• Interpretacja indywidualn...
  19.01.2022

IBPB3/423-64/07/MS

Interpretacja indywidualna
z dnia 15 listopada 2007

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 643 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu, przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 17 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodu przeznaczonego na wypłatę nagród dla pracowników z zysku wypracowanego za 2006 r. - jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 17 sierpnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia dochodu przeznaczonego na wypłatę nagród dla pracowników z zysku wypracowanego za 2006 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych, do których mają zastosowanie przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W miesiącu lipcu 2007 r. nastąpił podział zysku wypracowanego w 2006 r. O podziale zysku zdecydował dyrektor jednostki. Część tego zysku przeznaczona została na wypłaty nagród dla pracowników wraz z należnymi od tych wypłat składkami ZUS.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy część zysku z roku poprzedniego przeznaczona na nagrody dla pracowników korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop...

Zdaniem wnioskodawcy, nagrody, również nagrody z zysku są jednym z kilku składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce. Wynagrodzenia, jako takie, kwalifikują się do objęcia zwolnieniem, gdyż związane są z funkcjonowaniem Zakładu, którego celem statutowym jest ochrona zdrowia. Nagrody z zysku również podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...