• Interpretacja indywidualn...
  22.03.2023

IPPB5/423-143/10-2/JC

Interpretacja indywidualna
z dnia 23 kwietnia 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 1622 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2010 r. (data wpływu 08.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją akcji tzw. Białych Dni - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 08.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją akcji tzw. Białych Dni.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podmiotem odpowiedzialnym i wytwórcą producentem i dystrybutorem produktów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne. W ramach swojej działalności Spółka prowadzi szereg działań reklamowych odnoszących się do oferowanych przez nią produktów oraz związanych z promocją firmy.

Spółka zleca lekarzom prowadzącym indywidualną praktykę lekarską, a także niepublicznym i publicznym zakładom opieki zdrowotnej, udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w ramach akcji tzw. „Białe Dni”.

W ramach tego rodzaju akcji przeprowadzane są badania - bezpłatne dla pacjentów - dotyczące określonego schorzenia. Badania mają na celu ewentualną identyfikację występowania określonych schorzeń na danym obszarze i zwiększanie świadomości pacjentów.

Spółka finansuje badania pacjentów - zleca prowadzenie ogólnodostępnych, nieodpłatnych badań lekarskich. Wydatki związane z organizacją akcji dotyczą m.in. zakupu zużytych w akcji materiałów (paski cholesterolowe, ustniki, ręczniki papierowe etc.), koszty druku plakatów i ogłoszeń w prasie, koszty wynajmu lokalu oraz wynagrodzenie dla lekarzy przeprowadzających badania. Akcja „Białe Dni” jest ogłaszana w miejscu w którym będzie przeprowadzana (np. miejski ośrodek zdrowia), na tablicach ogłoszeniowych w danej miejscowości lub/i w lokalnej prasie. W ogłoszeniach o akcji lub miejscu jej realizacji (prowadzenia badań) zawsze umieszczone jest logo Spółki (zawiadomienia o przeprowadzanych badaniach rozpowszechniane są przede wszystkim za pomocą plakatów). Dostęp do bezpłatnych badań w ramach „Białych Dni” jest możliwy dla wszystkich zainteresowanych pacjentów. Lekarze przeprowadzający badania sporządzają raporty z informacją o liczbie przebadanych osób (bez ujawniania ich personaliów).

Sporządzone podczas badań raporty pozwalają Spółce na ocenę częstotliwości występowania określonych schorzeń na danym terenie i są pomocne w układaniu strategii marketingowej Spółki w odniesieniu do leków związanych z leczeniem danego rodzaju schorzeń.

Wydatki na organizację „Białych Dni” stanowią element reklamy korporacyjnej Spółki i służą budowaniu rozpoznawalności Spółki wśród lekarzy oraz pacjentów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z organizacją akcji tzw. Białych Dni mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Spółki na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka uprawniona jest do zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z organizacją „Białych Dni”.

Zgodnie z regulacją art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, oraz koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tego aktu prawnego.

Celowość poniesienia kosztu oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione przez podatnika niezależnie od tego, czy ich poniesienie przyniosło skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Brak osiągnięcia takiego skutku nie dyskwalifikuje danego kosztu jako kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 15 updop, jeżeli tylko podatnik mógł zasadnie przypuszczać, iż poniesione wydatki osiągną swój cel w postaci osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów.

Updop nie zawiera definicji pojęcia „zachowania” i „zabezpieczenia” źródła przychodów. Uznać jednak należy że zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów jest jego utrzymanie w sprawności, jego uchowanie i uchronienie, tak aby mogło funkcjonować i dawać przychody w przyszłości, a także podtrzymanie istnienia źródła przychodów, skutecznej realizacji przedsięwzięcia, uczynienia źródła przychodów mocnym i trwałym, odpornym na działanie czynników obniżających jego sprawność (M. Pawlik, „Nowe pojęcie kosztów uzyskania przychodów”, Monitor Podatkowy nr 2/2007).

Jednym ze źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych jest działalność gospodarcza. W ramach tej działalności ponoszone są wydatki związane bezpośrednio z uzyskanym przychodem (np. koszty zakupu składników do produkcji leków), jak i wydatki, które nie przekładają się wprost na wartość osiąganych przychodów, jednak są niezbędnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie ponoszone w związku z tą działalnością koszty niebędące kosztami bezpośrednio nakierowanymi na osiągnięcie określonych przychodów (takie jak np. wydatki: na ubezpieczenia, doradztwo, badania rynkowe, administrację, usługi księgowe, usługi prawne), należy uznać za koszty ponoszone w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop. (Mariusz Chudzik, Komentarz LEX/el. 2007)

Co do zasady zatem wszystkie wydatki poniesione w ramach prowadzonej działalności, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 updop, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Stanowisko takie prezentowane jest również w interpretacjach organów podatkowych (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2008 r., LPB3/423-391/08-4/KS).

W ocenie Wnioskodawcy ponoszone wydatki na przeprowadzenie akcji „Białe Dni” mimo iż nie są związane bezpośrednio z osiąganym przychodem ze sprzedaży produktów leczniczych, uznać należy za koszty służące zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów. Zarówno na plakatach informujących o akcji, jak i w miejscu jej przeprowadzania widoczne jest logo Wnioskodawcy, co niewątpliwie stanowi formę reklamy Spółki.

Organizacja akcji „Białe Dni” przynosi Spółce korzyści w wielu aspektach:

1. Organizacja akcji stanowi reklamę korporacyjną Spółki, wpływa na rozpowszechnienie jej nazwy i rozpoznawalność wśród pacjentów oraz lekarzy. Zwiększenie rozpoznawalności Spółki służy ułatwieniu przyszłych kontaktów z lekarzami w celu prowadzenia w stosunku do nich w przyszłości bezpośredniej reklamy produktów leczniczych oferowanych przez Spółkę.

2. Uzyskiwane podczas przeprowadzania akcji raporty dotyczące zachorowalności na określone schorzenia na danym obszarze zawierają dane przydatne przy budowaniu jej strategii marketingowej, która może być wówczas przeprowadzona w sposób bardziej skuteczny i nakierowany na konkretne potrzeby pacjentów na danym obszarze.

3. Wzrost rozpoznawalności marki Spółki wśród pacjentów pozwala na zbudowanie zaufania do leków oferowanych przez Wnioskodawcę, dzięki czemu pacjenci chętniej będą się decydować na wykupienie w aptece leków oferowanych przez Spółkę, a nie na skorzystanie z dostępnych na rynku leków o tym samym składzie oferowanych przez inne firmy.

Z tego względu w ocenie Spółki wydatki na organizację akcji „Białe Dni” uznać należy za niewątpliwie służące zabezpieczeniu przyszłych przychodów Wnioskodawcy. Korzyści jakie przynosi Spółce organizacja tego rodzaju akcji są elementem mającym w przyszłości wpływ na osiąganie przez Wnioskodawcę przychodów.

W wyniku tych akcji Wnioskodawca uzyskuje materiał pomocny do budowania strategii reklamowej poszczególnych produktów leczniczych oferowanych przez Spółkę, dodatkowo z uwzględnieniem reklamy korporacyjnej w regionach lezących w obszarze zainteresowania Spółki. Wzrost rozpoznawalności nazwy Spółki wśród potencjalnych kontrahentów (lekarzy) poprzez prowadzenie reklamy korporacyjnej stanowi element wspomagający promocję i sprzedaż konkretnych produktów leczniczych oferowanych przez Spółkę.

Ponadto należy podkreślić, że opisane powyżej działania nie są wymienione w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów podatkowych zawartym w art. 16 ust. 1 updop.

Działania Spółki polegają na prowadzeniu reklamy korporacyjnej oraz uzyskaniu badań rynkowych. Jak wskazują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach wydatki na badania rynkowe, których długofalowym celem jest zwiększenie sprzedaży spełniają przesłanki art. 15 ust. 1 updop. Poprzez ich poniesienie podatnik może zaplanować swoją działalność w sposób skierowany na osiąganie większych przychodów (np. postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 14.10.2005 r., Nr 1472/ROP1/423-252/247/05/PK).

Reklama korporacyjna z kolei służy zbudowaniu podstawy dla przedstawicieli medycznych zajmujących się reklamą produktów leczniczych oferowanych przez Spółkę. Prowadzenie działań takich jak „Białe Dni” wpływa na rozpoznawalność Spółki wśród potencjalnych kontrahentów (lekarzy) co ułatwia późniejszy bezpośredni kontakt przedstawicieli medycznych z osobami uprawnionymi do przepisywania recept. Akcje „Białe Dni” stanowią zatem bezpośrednią formę reklamy działalności Spółki.

Jako że jedną z podstawowych form reklamy produktów leczniczych prowadzonej przez przedstawicieli medycznych jest organizacja spotkań promocyjnych z lekarzami, działania mające na celu ułatwienie tego rodzaju kontaktów, stanowiące reklamę instytucjonalną Spółki, uznać należy za zdarzenia związane z reklamą produktów leczniczych.

Uznanie działań o charakterze reklamy korporacyjnej (instytucjonalnej) za działania reklamowe zaliczane do kosztów podatkowych potwierdzone jest w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz organów podatkowych.

Jak stwierdził skład orzekający Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z 27.04.2007 r. (sygn. III SA/Wa 2644/05) „za reklamę można bowiem uznać (…) również i takie działania, które co prawda nie prezentują określonych towarów lub usług wraz z informacjami je wartościującymi, lecz promują markę określonej firmy, zwiększając jej rozpoznawalność na rynku, co w efekcie wpływa na zwiększenie zainteresowania sprzedawanymi przez nią towarami lub świadczonymi usługami. Reklama taka, nazywana reklamą instytucjonalną, ma za zadanie prezentowanie konkretnego przedsiębiorstwa poprzez lansowanie jego znaku firmowego czy też nazwy. Jej zadaniem jest stworzenie sprzyjającego dla firmy klimatu, pozytywne nastawienie potencjalnych klientów, umocnienie stopnia rozpoznawalności i znajomości firmy przez odbiorców tego rodzaju reklamy, oraz w konsekwencji zwiększenie popytu na jej towary lub usługi”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 12.12.2008 r. nr ITPB3/423-127/07/08-S/MH podkreśla, że prezentacja logo firmy, uznana być musi za działania o charakterze reklamowym: „reklama firmy bądź oferowanych przez nią usług może być prowadzona poprzez określone prezentowanie logo danego przedsiębiorcy. (...) Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana jest bowiem z daną firmą oraz oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia. Zatem wydatek na tego rodzaju reklamę, stanowi koszt uzyskania przychodów”.

Podobną tezę przedstawia Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z 21.05.2007 r. nr PO-II/423/15/AN/07). Naczelnik wskazuje bowiem, że „pojęcie „reklama” oznacza wszelkie działania podmiotu gospodarczego mające kształtować popyt poprzez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach, w celu zachęcenia ich do nabywania towarów właśnie od tego, a nie innego podmiotu gospodarczego. Reklama może dotyczyć nie tylko oferowanych towarów, ale również samej firmy i jej znaku”.

Jako że w trakcie akcji „Białe Dni” plakaty informujące o akcji opatrzone są logo Spółki i znak ten pojawia się również w miejscu przeprowadzania badań przesiewowych, uznać należy że w takim przypadku mamy do czynienia z działaniem o charakterze reklamy instytucjonalnej - promowaniem Spółki poprzez prezentację jej logo oraz pośrednio promocję oferowanych przez nią produktów leczniczych.

Podsumowując, z uwagi na fakt, że wydatki na akcje „Białe Dni” spełniają przesłanki zaliczenia ich do kosztów podatkowych na podstawie art. 15 ust. 1 updop, jak również że wydatki tego rodzaju nie zostały wskazane w katalogu wydatków nie uznawanych za koszty podatkowe wymienionych w art. 16 ust. 1 updop, w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że koszty organizacji tego rodzaju wydarzeń stanowią koszty uzyskania przychodu Spółki.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej argumenty Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...