• Wyjaśnienie Ministra Fina...
  28.01.2023

PO 4/AK-722-1060/95

Wyjaśnienie Ministra Finansów
z dnia 8 listopada 1995

Artykuły przypisane do interpretacji

Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Odpowiadając na pismo z 29.7.br., Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Jak wynika z pisma, Spółka zakupiła w Niemczech technologię wraz z dokumentacją produkcji cyfrowych central telefonicznych. W celu uruchomienia produkcji Spółka zawarła również umowę, zgodnie z którą firma "S.", zobowiązała się świadczyć na rzecz "Z." usługi w zakresie szkolenia pracowników tej drugiej Spółki przez pracowników pierwszej.

W zależności od postanowień umowy między stronami, koszty związane z realizacją świadczenia albo mogą być zawarte w cenie zakupu technologii albo mogą być traktowane jako koszty dodatkowego świadczenia podmiotu sprzedającego daną technologię na rzecz podmiotu, który tę technologię nabył.

W obu jednak tych przypadkach koszty związane z realizacją tego świadczenia nie mogą obciążyć bezpośrednio otrzymującego świadczenie, gdyż w zależności od postanowień umowy między stronami, zostały już zawarte w cenie albo też, w przypadku jeżeli usługi te stanowią przedmiot odrębnej usługi, powinny zostać zawarte w cenie za tę usługę i dopiero zapłata ceny stanowi dla odbiorcy koszt uzyskania przychodów.

Tego typu umowa zbliżona jest bowiem do umowy zlecenia określonej w art. 734-751 KC. Z przepisów tych wynika m.in., iż dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia (art. 742 KC), a w przypadku, jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki (art. 743 KC). Tym samym ustawodawca przesądza, iż wydatki związane z realizacją świadczenia są wydatkami realizującego świadczenie nie zaś dającego zlecenie.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...