• Interpretacja indywidualn...
  09.06.2023

ITPB1/415-938/11/TK

Interpretacja indywidualna
z dnia 3 listopada 2011 r.

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 289 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2011 r. (data wpływu 7 września 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 7 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca jest udziałowcem w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (A). Zamierza swoje udziały w tej spółce wnieść do innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (B), przekazując jej swoje (wymienione wyżej) udziały, a otrzymując w zamian udziały tej spółki o wartości nominalnej równej wartości rynkowej przekazywanych przez Wnioskodawcę udziałów. Uprzednio inny wspólnik spółki (A) - osoba fizyczna - wniesie swoje udziały w tej spółce do spółki (B). Spółka (B), która obejmie udziały Wnioskodawcy w spółce (A) przed objęciem udziałów Wnioskodawcy w spółce (A) uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce (A), natomiast w wyniku nabycia udziałów Wnioskodawcy w spółce (A) spółka nabywająca (B), posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w spółce (A), której udziały są nabywane, zwiększy ilość udziałów w tej spółce. Podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej - Polsce - opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy wartość nominalna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w spółce (B), nie zalicza się do przychodów zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
Zdaniem Wnioskodawcy, wartość nominalna udziałów objętych w spółce (B), nie zalicza się do Jego przychodów, zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w pełni spełnione są warunki tego przepisu. Zgodnie z tym przepisem jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:
spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
W ocenie Wnioskodawcy, warunki są spełnione gdyż:
wniesienie udziałów do spółki w zamian za udziały tej spółki jest niewątpliwie zbyciem tych udziałów, a z drugiej strony ich nabyciem przez spółkę przejmującą (w zamian za udziały innej spółki przekazuje udziałowcom tej innej spółki własne udziały).
punkt 1): "spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane"; jest spełniony oraz podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
Katalog źródeł przychodów został zawarty przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Źródłami przychodów są m.in. - zgodnie z punktem 7 tego przepisu - kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).
Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.
Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:
zarejestrowania spółki albo
wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
Na mocy art. 1 pkt 16 lit. e) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478), ustawodawca dodał po ustępie 8 przepisu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowy ustęp 8a i ustęp 8b, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r.
Jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:
spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
Natomiast stosownie do treści ust. 8b art. 24 ww. ustawy, w przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a-8b ww. ustawy wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy udziałowiec spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.
Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść posiadane udziały w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (A) do innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (B), przekazując jej swoje (wymienione wyżej) udziały, a otrzymując w zamian udziały tej spółki o wartości nominalnej równej wartości rynkowej przekazywanych przez Wnioskodawcę udziałów. Uprzednio inny wspólnik spółki (A) - osoba fizyczna - wniesie swoje udziały w tej spółce do spółki (B). Spółka (B), która obejmie udziały Wnioskodawcy w spółce (A) przed objęciem udziałów Wnioskodawcy w spółce (A) uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce (A), natomiast w wyniku nabycia udziałów Wnioskodawcy w spółce (A) spółka nabywająca (B), posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w spółce (A), której udziały są nabywane, zwiększy ilość udziałów w tej spółce.
Mając zatem na uwadze uregulowania prawne wynikające z zacytowanego art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż w momencie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (B) w zamian za udziały w polskiej spółce kapitałowej (A), wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów w spółce (B) nie będzie zaliczona do przychodów podlegających opodatkowaniu.
W treści bowiem opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że w wyniku wniesienia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (A) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (B) spółka ta zwiększy ilość udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (A). Jednocześnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (B) będzie już posiadała bezwzględną większość praw głosu w spółce w związku z uprzednio dokonaną wymianą udziałów z innym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (A).
Reasumując, stwierdzić należy, że na skutek wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (B), wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (A), w przypadku, gdy spółka (B) posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której dotyczą udziały zwiększy ilość udziałów w tej spółce, to wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy. Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w zakresie zastosowania art. 24 ust. 8a i ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Końcowo wskazać należy, iż formułując własne stanowisko Wnioskodawca wskazał, że spełnione będą przesłanki z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazując m. in. iż: „spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane”. Analiza przepisu art. 24 ust. 8a ww. ustawy i przedstawione zdarzenie przyszłe wskazuje jednak, że w przedmiotowej sprawie opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w dyspozycji tego przepisu, nie ze względu na fakt, że spółka (B) uzyska bezwzględną większości praw głosu w spółce (A), gdyż ta na dzień wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów już taką większość będzie posiadała. Istotne w przedmiotowej sprawie jest to, że spółka (B) – która już będzie posiadała bezwzględną większość praw głosu – zwiększy ilość posiadanych udziałów w spółce (A).
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...