• Interpretacja indywidualn...
  15.04.2024

IPPB5/423-794/09-2/AM

Interpretacja indywidualna
z dnia 9 lutego 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 1622 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.12.2009 r. (data wpływu 14.12.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z zakupem kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 14.12.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów związanych z zakupem kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca otworzył stołówkę zakładową i zlecił jej prowadzenie wyspecjalizowanemu, niepowiązanemu podmiotowi zewnętrznemu. Z uwagi na peryferyjne położenie siedziby Spółki, pracownicy mieli niezwykle utrudnioną możliwość korzystania z usług gastronomicznych. Zdecydowana ich większość nie korzystała więc z takich usług. W celu poprawy warunków pracy, Spółka podjęła decyzję o otwarciu stołówki zakładowej. W wyniku tej decyzji Spółka oczekiwała wzrostu zadowolenia pracowników, co niewątpliwie przekładać powinno się na wzrost ich zaangażowania w pracę, wydajności i jakości.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Spółką a podmiotem zewnętrznym jest wykonanie na terenie stołówki zakładowej niedostępnej dla osób postronnych, na zasadach wyłączności, usług zbiorowego żywienia na rzecz pracowników Spółki i jej gości.

Zgodnie z umową pod pojęciem usług zbiorowego żywienia Strony umowy rozumieją przede wszystkim:

* produkcję, sprzedaż dystrybucję posiłków obiadowych, śniadań zimnych i gorących, napojów zimnych;

* deserów i wyrobów cukierniczych, dań garmażeryjnych, kanapek i sałatek;

* organizację i obsługę bankietów spotkań, konferencji;

* zorganizowanie na terenie stołówki punktu sprzedaży artykułów spożywczych, świadczenie usług sprzedaży tych produktów po cenach rynkowych;

* zapewnienie oraz zarządzanie obsługą stołówki w tym rekrutacja, przeszkolenie pracowników stołówki;

* zapewnienie wyposażenia stołówki, w tym zapewnienie sprzętu kuchennego, niezbędnego do funkcjonowania stołówki;

* nadzór nad zapewnieniem warunków sanitarnych zgodnych z wymaganiami Sanepidu;

* nadzór nad zapewnieniem standardu usług zgodnych z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innymi procedurami.

Spółka partycypuje w kosztach prowadzenia stołówki w formie częściowego zryczałtowanego dofinansowania kosztów jej działalności, płacąc tzw. ryczałtową opłatę operatorską. Opłata operatorska określona została kwotowo i jest uzależniona od osiągnięcia jednego z trzech ustalonych w Umowie progów sprzedaży posiłków w danym okresie. Ryczałtowa opłata operatorska obejmuje całość usług zbiorowego żywienia, włącznie z logistyką, obsługą sal konferencyjnych i szkoleniowych, kontaktów z dostawcami itp. Z ostatnim dniem danego miesiąca firma świadcząca usługi prowadzenia stołówki wystawia fakturę VAT na rzecz Spółki za obsługę stołówki objętą niniejszą umową. Ryczałtowa opłata operacyjna powiększona jest każdorazowo o 22% VAT.

Wnioskodawca wskazuje, iż ceny towarów oraz ceny posiłków dla gości, ustalane są przez firmę świadczącą przedmiotowe usługi samodzielnie na poziomie rynkowym.

Ceny posiłków dla pracowników Spółki określone zostały zaś kwotowo w umowie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1. Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość zakupu kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej /opłaty operatorskiej/...

2. Czy Spółka ma prawo w całości odliczyć VAT naliczony związany z zakupem kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej /opłaty operatorskiej/...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wniosek odnośnie pytania Nr 2, w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki ryczałtowa opłata operatorska będąca wynagrodzeniem za zakup kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej stanowi koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Spółka podkreśla, iż powyższe wydatki na kompleksową usługę prowadzenia stołówki zakładowej nie zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu wyłączeń z kosztów podatkowych, przewidzianym w art. 16 ust. 1. Zatem, zdaniem Spółki, wszystkie poniesione wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami Spółki, w tym służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki. Spółka wskazała, iż wysokość przychodu Spółki bezpośrednio uzależniona jest od pracy zatrudnionych pracowników, w szczególności mając na uwadze, iż Spółka prowadzi działalność produkcyjną, gdzie wyjątkowo istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość przychodów jest jakość pracy oraz wydajność pracowników produkcyjnych. Efektywność i wydajność pracowników uzależniona jest od wielu czynników, w tym m.in. od prawidłowego, pełnowartościowego i regularnego odżywiania, czy efektywnego wykorzystywania przewidzianych w czasie pracy przerw, mających na celu regenerację. W konsekwencji, mając na uwadze powyższe, Spółka podjęła decyzję o otwarciu stołówki zakładowej. Wnioskodawca wskazał, iż stołówka zakładowa pełni również rolę integrującą pracowników i stanowi miejsce wymiany poglądów, często mający wpływ na efektywność działania Spółki. Dofinansowanie przez Spółkę działań firmy zewnętrznej, profesjonalnie zajmującej się świadczeniem takich usług umożliwia - zdaniem Spółki - zrealizowanie celu, którym jest poprawa jakości i wydajności pracy pracowników Spółki, a w konsekwencji służy osiągnięciu, zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów Spółki. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca odwołał się do interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB3/423-25/08-2/EK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Należy ponadto wskazać, iż wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów, obciąża Podatnika.

W związku z powyższą definicją do kosztów uzyskania przychodów można również zaliczyć wydatki zarówno bezpośrednio wynikające z zatrudnienia jak i pośrednio związane z zatrudnieniem, ponoszone przez pracodawców na rzecz swoich pracowników.

Nie każdy koszt poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Takimi kosztami bowiem nie mogą być wydatki enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej otworzył stołówkę zakładową i zlecił jej prowadzenie wyspecjalizowanemu, niepowiązanemu podmiotowi zewnętrznemu. Z uwagi na peryferyjne położenie siedziby Spółki, pracownicy mieli niezwykle utrudnioną możliwość korzystania z usług gastronomicznych. Zdecydowana ich większość nie korzystała więc z takich usług. W celu poprawy warunków pracy, Spółka podjęła decyzję o otwarciu stołówki zakładowej. W wyniku tej decyzji Spółka oczekiwała wzrostu zadowolenia pracowników, co niewątpliwie przekładać powinno się na wzrost ich zaangażowania w pracę, wydajności i jakości.

Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, iż wydatki ponoszone przez Spółkę w celu zapewnienia pracownikom możliwości korzystania z usług gastronomicznych, będą miały pośredni wpływ na uzyskiwanie przez Spółkę przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wskazuje Wnioskodawca w uzasadnieniu swojego stanowiska wydatki związane z prowadzeniem stołówki zakładowej mają bezpośredni wpływ na efektywność i wydajność pracowników, stołówka zakładowa pełni również rolę integrującą pracowników i stanowi miejsce wymiany poglądów, często mający wpływ na efektywność działania Spółki.

Ponoszone przez pracodawcę wydatki, nie zostały również wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym, przedmiotowe wydatki na rzecz pracowników służą osiągnięciu przychodu i stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów, stosownie do regulacji zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem kompleksowej usługi prowadzenia stołówki zakładowej jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...