• Interpretacja indywidualn...
  04.08.2021

IPTPP2/443-221/11-9/PM

Interpretacja indywidualna
z dnia 16 września 2011 r.

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 1494 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2011 r. (data wpływu 7 czerwca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 września 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w przypadku „refakturowania” kosztów zakwaterowania i wyżywienia na współorganizatora imprezy turystycznej - jest nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 7 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w przypadku „refakturowania” kosztów zakwaterowania i wyżywienia na współorganizatora imprezy turystycznej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Podmiot ten jest powołany do kreowania wizerunku woj., popularyzacji turystyki, doskonalenia kadr turystycznych, promocji i rozwoju produktów turystycznych.
Wnioskodawca prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą, której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. Prowadzi pełną księgowość.
Zainteresowany:
jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym jako mały podatnik, rozliczający się kwartalnie metodą kasową,
nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
świadczonych usług nie można zaliczyć do usług w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1,
nie uzyskał na świadczenie usług akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.
W ramach działalności statutowej organizowane są szkolenia, konferencje, targi turystyczne, studdy pressy. Przedmiotowe usługi są lub nie są finansowane ze środków publicznych.
Zainteresowany zamawiając usługi u zewnętrznych podmiotów gospodarczych ponosi pełne koszty danej imprezy. Największą pozycję w preliminarzu wydatków stanowią usługi noclegowe i gastronomiczne, których w świetle art. 88 ust. 1 pkt 4 nie można odliczyć, usługi cateringowe. Pozostałe koszty to wynajęcie sali wykładowej, druk materiałów szkoleniowych, wynagrodzeń wykładowców, tłumaczenia tekstów, transport uczestników, materiałów szkoleniowych itp.
W piśmie z dnia 29 sierpnia 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż instytucja pozarządowa w ramach promocji turystycznej miasta zleca Wnioskodawcy zorganizowanie imprezy turystycznej. Z zawartej między stronami umowy wynika, że Wnioskodawca jako bezpośredni organizator przedmiotu umowy jest zobowiązany do załatwienia wszelkich formalności organizacyjnych, zamówienie u zewnętrznych podmiotów usług noclegowych, gastronomicznych, cateringowych, organizacji programu kulturalnego, usług transportowych oraz poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych.
Podmioty, u których zamówiona jest dana usługa nie są współorganizatorami imprezy. Wszystkie wyżej wymienione usługi Wnioskodawca zamawia we własnym imieniu nie wskazując w zamówieniu podmiotu, na rzecz, którego będzie ta usługa wykonywana.
Instytucja pozarządowa zobowiązuje się do wsparcia organizacyjnego oraz częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia za 30 osób w określonej kwocie brutto wraz z podatkiem VAT. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT.
Całkowity koszt imprezy, finansowany jest:
w znacznej części ze środków Wnioskodawcy,
ze środków instytucji pozarządowej w zakresie pokrycia kosztu zakwaterowania i wyżywienia za 30 osób.
Wnioskodawca otrzymuje faktury zakupu dotyczące zakwaterowania i wyżywienia z 8% podatkiem VAT, za pozostałe usługi najczęściej z 23% podatkiem VAT. W księgach rachunkowych Zainteresowany ewidencjonuje te pozycje w kwocie brutto - nie dokonuje odliczenia podatku VAT. Dla instytucji pozarządowej wystawia faktury VAT dotyczące zakwaterowania i wyżywienia za 30 osób stosując stawkę 23% VAT.
PKWiU dla faktur zakupowych dotyczących zakwaterowania PKWiU 55.11; dotyczące usługi gastronomicznej PKWiU 55.30.11 oraz 56.10.11.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 29 sierpnia 2011 r.).
Z uwagi na fakt, że zakwaterowanie i wyżywienie stanowi znaczną pozycję wydatków związanych z daną imprezą zakwalifikowaną przez Wnioskodawcę do działalności statutowej odpłatnej, to:
Czy istnieje możliwość refakturowania kosztu zakwaterowania i wyżywienia stosując 8% podatek VAT bez prowizji, marży...
Czy przy ogólnym zapisie w umowie z kontrahentem, na rzecz, którego Wnioskodawca świadczy usługi („kontrahent dokona zapłaty po otrzymaniu faktury sprzedaży VAT wraz z podatkiem VAT w kwocie brutto … zł”) można na jego rzecz wystawić faktury – refakturując koszty usług noclegowych i gastronomicznych ze stawką 8% podatku VAT...
Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on skorzystać z preferencji w zakresie stawki podatku VAT dotyczących usług noclegowych i gastronomicznych. Dla instytucji pozarządowej Wnioskodawca nie refakturuje tych usług. Wystawia fakturę sprzedaży VAT stosując stawkę podstawową 23%.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
eksport towarów;
import towarów;
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).
Zgodnie z brzmieniem obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.
Stosownie do § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.).
Zatem z dniem 1 stycznia 2011 r. dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r., wprowadzoną ww. rozporządzeniem.
Należy również wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.
Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.
I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.
Pod poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku 7% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, stawka ta wynosi 8%), wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem”.
W pkt 1 objaśnień do ww. załącznika wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.
Z kolei w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73 poz. 392) obowiązującym od 6 kwietnia 2011 r., w § 7 ust. 1 pkt 1 wskazano, iż stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenie wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
napojów bezalkoholowych gazowanych,
wód mineralnych,
innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.
Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Podmiot ten jest powołany do kreowania wizerunku woj., popularyzacji turystyki, doskonalenia kadr turystycznych, promocji i rozwoju produktów turystycznych.
Wnioskodawca prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą, której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. Prowadzi pełną księgowość. Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
W ramach działalności statutowej organizowane są szkolenia, konferencje, targi turystyczne, studdy pressy. Przedmiotowe usługi są lub nie są finansowane ze środków publicznych.
Zainteresowany zamawiając usługi u zewnętrznych podmiotów gospodarczych ponosi pełne koszty danej imprezy. Największą pozycję w preliminarzu wydatków stanowią usługi noclegowe i gastronomiczne, których w świetle art. 88 ust. 1 pkt 4 nie można odliczyć, usługi cateringowe. Pozostałe koszty to wynajęcie sali wykładowej, druk materiałów szkoleniowych, wynagrodzeń wykładowców, tłumaczenia tekstów, transport uczestników, materiałów szkoleniowych itp.
W piśmie z 29 sierpnia 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż instytucja pozarządowa w ramach promocji turystycznej miasta zleca Wnioskodawcy zorganizowanie imprezy turystycznej. Z zawartej między stronami umowy wynika, że Wnioskodawca jako bezpośredni organizator przedmiotu umowy jest zobowiązany do załatwienia wszelkich formalności organizacyjnych, zamówienie u zewnętrznych podmiotów usług noclegowych, gastronomicznych, cateringowych, organizacji programu kulturalnego, usług transportowych oraz poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych.
Podmioty, u których zamówiona jest dana usługa nie są współorganizatorami imprezy. Wszystkie wyżej wymienione usługi Wnioskodawca zamawia we własnym imieniu nie wskazując w zamówieniu podmiotu, na rzecz, którego będzie ta usługa wykonywana.
Instytucja pozarządowa zobowiązuje się do wsparcia organizacyjnego oraz częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia za 30 osób w określonej kwocie brutto wraz z podatkiem VAT. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury VAT.
Całkowity koszt imprezy, finansowany jest:
w znacznej części ze środków Wnioskodawcy,
ze środków instytucji pozarządowej w zakresie pokrycia kosztu zakwaterowania i wyżywienia za 30 osób.
Wnioskodawca otrzymuje faktury zakupu dotyczące zakwaterowania i wyżywienia z 8% podatkiem VAT, za pozostałe usługi najczęściej z 23% podatkiem VAT. W księgach rachunkowych Zainteresowany ewidencjonuje te pozycje w kwocie brutto - nie dokonuje odliczenia podatku VAT. Dla instytucji pozarządowej wystawia faktury VAT dotyczące zakwaterowania i wyżywienia za 30 osób stosując stawkę 23% VAT.
PKWiU dla faktur zakupowych dotyczących zakwaterowania PKWiU 55.11; dotyczące usługi gastronomicznej PKWiU 55.30.11 oraz 56.10.11.
Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii, czy istnieje możliwość refakturowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia ze stawką 8%.
Regulacje w zakresie „refakturowania” zostały zawarte w Dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.).
Zgodnie z art. 28 Dyrektywy, w przypadku, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi. Oznacza to, że podmiot „refakturujący” daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przerzucenie kosztów na inną firmę, nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. Zatem, konsekwencją uznania podatnika biorącego udział w odsprzedaży usługi za świadczącego, jest wystawienie przez niego faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi.
Powyższe uregulowania znalazły odzwierciedlenie w obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. przepisie art. 8 ust. 2a ustawy zgodnie, z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
Celem refakturowania jest zatem przeniesienie poniesionych kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał, pomimo że podmiot refakturujący danej usługi nie wykonał. „Refaktura” jest więc zwykłą fakturą VAT wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie „w stanie nieprzetworzonym” odsprzedaje ją swojemu kontrahentowi.
Zatem faktura wystawiona w takich okolicznościach dokumentuje odsprzedaż zakupionych wcześniej usług, a czynność taka podlega opodatkowaniu według stawek właściwych dla odsprzedawanych usług.
Mając zatem na uwadze powyżej przywołane przepisy prawa oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż jeżeli faktycznym nabywcą usług zakwaterowania i wyżywienia jest instytucja pozarządowa jako współorganizator imprezy turystycznej, to Wnioskodawca ma prawo „refakturować” poniesione koszty na współorganizatora imprezy ze stawką 8%, o ile usługi te są objęte klasyfikacją statystyczną PKWiU 55 oraz 56 i nie dotyczą towarów, wymienionych wśród wyłączeń w pozycji 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia
Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Końcowo tut. Organ informuje, iż w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia usług transportowych, przewodnika oraz usług związanych z organizacją programu kulturalnego wydano interpretację indywidualną Nr IPTPP2/443-221/11 8/PM, natomiast w zakresie zwolnienia z podatku VAT usług finansowanych ze środków publicznych została wydana interpretacja indywidualna IPTPP2/443-221/11-10/PM.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...