• Wyjaśnienie Ministra Fina...
  25.02.2024

PO 4/UD-722-763/93

Wyjaśnienie Ministra Finansów
z dnia 4 października 1993

Artykuły przypisane do interpretacji

Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Odpowiadając na pismo z 3.9.1993 r., L.dz. 66/99, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Wpis przedsiębiorstwa zagranicznego, którego właścicielem jest zagraniczna osoba fizyczna, utworzonego na podstawie ustawy z 6.7.1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 ze zm.) do rejestru przedsiębiorstw zagranicznych, prowadzonego przez sąd na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.10.1982 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw zagranicznych (M.P. Nr 26, poz. 238) ma charakter deklaratywny, a nie konstytutywny.

Z chwilą wpisu przedsiębiorstwo zagraniczne nie uzyskuje osobowości prawnej. Osobami prawnymi, w świetle art. 33 KC, są takie jednostki organizacyjne, którym przepisy prawne przyznają osobowość prawną. Z przepisów art. 18 wymienionej wyżej ustawy wynika, że zagraniczne przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości mają swobodę wybrania formy prawnej prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki, do tych przedsiębiorstw mają zastosowanie bądź przepisy Kodeksu cywilnego (spółki cywilne), bądź Kodeksu handlowego (spółki prawa handlowego). Przepisy KC regulują zasady powstawania i funkcjonowania spółek cywilnych, a więc spółek nie mających osobowości prawnej.

Zasady powstawania i funkcjonowania spółek mających osobowość prawną określają przepisy Kodeksu handlowego.

Nadmienić przy tym należy, że art. 17 ust. 1 ustawy z 6.7.1982 r., w oparciu o którą wydane zostało cytowane wyżej zarządzenie Ministra Sprawiedliwości (art. 17 ust. 3 ustawy) wynika, iż tylko te zagraniczne przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorstw zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów (w tym przypadku Kodeksu handlowego) nie podlegają wpisowi do rejestru handlowego.

Biorąc powyższe pod uwagę w odniesieniu do zagranicznych przedsiębiorstw drobnej wytwórczości, podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorstw zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...