• Postanowienie o zakresie ...
  03.02.2023

PBI-2/406/45/2006

Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 25 kwietnia 2006

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 795 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży działek sklasyfikowanych jako grunty rolne i pastwiska na część których w roku 2006 Podatnik otrzymał decyzję o warunkach zabudowy budynku mieszkalno-usługowego będzie zwolniony z 10% zryczłtowanego podatku dochodowego?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr. 8 z 2005 r.poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.03.2006 roku w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie sprzedaży nieruchomości stwierdza, iż przedstawione przez Pana stanowisko jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w latach 1993-1995 dokonał Pan z majątku odrębnego zakupu na własne potrzeby kilku działek sklasyfikowanych jako grunty rolne i pastwiska. Na część tych działek w roku 2006 otrzymał Pan decyzję o warunkach zabudowy budynku mieszkalno - usługowego. Obecnie nosi się Pan z zamiarem sprzedaży wszystkich działek wraz z decyzją o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a-c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego jak i wyżej cytowanego artykułu ustawy tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż przychód uzyskany ze sprzedaży powyższych działek będzie zwolniony z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Powyższa informacja:

- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej obowiązujących,

- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

W dacie wydania postanowienia w sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji nie toczyło się wobec wnioskodawcy postępowanie podatkowe, kontrola podatowa, albo postępowanie przed Sądem Administracyjnym.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w terminie 7-dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...