• Interpretacja indywidualn...
  16.04.2024

IPPB2/415-636/09-2/MK

Interpretacja indywidualna
z dnia 7 stycznia 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 221 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.10.2009 r. (data wpływu 15.10.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w momencie nieodpłatnego otrzymania przez pracowników spółki polskiej, akcji spółki kapitałowej z siedzibą w Finlandii w ramach prowadzonego „akcyjnego planu premiowego” oraz obowiązków płatnika w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych nieodpłatnie akcji spółki kapitałowej z siedzibą w Finlandii jest:

* nieprawidłowe - w części dotyczącej obowiązków płatnika w momencie nieodpłatnego otrzymania przez pracowników spółki polskiej akcji spółki kapitałowej z siedzibą w Finlandii.

* prawidłowe – w części dotyczącej obowiązków płatnika w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych nieodpłatnie akcji spółki kapitałowej z siedzibą w Finlandii.

Uzasadnienie

W dniu 15.10.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w momencie nieodpłatnego otrzymania przez pracowników spółki polskiej, akcji spółki kapitałowej z siedzibą w Finlandii w ramach prowadzonego „akcyjnego planu premiowego” oraz obowiązków płatnika w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych nieodpłatnie akcji spółki kapitałowej z siedzibą w Finlandii.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe

1. Wnioskodawca jest spółką z siedzibą oraz miejscem zarządu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Właścicielem 100% udziałów Wnioskodawcy jest spółka kapitałowa z siedzibą na terenie Finlandii (Udziałowiec”).

2. Pracownicy Wnioskodawcy uczestniczą w akcyjnym planie premiowym dla kluczowych pracowników w okresie 2007-2009 („Plan Premiowy”) przyjętym w dniu 14 lutego 2007 r. przez zarząd Udziałowca na podstawie uchwały walnego zgromadzenia udziałowców Udziałowca. Uczestnictwo w Planie Premiowym wiąże się z możliwością nabycia nieodpłatnie określonej ilości akcji Udziałowca przez kluczowych pracowników Wnioskodawcy („Pracownicy”), po osiągnięciu przez Wnioskodawcę określonych celów (wielkości sprzedaży, itp.). Akcje Udziałowca będą stanowiły element wynagrodzenia pracowników po spełnieniu przez nich warunków (osiągnięcia określonych wyników przez Wnioskodawcę) wynikających z Planu Premiowego. Wnioskodawca w związku z uczestnictwem pracowników w Planie Premiowym obciążony jest kosztami, których wysokość uzależniona jest od ilości przyznanych pracownikom akcji Udziałowca oraz kosztów transferu akcji Udziałowca, ponoszonych przez Udziałowca w tym zakresie na podstawie postanowień Planu Premiowego.

3. Administratorem Planu Premiowego jest fundusz pod nazwą... z siedzibą w Finlandii („Fundusz”).

4. W 2008 r., Wnioskodawca otrzymał od Udziałowca fakturę z dnia 16 grudnia 2008 r. („Faktura z 2008 r.”), na podstawie której został obciążony kosztami przeniesienia 3.778 akcji Udziałowca w 2008 r. na konto indywidualne Pracowników, których wartość obliczona została według wyceny z dnia przeniesienia akcji Udziałowca do Funduszu oraz przeliczona na PLN według kursu złotego z dnia wystawienia faktury. Wnioskodawca na podstawie wystawionej przez Udziałowca faktury z dnia 11 czerwca 2009 r. („Faktura z 2009 r.”) został obciążony kosztami przeniesienia 4.193 akcji Udziałowca w 2009 r. na konto indywidualne Pracowników, których wartość obliczona została według wyceny z dnia przeniesienia akcji Udziałowca do Funduszu oraz przeliczona na PLN według kursu złotego z dnia wystawienia faktury. Zgodnie z Planem Premiowym, akcje te zostały przeniesione na konta indywidualne pracowników w Funduszu, z tytułu osiągniętych przez Wnioskodawcę wyników finansowych. Wnioskodawca wskazuje, że może być obciążany również w przyszłości przez Udziałowca na analogicznych zasadach, na podstawie wystawionych faktur.

5. Na podstawie przyjętego przez Wnioskodawcę uznania kosztów planu akcyjnego 2007-2009 - wynikających z uczestnictwa w Planie Premiowym - koszty wynikające z Faktury z 2008 r. oraz Faktury z 2009 r. zostały przez Wnioskodawcę określone - dla celów ujęcia w księgach rachunkowych Wnioskodawcy - jako związanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy:

1. jako element systemu wynagrodzeń i premiowania Wnioskodawcy, oraz

2. koszty powiązane z faktycznymi wynikami Wnioskodawcy i celami osiągniętymi przez pracowników, które to osiągnięcia podlegają premiowaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż stosownie do art. 15 ust. 1, 4d, 4e, 4g w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT (w brzmieniu przed i po wejściu w życie Nowelizacji), koszty Wnioskodawcy, poniesione na podstawie (i) Faktury z 2008 r. (tj. koszty przeniesienia w 2008 r. akcji Udziałowca na Pracowników, stanowiących element wynagrodzenia w postaci premii), (II) Faktury z 2009 r. (tj. koszty przeniesienia w 2009 r. akcji Udziałowca na Pracowników, stanowiących element wynagrodzenia w postaci premii), oraz (III) faktur wystawionych na Wnioskodawcę z tego tytułu przez Udziałowca w latach następnych, stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w miesiącu, w którym Wnioskodawca ujął jako koszt w księgach rachunkowych - koszt wynikający z - odpowiednio - Faktury z 2008 r., Faktury z 2009 r., albo faktur wystawionych na Wnioskodawcę z tego tytułu przez Udziałowca w latach następnych...

2. Czy prawidłowe jest stanowisko, iż stosownie do art. 31 i art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie (i) przeniesienia akcji Udziałowca na pracownika, oraz (ii) odpłatnego zbycia akcji Udziałowca przez pracownika...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2 przedstawione we wniosku w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast odpowiedź w zakresie pytania Nr 1 przedstawiona we wniosku w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie przedmiotem odrębnej interpretacji.

Stanowisko Wnioskodawcy:

ad. 2)

Prawidłowe jest stanowisko, iż stosownie do art. 31 i art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie (i) przeniesienia akcji Udziałowca na pracownika, oraz (ii) odpłatnego zbycia akcji Udziałowca przez pracownika.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej ”zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (..)” Jak stanowi art. 41 ust. 4 ww. ustawy „płatnicy, o których mowa w ust. 1 (art. 41 ww. ustawy), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1 ww. ustawy (...)”.

Podstawowym warunkiem istnienia obowiązku płatnika jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dokonywanych świadczeń z tytułów wskazanych w ww. artykułach. Wnioskodawca wskazuje w stanie faktycznym wniosku, iż przeniesienie akcji Udziałowca na pracowników wynika z Planu Premiowego przyjętego przez zarząd Udziałowca - dla pracowników ze spółek z grupy kapitałowej Udziałowca - na podstawie chwały walnego zgromadzenia udziałowców Udziałowca. W konsekwencji Wnioskodawca zauważa, że stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z tytułu przeniesienia akcji Udziałowca na pracownika, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wobec czego na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zauważa, iż nie ciąży na Wnioskodawcy obowiązek płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych również w momencie odpłatnego zbycia akcji Udziałowca przez Pracowników. Wynika to bowiem z faktu, iż odpłatne zbycie akcji Udziałowca stanowi dla pracowników przychód ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 pkt 7 w zw. z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c)”, jako przychód wskazany w art. 17 ust.1 pkt 6) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego pracownik będzie obowiązany, w świetle art. 45 ust. 1 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do samodzielnego rozliczenia podatku i złożenia zeznania o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT-38), zgodnie z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowiska znajdują potwierdzenie w wydanych w zbliżonym stanie faktycznym (i) interpretacjach indywidualnych przez Ministra Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w imieniu, którego działał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r. (sygn. IPPB2/415-274/08-2/AS) oraz (ii) w postanowieniach organów podatkowych, m.in. w postanowieniu I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 10 października 2007 r. (Nr 1472/DPF/415/101/06/PP) oraz w postanowieniu II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2007 r. (sygn.1472/DPC/415-12/07/PK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe - w części dotyczącej obowiązków płatnika w momencie nieodpłatnego otrzymania przez pracowników spółki polskiej, akcji spółki kapitałowej z siedzibą w Finlandii oraz prawidłowe – w części dotyczącej obowiązków płatnika w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych nieodpłatnie akcji spółki kapitałowej z siedzibą w Finlandii.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Mając na względzie obowiązujący w prawie podatkowym prymat wykładni gramatycznej przed innymi jej rodzajami, bezsprzecznym jest, że z literalnego brzmienia tego przepisu jednoznacznie wynika, iż nie są objęte podatkiem dochodowym wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Podkreślić należy, iż komentowany artykuł wyraża powszechnie obowiązującą w prawie podatkowym regułę sprawiedliwości podatkowej. Sprawiedliwość podatkowa przejawia się głównie w powszechności i równości opodatkowania. Powszechność opodatkowania oznacza, że podatek jako rodzaj daniny publicznej, powinien spoczywać na wszystkich – wszyscy muszą się przyczyniać do pokrywania wspólnych potrzeb. Powszechność opodatkowania oznacza ponadto, że wszystkie podmioty są tak dalece opodatkowane, jak określają to ustawy podatkowe. Natomiast zasada równości wymaga jednakowej miary dla wszystkich podmiotów - bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych jak i faworyzujących, co jest także zgodne z zasadą sprawiedliwości.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie ust. 2a tego artykułu wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,

3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W świetle powyższego, za przychody należy uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych uznaje się natomiast, iż nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Przepis art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których w pkt 1 tego przepisu wymienione są przychody m.in. ze stosunku pracy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione w art. 12 ust. 1 ww. ustawy kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Przychodem ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, a więc każda forma przysporzenia majątkowego (tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna) mająca swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy, a zatem, wszystko co pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy – o ile nie stanowi wymienionego w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodu zwolnionego od podatku lub dochodu, od którego został zaniechany pobór podatku na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa – podlega opodatkowaniu ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Równocześnie na podstawie art. 24 ust. 11 cytowanej ustawy o podatku dochodowym, dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a wydatkami poniesionymi na ich objęcie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia tych akcji; zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

Sens tego przepisu jest taki, iż przy spełnieniu określonych warunków nadwyżka w postaci różnicy pomiędzy wartością rynkową a wydatkami na objęcie akcji nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia akcji (moment opodatkowania tej nadwyżki następuje dopiero przy zbyciu akcji, o czym z kolei traktuje przepis ust. 12 tego artykułu).

Przepis art. 24 ust. 11 ww. ustawy znajduje jednak zastosowanie tylko do objęcia akcji emitowanych przez polskie spółki kapitałowe. Z treści przepisu wynika bowiem, że jego regulacje dotyczą dochodu osób uprawnionych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki. Przepis odwołuje się więc do pojęcia walnego zgromadzenia wspólników, czyli pojęcia występującego w polskim Kodeksie spółek handlowych. Trudno zatem porównywać pojęcie występujące w polskim systemie prawnym z pojęciami występującymi w systemach prawnych innych państw (w tym przypadku Finlandii). Z pewnością ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera w swojej treści zapisów, które umożliwiałyby stosowanie przepisów tej ustawy do spółek utworzonych według prawa innych państw. Gdyby art. 24 ust. 11 ustawy miał być stosowany również do spółek zagranicznych, to ustawa zawierałaby nakaz odpowiedniego porównywania użytych w tym przepisie pojęć czego jednak nie czyni. Skoro zatem wykładnia gramatyczna powołanego przepisu pozwala na zastosowanie wyrażonej w nim normy prawnej, to niedopuszczalne jest poprzez innego rodzaju wykładnię korygowanie jego treści.

W sytuacji przedstawionej we wniosku kluczowi pracownicy Wnioskodawcy (spółki z o.o.) uczestniczą w akcyjnym planie premiowym który wiąże się z możliwością nabycia nieodpłatnie określonej ilości akcji Udziałowca będącego zagraniczną spółką kapitałową z siedzibą w Finlandii, po osiągnięciu przez Wnioskodawcę określonych celów. Jednocześnie Wnioskodawca na podstawie otrzymanej faktury (wystawionej przez tę Spółkę z siedzibą na terenie Finlandii) zostaje obciążony kosztami, w postaci wartości akcji związanych z przeniesieniem akcji udziałowca na konta indywidualne pracowników. Wysokość kosztów uzależniona jest od ilości przyznanych pracownikom akcji Udziałowca oraz transferu przedmiotowych akcji. Poza tym z treści wniosku wynika również, iż fakt otrzymania tych akcji związany jest ze stosunkiem pracy. Planem zostali objęci pracownicy zatrudnieni przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę. Otrzymanie natomiast akcji warunkowane jest przez m.in. fakt realizacji określonych celów wyznaczonych Wnioskodawcy a realizowanych przez pracowników.

Ponadto akcje Spółki zagranicznej będącej udziałowcem Wnioskodawcy, które kluczowi pracownicy otrzymują i będą otrzymywać w przedmiotowej sprawie są obejmowane przez tych pracowników na podstawie uchwały walnego zgromadzenia udziałowców Spółki kapitałowej z siedzibą na terenie Finlandii, co oznacza iż zastosowania nie znajdzie art. 24 ust. 11 ww. ustawy. Od momentu otrzymania tych papierów wartościowych pracownicy mają prawo rozporządzania nimi, mogą je zbywać.

Tym samym po stronie osób otrzymujących akcje niewątpliwie ma miejsce przysporzenie majątkowe. Aby bowiem czerpać korzyści z akcji osoby te musiałyby nabyć akcje za określoną cenę, a w związku z nieodpłatnym nabyciem tych akcji nie poniosły i nie poniosą w przyszłości wydatków w takiej wysokości.

Uwzględniając zatem powyższe okoliczności faktyczne i prawne, nabycie akcji w efekcie uczestnictwa w przedstawionym we wniosku planie premiowym, wywołuje skutek podatkowy w postaci uzyskania przychodu. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ten odpowiada wartości otrzymanych nieodpłatnie akcji spółki kapitałowej z siedzibą na terenie Finlandii. Ponieważ w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego koszty nabycia w postaci wartości przekazanych akcji ponosi Wnioskodawca zatrudniający pracowników w konsekwencji, przychód ten należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy).

Natomiast na Wnioskodawcy ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z ww. tytułu przez pracowników.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Na podstawie art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niedobrany lub pobrany a nie wpłacony.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisów art. 31 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Natomiast fakt uzyskania przez pracownika przychodu z kapitałów pieniężnych w momencie zbycia otrzymanych nieodpłatnie akcji nie skutkuje wobec Wnioskodawcy obowiązkiem obliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z ww. tytułu przez pracowników.

Będzie to już bowiem przychód zaliczany w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do innego źródła przychodów, tj. określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy oraz powstanie na skutek zaistnienia zupełnie innych okoliczności faktycznych.

Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlega opodatkowaniu zryczałtowaną stawką w wysokości 19% - art. 30b ust.1 ww. ustawy i na podstawie ust. 5 tego artykułu nie może być łączony z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym samym terminie jest obowiązany do wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Reasumując nabycie nieodpłatnie akcji Spółki zagranicznej będącej udziałowcem Wnioskodawcy w ramach planu premiowego przez pracowników Wnioskodawcy finansowane przez pracodawcę – skutkuje powstaniem przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników. W konsekwencji na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika zgodnie z treścią ww. art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zbycie przedmiotowych akcji skutkuje powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym w związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciążą i nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 41 ust. 4.

W tym miejscu organ podatkowy wskazuje, że Spółka w treści własnego stanowiska powołała przepis art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który w przedmiotowej sprawie nie miał zastosowania, co nie miało wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowego wniosku.

Końcowo - odnosząc się do powołanej przez Spółkę interpretacji organu podatkowego oraz postanowienia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego wskazać należy, iż orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...