• Postanowienie o zakresie ...
  28.06.2022

E-2/436/5/05

Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 31 maja 2005

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 24 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Czy darowizna pierwsza w wysokości 8.000 zł, przekazana na rzecz siostry oraz darowizny po 6.000 zł na rzecz jej dwójki małoletnich dzieci są wolne od podatku od spadków i darowizn w sytuacji, gdy całą kwotę tj. 20.000 zł otrzyma siostra w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy małoletnich?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie interpretacji art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514) i stwierdza, że podziela stanowisko Pani wyrażone w piśmie z dnia 25.04.2005 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W piśmie z dnia 25.04.2005 r. zwróciła się Pani do tut. organu podatkowego z zapytaniem:

Czy darowizna pierwsza w wysokości 8.000 zł przekazana od brata na rzecz Pani oraz po 6.000 zł na rzecz jej dwójki małoletnich dzieci jest wolna od podatku, jeżeli całą kwotę tj. 20.000 zł w imieniu własnym oraz małoletnich dzieci przyjmie Pani ?

Zdaniem Pani darowizna taka jest zwolniona od podatku.

Oceniając przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny, organ podatkowy uznaje Pani stanowisko za prawidłowe i wyjaśnia:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514) opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej

7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej.

Ponadto należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, a więc zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki prawne bezpośrednio dla reprezentowanego.

Interpretacji udziela się w oparciu o stan faktyczny opisany w piśmie i zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej wydania.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika lub płatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 236 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...