• Interpretacja indywidualn...
  28.06.2022

IBPP3/443-31/10/DG

Interpretacja indywidualna
z dnia 14 kwietnia 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 12 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2010r. (data wpływu 18 stycznia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zaliczenia do wyrobów tytoniowych masy aromatycznej do kominków i palenisk składającej się m.in. z tytoniu - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 18 stycznia 2010r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zaliczenia do wyrobów tytoniowych masy aromatycznej do kominków i palenisk składającej się m.in. z tytoniu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo, zajmujące się między innymi sprzedażą produktów akcyzowych, głównie tytoniu. Zamiarem Wnioskodawcy jest rozszerzenie działalności o sprzedaż masy aromatycznej do kominków i palenisk, emitującej w wyniku spalenia zapach i nie przeznaczonej do spożycia (palenia), będącej preparatem do perfumowania i odwaniania pomieszczeń. W skład przedmiotowej masy aromatycznej wchodzą: tytoń jasny nieprzetworzony (15%), tytoń jasny (3%), tytoń ciemny (6%), syrop skrobiowy (od 55% do 60%), aromaty owocowe i kwiatowe spożywcze (od 6,5% do 8,5%), utrwalacz (0,17%), barwniki spożywcze (0,17%), gliceryna spożywcza (9%). Masa aromatyczna zapakowana będzie w foliową zamykaną torebkę, ta ostatnia zaś znajdować się będzie w zamykanym, szczelnym opakowaniu plastikowym. Na opakowaniu znajduje się etykieta z oznaczeniem wyżej wymienionych składników produktu, jego nazwy i wagi, a także informacja między innymi o tym, że przedmiotowa masa nie nadaje się do palenia ani do jedzenia.

Tak opisany produkt w ilościach między 100 a 250 gramów na opakowanie będzie przedmiotem sprzedaży przez placówki Wnioskodawcy, zajmujące się na co dzień sprzedażą towarów akcyzowych oraz fajek wodnych do palenia tytoniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w tak opisanym zdarzeniu przyszłym, przedmiot obrotu tj. masę aromatyczną do kominków i palenisk, służącą do odwaniania i perfumowania pomieszczeń oraz zawierającą w sobie tytoń różnego rodzaju, należy zaliczyć do wyrobów tytoniowych w myśl przepisu art. 98 ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji do wyrobów akcyzowych w myśl art. 2 pkt 1) tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, na zadane powyżej pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej.

Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy o podatku akcyzowym do wyrobów tytoniowych (wyrobów akcyzowych), o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy zalicza się tytoń do palenia, w myśl art. 98 ust 5 ww. ustawy, tytoniem do palenia jest:

1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;

2. odpady tytoniowe oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami w rozumieniu ust. 2, 3 i 4, a nadające się do palenia.

Nadto należy podnieść, iż przedmiotowa masa zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług stanowi "Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń (włącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych)" (nr 24.51.41-00.00) Ponieważ ustawa o podatku akcyzowym, za wyroby akcyzowe będące wyrobami tytoniowymi uznaje wyłącznie tytoń do palenia, należy uznać, że masa aromatyczna, nawet jeśli zawiera w sobie 24% tytoniu, nie jest wyrobem akcyzowym. O tym bowiem, czy dany produkt należy zaliczyć do wyrobów tytoniowych, decyduje przede wszystkim jego przeznaczenie, tj . czy nadaje się do palenia czy też nie.

Ponieważ przedmiot obrotu będzie służył do innych celów niż palenie, co wynika z jego składu chemicznego i wagowego i co obwieszczone jest w treści etykiety, na której znajduje się informacja, iż nie nadaje się on do palenia, nie można go uznać za wyrób akcyzowy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Oceny tej nie zmienia także okoliczność, iż wnioskodawca zajmuje się na co dzień sprzedażą m.in. towarów akcyzowych ponieważ istotne znaczenie dla oceny czy towar jest towarem akcyzowym ma jego skład oraz przeznaczenie a nie rodzaj działalności prowadzonej przez podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2009 r. Nr 3 poz. 11) - określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 pkt 1 powyższej ustawy, wyrobami akcyzowymi są – wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 42 ww. załącznika nr 1 do ustawy do wyrobów akcyzowych zaliczono papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki – bez względu na kod CN.

Stosownie zaś do art. 98 ust. 1 ww. ustawy do wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN:

1. papierosy;

2. tytoń do palenia;

3. cygara i cygaretki.

Za tytoń do palenia – zgodnie z art. 98 ust. 5 ww. ustawy - uznaje się:

1. tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego;

2. odpady tytoniowe oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami w rozumieniu ust. 2, 3 i 4, a nadające się do palenia.

W myśl art. 98 ust. 6 ww. ustawy tytoń do palenia, określony w ust. 5, w którym więcej niż 25 % w masie drobin tytoniu ma szerokość cięcia mniejszą niż 1 milimetr, jest uznawany za tytoń drobno krojony przeznaczony do skręcania papierosów.

Natomiast - zgodnie z art. 98 ust. 8 ww. ustawy - produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Zgodnie z powyższym w przypadku wyrobów tytoniowych przedmiot opodatkowania ustala się nie w oparciu o kod CN do jakich został przyporządkowany poszczególny wyrób tytoniowy w Nomenklaturze Scalonej lecz w oparciu o definicje wyrobów tytoniowych określone w ust. 2-8 art. 98 ustawy o podatku akcyzowym. Powyższe zgodne jest również z przepisami dyrektywy Rady 95/59/WE z 27 listopada 1995r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. UE L nr 291 str. 40 ze zm.), która definiując wyroby tytoniowe nie przywołuje kodów CN.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca zamierza rozszerzyć działalność o sprzedaż masy aromatycznej do kominków i palenisk, która w wyniku spalania emitować będzie zapach. Masa ta składać się będzie z tytoniu jasnego nieprzetworzonego w ilości 15%, tytoniu jasnego w ilości 3%, tytoniu ciemnego 6% oraz syropu skrobiowego, aromatów owocowych i kwiatowo – spożywczych, barwników i gliceryny spożywczej w określonych proporcjach. Z treści wniosku wynika również, iż gotowy produkt będzie opakowany w szczelne pudełko plastikowe z etykietką, na której umieszczone będzie ostrzeżenie, że dany wyrób nie nadaje się do jedzenia oraz do palenia.

Analizując powyższe przepisy oraz opisane zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż w powyższej sprawie nie ma znaczenia wskazana we wniosku klasyfikacja przedmiotowego wyrobu. Nie ma również znaczenia zawartość tytoniu w gotowym produkcie. Istotą sprawy, zgodnie z definicją wskazaną w powyższych przepisach jest przede wszystkim określenie, czy końcowy wyrób w postaci masy aromatycznej, faktycznie nie nadaje się do bezpośredniej konsumpcji (do palenia).

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, iż masa aromatyczna do kominków i palenisk emitująca w wyniku spalania zapach składająca się m.in. z tytoniu nie jest wyrobem akcyzowym i nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym bowiem w tej postaci nie nadaje się bezpośrednio do palenia (konsumpcji).

Wobec powyższego masy aromatyczne do kominków i palenisk nie nadające się bezpośrednio do palenia (konsumpcji), nie spełniające kryteriów określonych w ust. 2, 3 lub 5 art. 98 ww. ustawy, nie należy traktować jako tytoń do palenia podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

Zatem, jeżeli przedmiotowy produkt - w postaci masy aromatycznej, emitującej w wyniku spalania zapach, przeznaczony do kominków i palenisk w celu perfumowania i odwaniania pomieszczeń - nie nadaje się do bezpośredniego palenia (konsumpcji), to nie podlega on ustawie o podatku akcyzowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe, w którym masa aromatyczna nie nadaje się do palenia (konsumpcji). W sytuacji gdyby okazało się, iż wyrób w stanie przedstawionym przez Wnioskodawcę nadawałby się do palenia (konsumpcji) stałby się on automatycznie wyrobem akcyzowym opodatkowanym podatkiem akcyzowym takim jaki obowiązuje dla tytoniu do palenia, mimo iż jego przeznaczenie byłoby inne i np. wykorzystywany byłby do spalania w kominkach czy paleniskach.

Należy również podkreślić, iż przedmiotowy wyrób, określany jako masa aromatyczna do kominków i palenisk emitująca w wyniku spalania zapach, w przypadku jego przetworzenia do postaci nadającej się do bezpośredniego palenia (konsumpcji) staje się również wyrobem akcyzowym, opodatkowanym podatkiem akcyzowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...