• Interpretacja indywidualn...
  22.03.2023

ILPP2/443-727/11-6/AD

Interpretacja indywidualna
z dnia 25 lipca 2011 r.

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 542 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 21 kwietnia 2011 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 26 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.) oraz pismem z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu 22 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wkładu własnego uczestników szkoleń związanego z projektami szkoleniowymi – jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 21 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wkładu własnego uczestników szkoleń związanego z projektami szkoleniowymi. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.) oraz pismem z dnia 20 lipca 2011 r. (data wpływu 22 lipca 2011 r.) w sprawie brakującej opłaty oraz doprecyzowania, których stanów faktycznych dotyczą uiszczone opłaty.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i rozliczającą się na zasadach ogólnych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. usługi doradcze i szkoleniowe. Usługi szkoleniowe – w części – wykonuje realizując projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Umowy o dofinansowanie są podpisywane z Instytucjami Pośredniczącymi lub Instytucjami Wdrażającymi.
Dotacje które otrzymuje są dofinansowaniem ogólnym, przeznaczonym na pokrycie kosztów w ramach realizowanego programu. Zobligowana jest również do prowadzenia wyodrębnionej księgi podatkowej (KPiR) oraz konta bankowego na rzecz projektów, zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach otrzymanego dofinansowania jako beneficjent, realizuje bezpośrednio zadania określone w projektach m.in. koordynatora projektu, trenera szkoleń.
Za realizację tych szkoleń otrzymuje wynagrodzenia udokumentowane notą księgową, bowiem jako projektodawca nie ma możliwości innego udokumentowania kosztu. W związku z realizacją projektów szkoleniowych ponosi koszty związane z tymi zadaniami, które w części są zwracane przez pracodawców kierujących swoich pracowników na szkolenia, w postaci wnoszonego przez nich wkładu własnego. Kwota wkładu musi stanowić co najmniej 20% (dla mikro i małych firm) oraz 30% (dla średnich firm) przypadających na danego uczestnika szkolenia kosztów projektu objętych pomocą publiczną. Na podstawie zawartych umów z Instytucjami Pośredniczącymi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu otrzymuje w wysokości pomniejszonej o sumę wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie. Łączna kwota wkładu własnego pracodawców oraz dofinansowanie z Instytucji Pośredniczących w całości pokrywają poniesione koszty na realizację projektu. Zatem wartość projektu uwzględniona we wniosku o dofinansowanie projektu równa się dofinansowaniu z Instytucji Pośredniczących oraz wkładowi własnemu. Projekt rozliczany jest zatem łącznie jako suma dofinansowania i wkładu własnego przedsiębiorstw. Wpłaty wkładu własnego przedsiębiorstw dokumentowane są fakturami VAT. Do kwoty netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Wkład własny wnoszony jest w całości w postaci gotówki.
W związku z opisanymi zdarzeniami i wątpliwościami co do prawidłowości działań Zainteresowanej prosi ona o interpretację.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy wystawiane faktury VAT za wkład własny (wnoszony w postaci gotówki) stanowią obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a w związku z tym czy Wnioskodawczyni prawidłowo dokumentuje wkład własny uczestników szkoleń...
Zdaniem Wnioskodawczyni, wkłady własne uczestników szkoleń są związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji konkretnego programu szkoleniowego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT otrzymany wkład własny za szkolenia stanowi obrót podlegający opodatkowaniu wg właściwej stawki oraz na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy, udokumentowany fakturą VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i rozliczającą się na zasadach ogólnych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. usługi doradcze i szkoleniowe. Usługi szkoleniowe – w części – wykonuje realizując projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Umowy o dofinansowanie są podpisywane z Instytucjami Pośredniczącymi lub Instytucjami Wdrażającymi.
Dotacje które otrzymuje są dofinansowaniem ogólnym, przeznaczonym na pokrycie kosztów w ramach realizowanego programu. Zobligowana jest również do prowadzenia wyodrębnionej księgi podatkowej (KPiR) oraz konta bankowego na rzecz projektów, zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach otrzymanego dofinansowania jako beneficjent, realizuje bezpośrednio zadania określone w projektach m.in. koordynatora projektu, trenera szkoleń.
Za realizację tych szkoleń otrzymuje wynagrodzenia udokumentowane notą księgową, bowiem jako projektodawca nie ma możliwości innego udokumentowania kosztu. W związku z realizacją projektów szkoleniowych ponosi koszty związane z tymi zadaniami, które w części są zwracane przez pracodawców kierujących swoich pracowników na szkolenia, w postaci wnoszonego przez nich wkładu własnego. Kwota wkładu musi stanowić co najmniej 20% (dla mikro i małych firm) oraz 30% (dla średnich firm) przypadających na danego uczestnika szkolenia kosztów projektu objętych pomocą publiczną. Na podstawie zawartych umów z Instytucjami Pośredniczącymi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację projektu otrzymuje w wysokości pomniejszonej o sumę wkładu własnego wnoszonego przez przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie. Łączna kwota wkładu własnego pracodawców oraz dofinansowanie z Instytucji Pośredniczących w całości pokrywają poniesione koszty na realizację projektu. Zatem wartość projektu uwzględniona we wniosku o dofinansowanie projektu równa się dofinansowaniu z Instytucji Pośredniczących oraz wkładowi własnemu. Projekt rozliczany jest zatem łącznie jako suma dofinansowania i wkładu własnego przedsiębiorstw. Wpłaty wkładu własnego przedsiębiorstw dokumentowane są fakturami VAT. Do kwoty netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Wkład własny wnoszony jest w całości w postaci gotówki.
W przedmiotowej sprawie podkreślić należy, iż opodatkowaniu podlega każde świadczenie odpłatne, tj. takie, za które świadczącemu zostaje wypłacone wynagrodzenie.
W przedmiotowym stanie faktycznym, Wnioskodawczyni, oprócz dotacji, otrzymuje również wynagrodzenie w formie pieniężnej od uczestników szkoleń.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż wkłady własne uczestników szkoleń lub ich pracodawców są związane z konkretnym konsumentem w celu realizacji określonego programu szkoleniowego, w związku z czym są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług szkoleniowych. Tym samym, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy, otrzymany wkład własny stanowi obrót, podlegający opodatkowaniu według stawki właściwej dla danej usługi. Bowiem z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy wynika, iż na obrót składają się: kwota należna obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy (pomniejszona o kwotę należnego podatku), jak również otrzymane przez podatnika dotacje (mające wpływ na cenę usługi). Tak więc, wkłady własne uznaje się za wynagrodzenie za świadczone usługi szkoleniowe.
Ponadto, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.
Podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury (art. 106 ust. 4 ustawy).
Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że wkład wnoszony w postaci pieniężnej przez uczestników szkolenia, stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy i jest opodatkowany podatkiem VAT według stawki właściwej dla świadczonej usługi lub podlega zwolnieniu od podatku, jeśli takie wynika z przepisów. Tym samym wnoszone wkłady własne powinny być dokumentowane fakturami VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 i 4 ustawy.
Dodatkowo, tut. Organ informuje, że z dniem 1 kwietnia 2011 r. mocą ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), zmianie uległy art. 29 ust. 1 oraz art. 106 ust. 1 ustawy. I tak:
podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku (art. 29 ust. 1 ustawy).
podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 (art. 106 ust. 1 ustawy).
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...