• Interpretacja indywidualn...
  28.06.2022

IBPBII/2/415-712/11/MM

Interpretacja indywidualna
z dnia 13 września 2011 r.

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 1617 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08 czerwca 2011r. (data wpływu do tut. Biura 13 czerwca 2011r.), uzupełnionym w dniach 16 i 26 sierpnia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości:
w części dotyczącej kursu waluty po jakim należy przeliczać wydatek na spłatę wyrażonej we frankach szwajcarskich raty kredytu wraz z odsetkami – jest nieprawidłowe,
w pozostałej części – jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 13 czerwca 2011r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.
W związku z brakami formalnymi wniosku, pismami z dnia 04 i 19 sierpnia 2011r. Znak: IBPB II/2/415-712/11/MM wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniach 16 i 26 sierpnia 2011r.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Dnia 27 czerwca 2003r. zaciągnięto kredyt hipoteczny w Banku A na zakup nieruchomości w K., której wnioskodawczyni jest właścicielem, w wysokości 130.000 zł.
Następnie dnia 26 maja 2006r. ww. kredyt skonsolidowano z innymi zobowiązaniami w Banku B i zaciągnięto kolejny kredyt hipoteczny o łącznej wysokości 258.880,39 zł z czego kwota 126.000 zł stanowiła kredyt na cele mieszkaniowe zaciągnięty dnia 27 czerwca 2003r. w Banku A.
Kredyt zaciągnięty 26 maja 2006r. w Banku B indeksowany jest kursem franka szwajcarskiego, raty kredytu we frankach szwajcarskich przeliczane są po kursie sprzedaży waluty w ww. banku i spłacane są w złotówkach.
Zgodnie z załącznikiem do umowy kredytowej na dzień 30 kwietnia 2011r. wysokość zadłużenia we frankach szwajcarskich wynosiła 95.282,73 CHF po kursie sprzedaży franka szwajcarskiego ww. banku z dnia 26 maja 2011r. 3,4309 zł - wysokość łącznego zadłużenia na dzień 26 maja 2011r. wynosiła 326.905,62 zł.
Zgodnie ze znaniem PIT-39 złożonym do właściwego Urzędu Skarbowego w kwietniu 2011r. przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w dniu 23 lipca 2010r. w wysokości 150.000 zł, wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe w tym na spłatę kredytu z dnia 26 maja 2006r. w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe.
Procentowo udział kredytu na cele mieszkaniowe w całości kredytu hipotecznego zaciągniętego 26 maja 2011r. w Banku B wynosi 48,67 %.
W uzupełnieniu wniosku wnioskodawczyni wyjaśniła, że nieruchomość, która została zbyta w dniu 23 lipca 2010r. została nabyta zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku w dniu 21 kwietnia 2010r.
Wnioskodawczyni nie odliczała nigdy odsetek od zaciągniętego kredytu (w tym kredytu skonsolidowanego) na zakup nieruchomości, której jest właścicielem w K. Na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r. (na podstawie ulgi odsetkowej).
Spadkodawcy – rodzice wnioskodawczyni, zmarli dnia 17 listopada 2009r. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 31 marca 2010r. (postanowienie uprawomocniło się z dniem 21 kwietnia 2010r.) spadek nabyli wnioskodawczyni i jej brat po 1/2 części każdy z nich. Nie miał miejsca dział spadku ani zniesienie współwłasności. Wielkość spadku nie zwiększyła się.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
Czy istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z podatku w ramach (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) zaliczenia spłacanych rat kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego w Banku B dnia 26 maja 2006r. od dnia zbycia nieruchomości tj. od dnia 23 lipca 2010r. do końca 2012r. w części dotyczącej kredytu przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe...
Czy procentowy udział kredytu 48,67% na cele mieszkaniowe w całości kredytu z dnia 26 maja 2006r. został ustalony prawidłowo...
W jaki sposób ustalić łączną kwotę zobowiązania z tytułu kredytu według kursu, z którego dnia i którego banku (Bank B czy ......) do ustalenia części kredytu stanowiącego podstawę do wyliczenia z całości kredytu części przeznaczonej na cele mieszkaniowe...
Zdaniem wnioskodawczyni, skorzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zaliczenie spłaconych rat kredytu wraz z odsetkami zaciągniętymi w Banku B w dniu 15 maja 2006r. od dnia zbycia nieruchomości tj. od dnia 23 lipca 2010r. do końca 2012r. w części dotyczącej kredytu przeznaczonego na cele mieszkaniowe przysługuje jej, ponieważ z treści wyżej cytowanej ustawy wynika, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie tej nieruchomości, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Nieruchomość została zbyta w dniu 23 lipca 2010r. w związku z tym od dnia 23 lipca 2010r. i nie później niż w okresie dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości czyli do końca 2012r. przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości wnioskodawczyni ma prawo przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe.
Kredyt na zakup nieruchomości, której wnioskodawczyni jest właścicielem w K. został zaciągnięty w Banku A. w 2003r., następnie skonsolidowano ww. kredyt z innymi zobowiązaniami w Banku B w 2006r. na łączną kwotę 258.880,39 zł z czego kwota 126.000 zł stanowiła kredyt na własne cele mieszkaniowe. W związku z powyższym, zdaniem wnioskodawczyni, przysługuje jej zwolnienie od podatku dochodowego raty kredytu wraz z odsetkami w części proporcjonalnej do udziału kredytu mieszkaniowego w całości kredytu od dnia 23 lipca 2010r. do końca 2012r.
Udział procentowy 126.000 zł kredytu na cele mieszkaniowe w całości kredytu zaciągniętego w Banku B z dnia 26 maja 2006r. stanowi 48,67% kwoty łącznego zobowiązania w wysokości 258.880,39 zł.
W odniesieniu do ustalenia kursu waluty i dnia jej obowiązywania, zdaniem wnioskodawczyni, winien to być kurs waluty banku, w którym spłacany jest kredyt, czyli Banku B - kurs jaki obowiązywał w dniu przelewu raty kredytu wraz z odsetkami na konto Banku.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
Powyższe wskazuje, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.
Z przedstawionego przez wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, iż w drodze spadku po zmarłych dnia 17 listopada 2009r. rodzicach wnioskodawczyni i jej brat nabyli po 1/2 części spadku. Nie miał miejsca dział spadku ani zniesienie współwłasności. W dniu 23 lipca 2010r. została sprzedana nieruchomość, która wchodziła w skład masy spadkowej.
Zgodnie z art. 924 i 925 ww. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego).
Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci każdego ze spadkodawców, wtedy bowiem następuje nabycie spadku.
Zgodnie natomiast z art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku.
Podsumowując, w dniu 23 lipca 2010r. została sprzedana nieruchomość, której współwłaścicielem od 17 listopada 2009r. była wnioskodawczyni i jej brat. Zgodnie zatem z ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowi dla wnioskodawczyni źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach obowiązujących od dnia 01 stycznia 2009r.
Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.), mają bowiem zastosowanie do dochodów (poniesionej straty) od dnia 01 stycznia 2009r.
I tak zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć np.: koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, wynagrodzenie dla biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, o ile były ponoszone przez zbywcę. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy.
Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).
Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy. Jak wynika z art. 30e ust. 4 ustawy podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podatek ten należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.
Zgodnie z art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009r. po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:
dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.
Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
Należy wyjaśnić, iż powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.
Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:
W
dochód zwolniony = D x --
P
gdzie:
D – dochód ze sprzedaży,
W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,
P – przychód ze sprzedaży.
W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.
Ze sformułowania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy: „(…)wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości (…), jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe(…)” wynika, iż podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu powyższego zwolnienia jest przeznaczenie w określonym terminie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na cele mieszkaniowe. Innymi słowy ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na cele mieszkaniowe muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży nieruchomości a wydatkowanie uprawniające do zwolnienia może nastąpić najwcześniej począwszy od daty sprzedaży.
Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:
wydatki poniesione na:
nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
wydatki poniesione na:
spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
-w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.
Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:
nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
-przeznaczonych na cele rekreacyjne.
Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, iż w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).
Należy również wskazać, iż przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30). Innymi słowy przepis ten ma zapobiec kumulowaniu ulg i podwójnemu odliczaniu tych samych wydatków – raz jako spłaty kredytu, za drugim razem zaś jako wydatków np. na budowę, nabycie lub remont nieruchomości i lokali, jeśli ta budowa, nabycie lub remont sfinansowane były kredytem, którego spłatę podatnik też sobie odlicza oraz odliczaniu wydatków, które kiedyś już były odliczone.
W świetle powyższego należy stwierdzić, że zgodnie z wyżej cytowanym art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie ma zastosowanie do przychodów, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe lub kredytu refinansowego ostatecznie przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Istotne jest to, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed uzyskaniem przychodu ze zbycia. Zatem, jeśli kredyt refinansowy jest którymś z kolei, ale ostatecznie przeznaczony jest na spłatę kredytu na cele mieszkaniowe - podatnik zachowuje prawo do zwolnienia. Jednakże jeśli kredyt refinansowy jest związany z restrukturyzacją kilku zobowiązań kredytowych i służy np. spłacie kredytu mieszkaniowego i innego kredytu, wówczas do zwolnienia kwalifikują się te przychody, które odpowiadają tej części kredytu refinansowego, jaka została przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego i odsetek od niego. Kredyt na cele mieszkaniowe musi być również zaciągnięty przez podatnika chcącego skorzystać z ulgi. Nie ma możliwości, aby zwolnienie dotyczyło spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez inną osobę niż podatnik chcący skorzystać z ulgi.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że kredyt na nabycie nieruchomości zaciągnięto w 2003r. Następnie w 2006r. zaciągnięty został kredyt konsolidacyjny, który przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości oraz na spłatę innych zobowiązań.
Oceniając przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że wydatki poniesione na spłatę części kredytu konsolidacyjnego proporcjonalnie przypadającego na spłatę kredytu na nabycie nieruchomości zaciągniętego w 2003r. oraz odsetek od tej części kredytu konsolidacyjnego (przypadającego na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu mieszkaniowego) są wydatkami mieszczącymi się w katalogu zawartym w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem oczywiście, że zobowiązania te były zaciągane przez wnioskodawczynię a nie inne osoby.
Aby obliczyć jaki procent spłaconego kredytu konsolidacyjnego oraz odsetek od tego kredytu stanowi wydatek na cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 należy kwotę kredytu na nabycie nieruchomości pozostałego do spłacenia w dniu konsolidacji kredytów (126.000 zł) podzielić przez łączną wysokość kredytu konsolidacyjnego z dnia 26 maja 2006r. (258.880,39 zł) i pomnożyć przez 100. Jeżeli zatem dane podane przez wnioskodawczynię we wniosku są zgodnie z prawdą, to rację ma wnioskodawczyni twierdząc, że procentowy udział kredytu na cele mieszkaniowe w stosunku do całego kredytu konsolidacyjnego stanowi 48,67% i taki też procent spłaconego kredytu konsolidacyjnego i odsetek od tego kredytu stanowi cel mieszkaniowy wnioskodawczyni.
Z wniosku wynika również, że kredyt konsolidacyjny zaciągnięty jest we frankach szwajcarskich natomiast raty kredytu przeliczane są po kursie sprzedaży waluty w Banku B. i spłacane są w złotówkach.
Na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 2 należy stwierdzić, że za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki). Przepisy uwzględniają zatem tę okoliczność, że między datą zaciągnięcia kredytu indeksowanego walutą obcą a datą jego spłaty możliwe są wahania kursu waluty. Ustawodawca jednoznacznie przy tym przesądził według jakiego kursu należy dokonywać stosownych przeliczeń dla celów rozliczenia podatkowego. Stanowi o tym literalnie art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Bankz ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku. Nie ma zatem racji wnioskodawczyni twierdząc, że przy ustaleniu wydatku na cele mieszkaniowe uwzględnić należy kurs Banku B. jaki obowiązywał w dniu przelewu raty kredytu wraz z odsetkami na konto Banku, gdyż zgodnie z brzmieniem art. 11a ust. 3 ustawy ratę określoną we frankach szwajcarskich wnioskodawczyni winna przeliczyć według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Bankz ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku czyli zapłaty raty z odsetkami.
Reasumując, poniesione przez wnioskodawczynię wydatki na spłatę w okresie od dnia 23 lipca 2010r. do końca 2012r. kredytu konsolidacyjnego wraz z odsetkami w części w jakiej dotyczy on kredytu zaciągniętego w 2003r. przeznaczonego na zakup nieruchomości, stanowią cel mieszkaniowy, o których mowa w art. 21 ust. 25 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem oczywiście, że zobowiązania były zaciągane przez wnioskodawczynię a nie inne osoby. W związku z powyższym, jeżeli cały przychód uzyskany przez wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w nieruchomości zostanie przeznaczony na spłatę kredytu i odsetek od kredytu konsolidacyjnego proporcjonalnie przypadającego na kredyt zaciągnięty na cele mieszkaniowe, to dochód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonego udziału w nieruchomości będzie w całości korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeliczenia wyrażonych we frankach szwajcarskich rat kredytu należy dokonać według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Bank z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.
Stanowiska wnioskodawczyni nie można było uznać w całości za prawidłowe.
Ponadto zaznacza się, iż we wniosku wnioskodawczyni wskazała, że spadek nabyła wraz z bratem i nie miał miejsca dział spadku, dlatego też własność sprzedanej nieruchomość przysługiwała także bratu wnioskodawczyni. Mając na uwadze, że wnioskodawczyni jest stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaznacza się, iż interpretacja nie dotyczy brata wnioskodawczyni, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie i uiścić stosowną opłatę.
Do uzupełnienia wniosku wnioskodawczyni dołączyła dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...