• Interpretacja indywidualn...
  14.06.2024

IBPBII/2/415-538/11/MM

Interpretacja indywidualna
z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 1617 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 26 kwietnia 2011r.), uzupełnionym w dniu 01 czerwca 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w związku z poniesieniem wydatku na:
spłatę kredytu, w ramach którego wnioskodawca skorzystał z ulgi odsetkowej – jest nieprawidłowe,
zakup nowego mieszkania oraz spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu, w ramach którego wnioskodawca nie skorzystał z ulgi odsetkowej – jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 26 kwietnia 2011r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
W związku z brakami formalnymi wniosku, pismem z dnia 19 maja 2011r. Znak: IBPB II/2/415-538/11/MM wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 01 czerwca 2011r.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
W 2009r. (akt notarialny z dnia 02 marca 2009r.) wnioskodawca zakupił mieszkanie „A” za kwotę 183.738,81 zł. W 2010r. mieszkanie to sprzedał za kwotę 320.000,00 zł (akt notarialny z dnia 08 listopada 2010r.).
Środki na zakup mieszkania w całości pochodziły z kredytu bankowego zaciągniętego w 2006r., a fatyczny zakup (akt notarialny zakupu) nastąpił dopiero 02 marca 2009r. (opóźnienie w budowie). Wnioskodawca skorzystał z ulgi odsetkowej przy rozliczeniu podatku (PIT-37, rozliczenie indywidualne) za 2009r. oraz 2010r.
W PIT-39 jako przychód (pole nr 21) ze sprzedaży mieszkania wnioskodawca wykazał cenę sprzedaży z aktu notarialnego (sprzedaży) czyli 320.000,00 zł.
Jako koszt uzyskania przychodów wpisał kwotę 187.226,82 zł stanowiącą sumę kwoty zakupu mieszkania podaną w akcie notarialnym (zakupu) z dnia 02 marca 2009r. czyli 183.738,81 oraz kwoty 3.488,01 zł z tytułu faktury VAT za wykonanie trwałej zabudowy wnękowej komandor.
Wnioskodawca uzyskał informację, iż do kwoty dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w polu nr 26 formularzu PIT-39 nie może wliczyć kwoty kapitału spłaconego kredytu mieszkaniowego na sprzedaną nieruchomość, która nastąpiła w dniu 16 listopada 2010r., czyli po sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Jest oczywistym, że ów kredyt na cele mieszkaniowe (sprzedane mieszkanie) był zaciągnięty przed jej sprzedażą. Wnioskodawca został poinformowany, iż skorzystanie z ulgi odsetkowej wyklucza zaliczenie kwoty spłaty części kapitałowej tego samego kredytu na cele mieszkaniowe (jaka nastąpiła po jego sprzedaży) do kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania wraz z wydatkami na zakup kolejnej nieruchomości.
Z innego źródła wnioskodawca uzyskał przeciwną informację, że do kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania oprócz kwoty wkładu własnego na zakup innej nieruchomości może wliczyć kwotę spłaconego w dniu 16 listopada 2010r. kapitału od kredytu na cele mieszkaniowe zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość przed jej sprzedażą, gdzie spłata kapitału nastąpiła po sprzedaży. Zasadne jest wliczenie kwoty spłaconego kapitału gdyż ulga odsetkowa zgodnie z jej zasadą dotyczy zwolnienia z podatku jedynie od części odsetkowej i nie ma nic wspólnego ze spłaconym po akcie notarialnym kapitałem kredytu w wysokości 213.983,36 zł (kwota kapitału wzrosła w momencie spłaty ze względu na wysoki kurs waluty CHF w momencie spłaty). Posiadane przez wnioskodawcę stosowne zaświadczenie z banku wyraźnie informuje, że spłacił w dniu 16 listopada 2010r. (po akcie notarialnym sprzedaży) kwotę kapitału od kredytu na cele mieszkaniowe (z 2006r.) w wysokości 213.983,36 zł.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
Czy w kwocie dochodu zwolnionego od opodatkowania wnioskodawca może uwzględnić:
całą kwotę kapitału kredytu na cele mieszkaniowe udzielonego na sprzedaną nieruchomość przed jej sprzedażą, w kwocie 213.983,36 zł, spłaconego po dniu jej sprzedaży - w dniu 16 listopada 2010r.,
kwotę na zakup nowego mieszkania „B” (wkład własny) - zakup do 24 miesięcy od sprzedaży,
kwotę rat innego kredytu (kapitał i odsetki) zaciągniętego również przed datą sprzedaży mieszkania) na zakup domu mieszkalnego „C”, jakie zostaną spłacone od daty sprzedaży mieszkania „A” czyli 08 listopada 2010r. do końca 2012 (czyli w ciągu 24 miesięcy). W przypadku tego kredytu (na dom „C”) wnioskodawca nie korzystał z ulgi odsetkowej, zakup w pełni z kredytu bankowego...
Ww. nieruchomości służą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy.
Zdaniem wnioskodawcy, ma on prawo w kwocie dochodu zwolnionego od opodatkowania uwzględnić (pomimo skorzystania z ulgi odsetkowej):
całą kwotę kapitału (bez odsetek) kredytu na cele mieszkaniowe udzielonego na sprzedaną nieruchomość przed jej sprzedażą, w kwocie 213.983,36 zł spłaconego po dniu jej sprzedaży - w dniu 16 listopada 2010r. (sprzedaż - akt notarialny - nastąpiła w dniu 08 listopada 2010r.),
kwotę na zakup nowego mieszkania „B” (wkład własny) - zakup do 24 miesięcy od sprzedaży mieszkania,
kwotę rat innego kredytu (kapitał i odsetki) zaciągniętego również przed datą sprzedaży mieszkania „A” na zakup domu mieszkalnego „C” (mieszkania), jakie zostaną spłacone od daty sprzedaży mieszkania „A” czyli 08 listopada 2010r. do końca 2012r.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:
nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
prawa wieczystego użytkowania gruntów,
-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
Ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, w myśl art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 01 stycznia 2009r.
Zgodnie z zapisem art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.
Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej ( art. 19 ust. 1 ww. ustawy ).
Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć np.: koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, o ile były ponoszone przez zbywcę. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy.
Natomiast za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy).
Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.
W świetle powyższego, definicję kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia mieszkania ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, iż koszty takie stanowią m.in. udokumentowane koszty nabycia tego mieszkania czyli cena zakupu oraz udokumentowane fakturą VAT nakłady, które zwiększyły jego wartość.
Jednakże podkreślenia wymaga, iż nie stanowią nakładów zwiększających wartości mieszkania wydatki na jego umeblowanie w formie zabudowy stałej (meble na wymiar). Tego rodzaju koszty nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa przyjmuje się, że umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) nie może być podstawą do zastosowania ulgi w odniesieniu do tych wydatków, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszkania, zatem nie ma charakteru prac budowlanych. Stanowisko takie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 kwietnia 2006r. sygn. akt: II FSK 639/05.
Podsumowując, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód czyli różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży mieszkania (ustalonym zgodnie z art. 19) a kosztami uzyskania przychodu (ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c). Kosztem uzyskania przychodu w przedmiotowej sprawie nie będzie wydatek związany z wykonaniem trwałej zabudowy wnękowej.
Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:
dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.
Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
Należy wyjaśnić, iż powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.
Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:
W
dochód zwolniony = D x --
P
gdzie:
D – dochód ze sprzedaży,
W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,
P – przychód ze sprzedaży.
W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.
Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:
wydatki poniesione na:
nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
wydatki poniesione na:
spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.
Zgodnie natomiast z ust. 28 ww. przepisu, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:
nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
-przeznaczonych na cele rekreacyjne.
Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, iż w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).
Należy również wskazać, iż przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30). Innymi słowy, przepis ten zapobiega sytuacji, kiedy podatnik kumulowałby ulgi podatkowe albo dwukrotnie odliczałby ten sam wydatek – raz jako poniesiony np. na zakup lokalu mieszkalnego, za drugim zaś razem jako wydatek na spłatę kredytu, który finansowałby ten właśnie zakup.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania. Przedmiotowy kredyt został zaciągnięty w 2006r. i przy rozliczeniu podatku za 2009r. oraz 2010r. wnioskodawca skorzystał z ulgi odsetkowej.
Jednakże w myśl cytowanego art. 21 ust. 30 ww. ustawy uzyskane ze zbycia nieruchomości środki pieniężne, przeznaczone następnie na spłatę zaciągniętego kredytu mieszkaniowego w związku, z którym wnioskodawca korzysta z tzw. ulgi odsetkowej, nie będą podlegały zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Zabrania tego wprost ww. art. 21 ust. 30. Nie ma znaczenia, że w przypadku ulgi odsetkowej odliczeniu podlegają jedynie odsetki od kredytu a nie kapitał. Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy nie ma zastosowania w przypadku spłaty kredytu, który był przedmiotem innych ulg podatkowych. Przepis ten miał na celu wyeliminowanie sytuacji kiedy z racji zaciągnięcia tego samego kredytu podatnik korzystałby z kilku ulg. Zwrócić też należy uwagę na fakt, że odliczane od podstawy opodatkowania w ramach ulgi odsetkowej były wprawdzie odsetki od kredytu a nie kapitał, jednakże odsetki nalicza się wszak od kwoty kapitału. Kwota kapitału wbrew twierdzeniu wnioskodawcy była więc bazą do naliczania odsetek, a więc kwota kapitału była uwzględniona przez podatnika korzystającego z ulgi odsetkowej. To natomiast realizuje wprost dyspozycję art. 21 ust. 30 ustawy zabraniającą uznania za wydatek na cel mieszkaniowy spłaty kredytu, którego dotyczyło korzystanie przez wnioskodawcę z ulgi odsetkowej. Z treści art. 21 ust. 30 ww. ustawy wynika, że art. 21 ust. 1 pkt 131 nie może być zastosowany do tej części wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, którą to częścią kredytu podatnik sfinansował wydatki określone w ust. 25 pkt 1 a wydatki te uwzględnił przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca zaciągnął kredyt na zakup mieszkania a następnie ten kredyt uwzględnił korzystając z ulgi odsetkowej. Tym samym spłata tego kredytu nie może być uwzględniona przy ustalaniu dochodu zwolnionego. Z art. 21 ust. 30 ustawy jednoznacznie zatem wynika zakaz kumulowania ulg, który wyklucza możliwość uznania za cel mieszkaniowy wydatku na spłatę kredytu, w stosunku do którego wnioskodawca korzystał wcześniej z ulgi odsetkowej. W przypadku wnioskodawcy nie chodzi również o podwójną, lecz o potrójną kumulację odliczeń jakich chce dokonać, a do jakich nie ma prawa. Zwrócić uwagę należy na fakt, że ze stanu faktycznego wynika, że składając PIT-39 w związku ze sprzedażą mieszkania wnioskodawca wykazał jako przychód cenę zbycia a jako koszt uzyskania przychodu pomniejszający ten przychód - cenę zakupu mieszkania – zakupu, który był w całości sfinansowany kredytem mieszkaniowym, którego spłatę chce uznać jako wydatek na cel mieszkaniowy. W oczywisty sposób prowadzi to do odliczenia tego samego wydatku, raz ceny zakupu mieszkania, która uwzględniona była przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym i odliczana od przychodu ze sprzedaży, a kolejnym razem jako kredytu, który tę cenę pokrywał. Taką sytuację wprost reguluje art. 21 ust. 30 ustawy nie pozostawiając wątpliwości, że żądanie wnioskodawcy, który domaga się uznania tego wydatku za poniesiony na cele mieszkaniowe, jest sprzeczne z prawem i literalnym brzmieniem powoływanego przepisu.
Reasumując, wydatkiem na cele mieszkaniowe nie jest spłata kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego mieszkania w stosunku, do którego skorzystano z „ulgi odsetkowej”, oraz który finansował nabycie mieszkania i jako koszt nabycia był odliczony od przychodu. Stanowisko wnioskodawcy w tym zakresie jest zatem nieprawidłowe.
Z przedmiotowego wniosku wynika również, iż wnioskodawca uzyskany ze sprzedaży mieszkania „A” dochód zamierza przeznaczyć na zakup nowego mieszkania „B” oraz na spłatę innego kredytu zaciągniętego przed datą sprzedaży na zakup domu mieszkalnego „C”. W przypadku tego kredytu wnioskodawca nie korzystał z ulgi odsetkowej.
Stosownie do ww. przepisów należy stwierdzić, iż wydatkiem na cele mieszkaniowe będzie kwota przeznaczona na zakup mieszkania „B”, jeśli nabycie mieszkania „B” nastąpi do końca 2012r. Celem mieszkaniowym będzie także wydatek na spłatę kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przed datą sprzedaży mieszkania „A” na zakup domu mieszkalnego „C” poniesiony od daty sprzedaży tj. 08 listopada 2010r. do końca 2012r., skoro w tym zakresie wnioskodawca nie korzystał z ulgi odsetkowej.
Podsumowując, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w zakresie uznania wydatków związanych z zakupem mieszkania „B” oraz spłatą kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup domu „C” za własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...