• Interpretacja indywidualn...
  28.06.2022

IPPB2/415-15/11-4/AK

Interpretacja indywidualna
z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 324 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30.12.2010 r. (data wpływu 07.01.2011 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 22.03.2011 r., data wpływu 25.03.2011 r., na wezwanie Nr IPPB2/415-15/11-2/AK z dnia 14.03.2011 r. (data nadania 14.03.2011 r., data doręczenia 22.03.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych oraz z ich odpłatnym zbyciem - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 07.01.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych oraz z ich odpłatnym zbyciem.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe
Podatnik jest członkiem organu (rady nadzorczej) komplementariusza spółki B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. (Spółka”), która wchodzi w skład grupy kapitałowej F. Działalność grupy F. prowadzona jest przez trzy spółki operacyjne:
B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A., B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II – S.K.A., dalej określana także jako „BG II”, oraz B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością III – S.K.A., dalej określana także jako „BG III”. Członkowie zarządu komplementariusza spółek operacyjnych (B. Sp. z o.o.) i inni kluczowi pracownicy zatrudnieni są w B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. Grupa F. zamierza wprowadzić dla członków organów komplementariusza, w tym dla Podatnika Program Motywacyjny („Program”), równolegle z programem motywacyjnym dla kluczowych pracowników. Celem Programu jest stworzenie bodźców, które zachęcą, zatrzymają i umotywują „Beneficjentów”, tj. członków organów i kadry kierowniczej, kluczowych pracowników i wszystkich innych pracowników, współpracowników, konsultantów do działania w interesie akcjonariuszy Spółki poprzez umożliwienie im nabycia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji dwóch pozostałych spółek operacyjnych grupy F. (tj. BG II i BG III). Uczestnikami Programu będą Beneficjenci, których wkład uznany został za znaczący dla wyników, przyszłego rozwoju oraz rentowności grupy F., oraz którzy będą się przyczyniać do generowania zysków dla akcjonariuszy spółek z grupy F. Program zakłada, że w określonej perspektywie czasowej (4 - 5 lat) nastąpi sukces (wzrost wartości) budowanych marek produktów farmaceutycznych. Sukces ten będzie zrealizowany na jeden ze sposobów (Transakcja”):
wprowadzenie niektórych lub wszystkich spółek do obrotu publicznego, w tym po ich przekształceniu w spółki akcyjne lub
zbycie całości lub części ich aktywów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub
zbycie niektórych lub wszystkich spółek (rozumiane jako odpłatne przeniesienie bezpośredniej i pośredniej kontroli nad spółkami, w tym przez zbycie akcji).
Program oparty będzie na wartości końcowej wszystkich ww. trzech spółek operacyjnych z grupy F., ale warranty subskrypcyjne nabywane w wyniku Programu będą dotyczyły dwóch spółek, obu będących już spółkami komandytowo - akcyjnymi, tj. BG II i BG III, czyli podmiotów, w których Podatnik nie jest i nie będzie zatrudniony w okresie Programu Motywacyjnego (Opcje”).
Pierwszy Program, dotyczący określonej puli warrantów subskrypcyjnych będzie trwał przez pełny zakładany okres (4 - 5 lat). Po roku, co do kolejnej docelowej puli opcji można otworzyć kolejny program motywacyjny. W szczególności wówczas krąg beneficjentów może być poszerzony o ewentualnych nowych członków organów (tak samo w kolejnym roku).
Realizacja programu rozpocznie się poprzez wyemitowanie nowych warrantów subskrypcyjnych, które na końcu Programu będą odpłatnie nabyte przez ww. spółki lub spółkę operacyjną z grupy F., w tym również odpłatnie w celu ich umorzenia.
We wszystkich wypadkach kwota za umarzane warranty będzie zgodnie z regulaminem Programu określoną pochodną wartości trzech ww. spółek operacyjnych grupy F.
Regulamin Programu będzie określał zobiektywizowane i jednocześnie zindywidualizowane kryteria oceny efektów pracy określonych kategorii Beneficjentów, tj.:
członków rady nadzorczej komplementariusza Spółki,
członków zarządu komplementariusza Spółki.
Równoległy program motywacyjny będzie dotyczył beneficjentów spośród kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
Płatność w ramach Programu za umorzenie warrantów w każdym wypadku będzie odroczona na czas po Transakcji.
Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 14.03.2011 r. Nr IPPB2/415-15/11-2/AK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:
wskazanie, czy przyznanie uczestnikom programu wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych nastąpi w sposób nieodpłatny...
czy otrzymane warranty będą dawać ich właścicielom prawa korporacyjne do podejmowania decyzji w Spółce, prawo do dywidendy, czy też będą skutkować otrzymaniem uprawnień do objęcia akcji spółki komandytowo - akcyjnej po spełnieniu ewentualnych warunków wynikających z programu itp....
czy na dzień objęcia warrantów będzie możliwe ustalenie ich wartości rynkowej (czy znana będzie przyszła rynkowa cena akcji obejmowanych na podstawie warrantów), czy będą mogły być przedmiotem obrotu bez zgody ich emitenta...
co w przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy rozumieć pod pojęciem „Opcja”(prawo do przyznania warrantów, warranty itp.)...
co należy rozumieć przez „moment wykonania Opcji” (np. przyznanie warrantów, realizacje warrantów w postaci zapłaty ceny za każdą akcję spółki komandytowo - akcyjnej z BF Group II i BF Group III, sprzedaż warrantów spółce za pieniądze, czy sprzedaż w celu umorzenia (dobrowolna czy przymusowa) lub inne)...
w jakim państwie znajduje się siedziba spółek komandytowo – akcyjnych z BF Group II i BF Group III, których akcje ewentualnie nabędzie Wnioskodawca w ramach przeprowadzanego programu motywacyjnego... Kto będzie obciążony kosztami wprowadzonego programu, w tym w szczególności kosztami akcji obejmowanych przez pracowników. Czy ewentualna decyzja o objęciu przez pracowników akcji zostanie podjęta na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.
Jaki stosunek cywilnoprawny łączy Wnioskodawcę z pracodawcą...
Braki uzupełniono prawidłowo w wyznaczonym terminie. W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:
przyznanie uczestnikom programu wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych nastąpi w sposób nieodpłatny co wynika z obiektywnej niemożności ustalenia wartości nominalnej lub wartości transakcyjnej tych instrumentów finansowych. Po przydzieleniu warrantów subskrypcyjnych Wnioskodawcy, zostaną one zdeponowane w spółce komandytowo - akcyjnej prowadzącej program. Wnioskodawca wskazuje, że z uwagi na konstrukcję prawną programu oraz charakter warrantów subskrypcyjnych nie ma możliwości ustalenia wartości wyżej wspomnianych instrumentów finansowych w sposób określony w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
otrzymane warranty nie będą dawać ich właścicielom żadnych praw korporacyjnych, prawa do dywidendy ani uprawnień do objęcia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej do czasu wykonania praw przysługujących uczestnikom programu polegających na objęciu akcji na podstawie wyemitowanych i przydzielonych uprzednio warrantów na warunkach określonych w programie; prawa te są niezbywalne i nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich z wyjątkiem przejścia własności w związku z nabyciem spadku po Wnioskodawcy lub ich nabycia przez podmiot prowadzący program w celu ich umorzenia;
na dzień objęcia warrantów nie można ustalić ich wartości rynkowej; nie jest znana jakakolwiek wycena przyszłej wartości rynkowej akcji obejmowanych na podstawie warrantów; warranty nie mogą być przedmiotem obrotu bez zgody emitenta, w szczególności po rozpoczęciu programu nie jest możliwy obrót warrantami przez uczestników programu;
w stanie faktycznym objętym zakresem przedmiotowym wniosku o interpretację indywidualną pod pojęciem „Opcja” rozumie się prawa przysługujące uczestnikom programu motywacyjnego polegające na prawach do nabycia imiennych i niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych jako papierów wartościowych przydzielanych nieodpłatnie osobom uprawnionym na warunkach określonych w regulaminie uprawniających do objęcia akcji w spółkach komandytowo - akcyjnych w ramach programu;
pojęcie „moment wykonania Opcji” oznacza określenie daty, w której uprawnienie przysługujące Wnioskodawcy po zakończeniu programu zostanie zrealizowane poprzez objęcie akcji po cenie emisyjnej w ilości odpowiadającej ilości przydzielonych warrantów subskrypcyjnych, lub zbyciu na rzecz Spółki w celu umorzenia zdeponowanych warrantów subskrypcyjnych;
siedziby spółek komandytowo - akcyjnych których akcje ewentualnie nabędzie Wnioskodawca znajdują się na terytorium Polski; koszty programu opcji ponosi spółka, która nie jest pracodawcą pracowników; spółka będąca pracodawcą Wnioskodawcy nie ponosi żadnych kosztów programu;
decyzje o uruchomieniu programu oraz wszelkie inne rozporządzenia w ramach programu opcji będą podejmowane na podstawie uchwały Walnych Zgromadzeń spółek komandytowo-akcyjnych;
Wnioskodawca piastuje na podstawie uchwały funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej komplementariusza spółki B. bez zawarcia w tym przedmiocie umowy cywilnoprawnej.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
Czy przyznanie Podatnikowi warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu będzie skutkowało dla niego powstaniem przychodu (w tym ze stosunku pracy) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr14, poz. 176 z późn. zm.)...
Czy w momencie wykonania Opcji, tj. odpłatnego zbycia warrantów subskrypcyjnych przez Podatnika, zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 punkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Stanowisko Wnioskodawcy
Zdaniem Podatnika samo przyznanie Podatnikowi Opcji nie będzie skutkowało powstaniem przychodu (w tym ze stosunku pracy) podlegającego opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Biorąc pod uwagę, że warranty subskrypcyjne obejmowane w wykonaniu Programu będą następnie nabywane przez spółki, w tym w celu ich umorzenia, w ocenie Podatnika, zastosowanie będzie miał art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ad.1
W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Zdaniem Podatnika w świetle powyższego przepisu przekazanie pracownikowi lub członkowi organu Opcji dzięki którym uzyska możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych po spełnieniu szeregu warunków określonych w Programie nie będzie skutkować u niego powstaniem przychodu. Przyznanie Opcji stanowi jedynie potencjalną możliwość uzyskania korzyści w przyszłości. Trudno w takim przypadku mówić o powstaniu przychodu podatkowego. Objęte warranty subskrypcyjne będą mogły być odpłatnie nabyte, w tym również w celu ich umorzenia przez emitujące je spółki. Środki pieniężne uzyskane z tego tytułu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią przychód z kapitałów pieniężnych.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b). ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
W konsekwencji samo przyznanie Opcji nie rodzi skutku w postaci powstania przychodu, w tym ze stosunku pracy zaś przychód powstanie dopiero w momencie ewentualnego zbycia przyznanych warrantów i stanowić będzie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródło przychodów z kapitałów pieniężnych.
Zatem należy przyjąć, iż realne przysporzenie majątkowe Podatnik może otrzymać dopiero w momencie sprzedaży lub zbycia w celu umorzenia Opcji. Sprzedaż warrantów subskrypcyjnych przez Podatnika będzie pierwszym i jedynym momentem, w którym należy rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nie licząc potencjalnych wypłat dywidend). Dochód ten, zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie traktowany jako dochód z kapitałów pieniężnych opodatkowany 19 % stawką podatku.
Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, iż podobne stanowisko prezentują organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Przykładowo:
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w interpretacji prawapodatkowego z dnia 4 kwietnia 2006 r. sygn. akt 14351F03141 5-30/06/KSW stwierdził, iż przyznanie opcji jak i realizacja praw z opcji na akcje nie stanowi przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W momencie zawarcia umowy opcji między Spółką a stroną nie dochodzi do żadnych przesunięć majątkowych. Zatem nie można mówić o powstaniu przychodu po którejkolwiek ze stron”.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie w interpretacji z dnia 14 lipca 2006 r. Nr 1442/DP-ll/415-111/MG/06 stwierdził, iż „w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz. U. Nr 14 poz. 116 z późn. zm.) uzyskanie przez pracownika opcji na nabycie akcji Spółki macierzystej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych oraz jej następna realizacja poprzez nabycie akcji nie powoduje powstania obowiązku podatkowego u podatnika”.
Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji prawa podatkowego Nr 1471/DPF/415/26/O6/PP z dnia 12 maja 2006 r. uznał, iż „przychód pracownika powstanie w dacie sprzedaży przez niego akcji banku nabytych w ramach planu akcyjnego, a dochód będzie opodatkowany 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wykazanym w zeznaniu rocznym PIT-38 stosownie do art. 45 ust. 1a u.p.d.o.f. W konsekwencji na Banku nie ciąży obowiązek pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z udziałem pracowników w omawianym pracowniczym planie akcyjnym”.
Podobne stanowisko znaleźć można również w interpretacjach Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 czerwca 2009 r. (ILPB1/415-344/09-2/AG) i z 14 sierpnia 2009 r. (ILPB1/415-604/09-2/TW).
Wnioskodawca zauważa, że prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko potwierdzają także orzeczenia sądów administracyjnych.
Wskazany wyżej wyrok WSA w Warszawie w wyroku z dnia 15 września 2009 r. (III SA/Wa 570/09), w którym Sąd stwierdził, że” (...) korzyść, którą uzyskuje podatnik (pracownik Spółki) w postaci objęcia lub nabycia na preferencyjnych zasadach akcji zostanie uwzględniona przy opodatkowaniu, jednakże o czym była już mowa, w momencie realizacji dochodu czyli przy sprzedaży objętych lub nabytych w ten sposób akcji”.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., sygn. III SA/Wa 411/09, w którym Sąd stwierdził, że „akcje są papierami wartościowymi inkorporującymi zarówno prawa jak i obowiązki wobec spółki będącej emitentem akcji. W momencie otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytułu uzyskuje dana osoba, niezależnie od źródła i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne. Cechą akcji jest to, iż generują one przychód dopiero w przyszłości w postaci dywidendy lub też w przypadku odpłatnego ich zbycia - w postaci różnicy pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami poniesionymi na ich nabycie”.
W świetle obowiązującego zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.
Podkreślić należy, iż komentowany artykuł wyraża powszechnie obowiązującą w prawie podatkowym regułę sprawiedliwości podatkowej. Sprawiedliwość podatkowa przejawia się głównie w powszechności i równości opodatkowania. Powszechność opodatkowania oznacza, że podatek jako rodzaj daniny publicznej, powinien spoczywać na wszystkich – wszyscy muszą się przyczyniać do pokrywania wspólnych potrzeb. Powszechność opodatkowania oznacza ponadto, że wszystkie podmioty są tak dalece opodatkowane, jak określają to ustawy podatkowe. Natomiast zasada równości wymaga jednakowej miary dla wszystkich podmiotów - bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych jak i faworyzujących, co jest także zgodne z zasadą sprawiedliwości.
Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Papierami wartościowymi – w rozumieniu art. 5a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).
W myśl przepisu art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.
W świetle ww. przepisu, wspomniane we wniosku warranty subskrypcyjne mieszczą się w pojęciu „papierów wartościowych”.
Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.
Stosowne do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Sposób ustalania wartości pieniężnej wyżej określonych świadczeń regulują dalsze przepisy przywołanego artykułu.
Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.
Na podstawie art. 11 ust. 2a wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:
jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.
Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.
Z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, iż Wnioskodawca jako Przewodniczący Rady Nadzorczej komplementariusz Spółki B. zamierza przystąpić do programu motywacyjnego. Decyzje o uruchomieniu programu oraz wszelkie inne rozporządzenia w ramach Programu będą podejmowane na podstawie uchwały Walnych Zgromadzeń spółek komandytowo-akcyjnych. Program zakłada, że w określonej perspektywie czasowej nastąpi sukces (wzrost wartości) budowanych marek produktów farmaceutycznych. Program oparty będzie na wartości końcowej trzech spółek operacyjnych z grupy F.. Celem programu jest stworzenie bodźców, które zachęcą, zatrzymają i umotywują członków organów i kadry kierowniczej, kluczowych pracowników i wszystkich innych pracowników, współpracowników, konsultantów do działania w interesie akcjonariuszy Spółki poprzez umożliwienie im nabycia w sposób nieodpłatny imiennych i niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji dwóch pozostałych spółek operacyjnych grupy F. (tj. BG II i BG III) mających siedzibę na terytorium Polski. Regulamin Programu będzie określał zobiektywizowane i jednocześnie zindywidualizowane kryteria oceny efektów pracy określonych kategorii uczestników programu.
Program zakłada, że otrzymane warranty nie będą dawać ich właścicielom żadnych praw korporacyjnych, prawa do dywidendy ani uprawnień do objęcia akcji w spółce komandytowo - akcyjnej do czasu wykonania praw przysługujących uczestnikom programu polegających na objęciu akcji na podstawie wyemitowanych i przydzielonych uprzednio warrantów na warunkach określonych w programie. Prawa te są niezbywalne i nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich z wyjątkiem przejścia własności w związku z nabyciem spadku po Wnioskodawcy lub ich nabycia przez podmiot prowadzący program w celu ich umorzenia. Na dzień objęcia warrantów nie można ustalić ich wartości rynkowej; nie jest znana jakakolwiek wycena przyszłej wartości rynkowej akcji obejmowanych na podstawie warrantów subskrybcyjnych, warranty nie mogą być przedmiotem obrotu bez zgody emitenta, w szczególności po rozpoczęciu programu nie jest możliwy obrót warrantami przez uczestników programu.
Koszty Programu będzie ponosić spółka, która nie jest pracodawcą uczestników programu w tym Wnioskodawcy.
Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że w momencie przyznania w sposób nieodpłatny warrantów subskrybcyjnych niemożliwe jest ustalenie ceny rynkowej stosowanej przy udostępnianiu praw lub w obrocie prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich udostępnienia. Z kolei dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Tym samym brak konkretnego wymiaru finansowego tych papierów wartościowych w momencie ich przydzielenia osobom uprawnionym, nabycia przez nie prawa do ich realizacji i wykonania tego prawa poprzez objęcie akcji Spółek na zasadach uregulowanych na podstawie stosownej uchwały Walnych Zgromadzeń spółek komandytowo-akcyjnych, uniemożliwia traktowanie ich w kategorii przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 11 ww. ustawy.
Uwzględniając powyższe zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że na tym etapie Programu dochód podlegający opodatkowaniu w momencie przyznania niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nieodpłatnego otrzymania w przyszłości akcji polskich spółek komandytowo - akcyjnych przez Wnioskodawcę nie powstanie.
Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne i odnosząc się bezpośrednio do drugiego pytania Wnioskodawcy należy zgodzić się z argumentacją Wnioskodawcy, że ewentualny dochód po stronie Wnioskodawcy wystąpi dopiero w momencie odpłatnego zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia otrzymanych w ramach programu warrantów subskrypcyjnych przez Wnioskodawcę
Ewentualne zbycie warrantów subskrypcyjnych przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w celu ich umorzenia należy zakwalifikować, zgodnie z ww. art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychody z kapitałów pieniężnych.
Reasumując w oparciu o powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nieodpłatne przyznanie niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych nie powoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.
W chwili zbycia otrzymanych warrantów Wnioskodawca uzyska przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z dyspozycją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W tym miejscu organ podatkowy wskazuje, iż Wnioskodawca powołując w treści własnego stanowiska przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, błędnie wskazał Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)., bowiem od dnia 31.03.2010 r. obowiązuje tekst jednolity ustawy opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ponadto w treści własnego stanowiska powołał przepis art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym wg stanu prawnego na dzień 31.12.2008 r., od dnia 1.01.2009 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 11 ust. 1 ww. ustawy wprowadzone ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316), co nie miało wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowego wniosku.
Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych tez wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...