• Interpretacja indywidualn...
  22.03.2023

ILPB2/415-979/09-5/TR

Interpretacja indywidualna
z dnia 8 stycznia 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 29 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2009 r. (data wpływu: 8 października 2009 r.), uzupełnionym pismami z dni: 3 listopada 2009 r. (data wpływu: 5 listopada 2009 r.) oraz 8 grudnia 2009 r. (data wpływu: 10 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z renty – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 8 października 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismami z dni: 3 listopada 2009 r. (data wpływu: 5 listopada 2009 r.) oraz 8 grudnia 2009 r. (data wpływu: 10 grudnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z renty.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 30 listopada 2009 r. nr ILPB2/415-979/09-3/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 30 listopada 2009 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 3 grudnia 2009 r.), zaś w dniu 10 grudnia 2009 r. (data nadania: 9 grudnia 2009 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawczyni doprecyzowała stan faktyczny opisany we wniosku ORD-IN, przedstawiła własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w odniesieniu do jednego z zadanych pytań dotyczącego opodatkowania dochodów z renty i złożyła podpis pod oświadczeniem zawartym w art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej.

Zainteresowana nie doprecyzowała jednak pozostałych zadanych we wniosku pytań podatkowych oraz nie przedstawiła własnego stanowiska w odniesieniu do tychże pytań.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zainteresowana wyjechała do Niemiec z rodziną na stałe w dniu 16 maja 1980 r. Wnioskodawczyni wróciła do kraju 11 grudnia 2007 r. W Polsce pobiera od 1 stycznia 2008 r. rentę rodzinną, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Organ rentowy dokonał rocznego rozliczenia podatkowego za rok 2008 (PIT-40). Wnioskodawczyni otrzymuje również rentę wdowią, którą przekazuje Jej Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg. Rentę wdowią od 1 sierpnia 2000 r. wypłaca Jej obowiązkowy system ubezpieczeń socjalnych państwa niemieckiego. Niemcy są krajem, który opodatkowuje renty z ubezpieczeń socjalnych płaconych przez Niemcy.

Rentę brutto Wnioskodawczyni otrzymuje w euro na konto w Polsce. Zainteresowana podaje, że organ rentowy ZUS doskonale wie, iż Wnioskodawczyni pobiera właściwie jedna rentę podzieloną na dwa kraje. Ponieważ renta z Niemiec płacona jest w brutto Wnioskodawczyni ma obowiązek rozliczania się w Niemieckim Urzędzie Skarbowym. Obecnie Zainteresowana jest w trakcie załatwiania niezbędnych załączników, takich jak np. kraje UE/EOG do nowej umowy zawartej pomiędzy obu krajami z dnia 14 maja 2003 r. celem unikania podwójnego opodatkowania zakresie podatków od dochodu i majątku. Umowa wprowadziła obowiązek opodatkowania emerytur i rent wypłacanych przez ZUS w Polsce. Natomiast emerytury i renty wypłacone przez Niemcy podlegają opodatkowaniu w Niemczech pod paragrafem 49 ust 1 nr 7 EStG (Art. 18 ust. 2) z niemieckiego ubezpieczenia społecznego. Renta wypłacana przez Niemcy na obecną chwilę nie jest jeszcze opodatkowana, a na załączniku PIT/ZG jest informacja o wysokości dochodu i zapłaconym podatku, co, jak podaje Wnioskodawczyni, mija się z właściwym obliczeniem dochodu zagranicznego Zainteresowanej. Zainteresowana otrzymuje wypracowaną rentę z Niemieckiego Ubezpieczenia Społecznego i na takich zasadach chce być traktowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni ma wypełniać jakikolwiek PIT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, PIT-36 wraz z PIT/ZG wypełniają podatnicy pracujący za granicą, co z Jej przypadkiem nie ma nic wspólnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 4a tej ustawy przepis art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

Jednakże zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż renta otrzymywana z Niemiec, wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlega co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. polsko -niemieckiej umowy z dnia 19 grudnia 2004 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku otrzymywane przez Zainteresowaną przedmiotowe świadczenie podlega opodatkowaniu wyłącznie w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Natomiast regulacje dotyczące poboru zaliczek na podatek od dochodów, które są wypłacane przez organy rentowe oraz zasad sporządzania przez te organy informacji o pobranych zaliczkach oraz rocznego obliczenia podatku zostały zawarte w art. 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 34 ust. 7 ww. ustawy organy rentowe są obowiązane, w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych; obowiązek ten nie dotyczy podatników:

1. w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek,

2. którym zaliczki były ustalane w sposób określony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru opodatkowania w sposób określony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4,

3. w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy,

4. którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Na podstawie art. 34 ust. 9 ww. ustawy jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:

1. nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30 -30c oraz art. 30e,

2. nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10-10b,

3. nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4,

4. nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób określony w art. 27 ust. 8,

5. (uchylony),

6. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 11,

- podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ rentowy ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości.

W świetle powyższego, w przypadku renty wypłacanej Wnioskodawczyni w Polsce przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstaje obowiązek podatkowy z tytułu ww. dochodów w Polsce, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych pełni obowiązki płatnika w zakresie wynikającym z powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pobiera zaliczki na podatek od dokonywanych Zainteresowanej wypłat oraz wobec nie zaistnienia okoliczności faktycznych wymienionych w ww. przepisach, sporządza i przekazuje roczne obliczenie podatku, według ustalonego wzoru, natomiast podatek wynikający z tego rozliczenia rocznego jest dla Wnioskodawczyni podatkiem należnym do zapłaty za dany rok. W konsekwencji na Zainteresowanej nie ciąży obowiązek sporządzenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Ponadto informuje się, że z uwagi na niedoprecyzowanie pozostałych zadanych we wniosku pytań podatkowych oraz nieprzedstawienie własnego stanowiska w odniesieniu do tychże pytań, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie ustosunkował się w interpretacji do kwestii przedstawionych w tych pytaniach, jak również do zawartych we wniosku pytań, które nie są pytaniami podatkowymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...