• Interpretacja indywidualn...
  01.02.2023

IPPB1/415-858/09-3/AM

Interpretacja indywidualna
z dnia 29 stycznia 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 4 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 10.11.2009 r. (data wpływu 16.11.2009 r.) .) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nieuznania za przedsiębiorstwo wniesionego wkładu niepieniężnego do spółki jawnej – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 16.11.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie nieuznania za przedsiębiorstwo wniesionego wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Począwszy od 1994 r. Wnioskodawca (dalej zwany „Podatnikiem”) prowadzi na własny rachunek działalność gospodarczą objętą wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, której przedmiotem jest:

1. wynajem zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

2. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.7),

3. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (47.99.Z),

4. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39Z),

5. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (46.90Z).

Podatnik zatrudnia obecnie 2 osoby (jedną na podstawie umowy o pracę, drugą na podstawie umowy zlecenia), jak również jest zarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług.

W 1995 r. wspólnie z małżonką Podatnik nabył nieruchomości gruntowe do majątku wspólnego (małżeńska – wspólność majątkowa). Na nabytych gruntach zostały wybudowane budynki biurowo-handlowe z zapleczem magazynowym. Powyższa nieruchomość zabudowana budynkami zwana jest dalej „Zabudowana Nieruchomość”. Oddanie tych budynków do użytku następowało etapami w zależności od postępu prac tj. budynek handlowy z zapleczem magazynowym nr 1 został oddany do użytku w 1997 r., a budynek handlowy z zapleczem magazynowym nr 2 - w 1999 r. W 2005 r. została oddana do użytku nadbudowa części biurowej budynku nr 2. Podatnik wynajmuje powierzchnie biurowe i magazynowe w budynkach nr 1 i 2 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (aktualnie jest zawartych 5 umów najmu). Budynki są ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane. Dla tych budynków stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2 5%.

Podatnik prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Podatnik nie prowadzi dokumentacji finansowej pozwalającej na identyfikowanie przychodów kosztów oraz należności i zobowiązań dotyczących działalności handlowej oraz działalności w zakresie wynajmu. W przedsiębiorstwie Podatnika nie występuje struktura organizacyjna w postaci działów, wydziałów czy oddziałów.

Aktualnie Podatnik rozważa utworzenie wraz z innymi osobami fizycznymi spółki jawnej, której przedmiotem działalności będzie m.in. wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych. W tym celu Podatnik rozważa wniesienie wkładu niepieniężnego do nowo utworzonej spółki jawnej w postaci Zabudowanej Nieruchomości. Wartość wkładu, tj. Zabudowanej Nieruchomości zostanie określona przez rzeczoznawcę przy uwzględnieniu jej wartości rynkowej. Tak ustalona wartość rynkowa zostanie wskazana w umowie spółki jawnej jako wartość wkładu.

Opisana powyżej działalność gospodarcza prowadzona przez Podatnika jako osobę fizyczną nie ulegnie zawieszeniu ani likwidacji po wniesieniu Zabudowanej Nieruchomości do nowo utworzonej spółki jawnej. Podatnik będzie nadal wykonywał działalność zarówno w zakresie wynajmu jak i pozostałych przedmiotów określonych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy wniesienie wkładu niepieniężnego/aportu w postaci nieruchomości do spółki jawnej implikuje w momencie jego wniesienia powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólnika wnoszącego ten wkład...

2. Czy przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki jawnej stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

3. Czy przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki jawnej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

4. Jak ustalić wartość początkową budynków wniesionych do spółki jawnej w formie aportu...

5. Czy dla środków trwałych tj. budynków wniesionych aportem do spółki jawnej i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki jawnej można ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną dla środków trwałych używanych...

Odpowiedź na pytanie drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek Pana w zakresie pytania pierwszego trzeciego, czwartego i piątego zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (k.c.). Zgodnie z art. 551 k.c. przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

5. koncesje, licencje i zezwolenia,

6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,

7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

8. tajemnice przedsiębiorstwa,

9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W opisanym zdarzeniu przyszłym Podatnik planuje wnieść do spółki jawnej Zabudowaną Nieruchomość. Zgodnie z art. 678 § 1 k.c. w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy. W konsekwencji, spółka jawna jako nabywca nieruchomości z mocy prawa wstąpi w stosunki najmu dotyczące powierzchni w budynkach nr 1 i 2. Podatnik po wniesieniu aportu będzie kontynuował dotychczasową działalność gospodarczą w zakresie handlu oraz wynajmu. Podatnik nie przenosi na spółkę jawną oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo (nazwy przedsiębiorstwa), ani ksiąg. Przedmiot aportu nie będzie więc zdaniem Wnioskodawcy stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Definicja przedsiębiorstwa zawarta jest w art. art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Norma zawarta w art. 5a pkt 3 ww. ustawy podatkowej stanowi, że przedsiębiorstwo - to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

5. koncesje, licencje i zezwolenia,

6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,

7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

8. tajemnice przedsiębiorstwa,

9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca w ww. przepisie wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które mogą być przedmiotem czynności prawnej (wkładu).

Zatem przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest takie przedsiębiorstwo, które jest zorganizowane i wyposażone w składniki zapewniające realizowanie celów gospodarczych, jest samodzielnym podmiotem prawa, funkcjonującym jako podmiot w obrocie gospodarczym. Ponadto nie można traktować jako przedsiębiorstwo wyodrębnionej gospodarczo części będącej zespołem składników majątkowych i niemajątkowych, jeżeli nie będzie obejmować ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności.

Jednocześnie zauważyć należy, iż katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa, ujęty w ww. art. 55#185; K.c. nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie "w szczególności". Zgodnie natomiast z art. 55#178; K.c., czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Należy jednak przy tym wyraźnie zaznaczyć, iż definitywnej oceny przedmiotu czynności prawnej dokonuje sam podatnik.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż opisany przedmiot aportu w postaci zabudowanych nieruchomości nie posiada zdolności funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55#185; Kodeksu cywilnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...