.2022

2403-PDFD-415-37/06

Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 23 sierpnia 2006

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 795 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Czy przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w roku 1999 w formie darowizny wraz z rozpoczętą budową pawilonu handlowego z częścią mieszkalną w poddaszu (realizowana ze środków prywatnych - poza działalnością gospodarczą) mogą skorzystać ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (j.t. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) jako uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w formie darowizny, a jednocześnie w okresie dłuższym jak 5 lat od dnia nabycia?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:Z zapytania wynika, iż w 1999 roku na podstawie umowy darowizny z dnia 20 kwietnia 1999 roku podatnik nabył niezabudowaną nieruchomość na której rozpoczął budowę pawilonu handlowego z częścią mieszkalną w poddaszu. W/w inwestycja realizowana była dla celów prywatnych, bez jakiegokolwiek związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z zapytania wynika również, że obecnie podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym którą zamierza zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2006 roku z uwagi na konieczność zmiany miejsca zamieszkania.

Zapytanie: Czy przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w roku 1999 w formie darowizny wraz z rozpoczętą budową pawilonu handlowego z częścią mieszkalną w poddaszu (realizowana ze środków prywatnych - poza działalnością gospodarczą) mogą skorzystać ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (j.t. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) jako uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nabytej w formie darowizny, a jednocześnie w okresie dłuższym jak 5 lat od dnia nabycia?

Stanowisko podatnika:Zdaniem podatnika przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w roku 1999 tj. w okresie dłuższym jak 5 lat od dnia nabycia wraz z rozpoczętą budową pawilonu handlowego z częścią mieszkalną w poddaszu (zrealizowana ze środków własnych - poza działalnością gospodarczą ) będą zwolnione z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa:Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, d) innych rzeczy,- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.Z powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega m. in. odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości, stąd należy odnieść się do przepisów prawa cywilnego - art. 46 - 48 kodeksu cywilnego. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak i budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Z treści art. 48 kodeksu cywilnego wynika, że do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane.Jeżeli zatem na nieruchomości gruntowej znajduje się jako jej część składowa budynek nie stanowiący odrębnej nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, to sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego.W myśl przytoczonych w/w przepisów, w przypadku odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości ( prawa własności nieruchomości nabytej w 1999 roku zabudowanej pawilonem handlowym z częścią mieszkalną w poddaszu w stanie surowym lub wykończonym ), pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy się od nabycia gruntu. Bieg terminu pięcioletniego liczy się z końcem roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości gruntowej tj. z końcem 1999 roku i termin ten upłynął z końcem 2004 roku. Będzie korzystać również ze zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) - c) z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Wobec powyższego stanowisko zawarte przez podatnika we wniosku jest prawidłowe.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...