• Postanowienie o zakresie ...
  04.02.2023

RO-XV/430/SD-354/413/JS/06

Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 25 sierpnia 2006

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 4 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Czy z chwilą przyjęcia darowizny, założenie spółki cywilnej i zarejestrowanie jej w celu prowadzenia działalności zgodnie ze złożonym oświadczeniem będzie prawidłową formą prowadzenia działalności z uwagi na konieczność zachowania przedsiębiorstwa w stanie niepogorszonym?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.06.2006r., stwierdza, iż spółka cywilna, założona przez obdarowanych zstępnych, jest odpowiednią formą prawną prowadzenia przez nich w stanie niepogorszonym zakładu nabytego w drodze darowizny.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 22.06.2006r. (data wpływu 12.07.2006r.), uzupełnionym w dniu 21.07.2006r., zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Pani ojciec, jako jedyny właściciel firmy budowlanej, zamierza przekazać tytułem darowizny Pani i Pani siostrze zorganizowane przedsiębiorstwo obejmujące składniki majątku trwałego, obrotowego, zobowiązania i kapitały własne. Ojciec prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną. Darowizna dokonana będzie na rzecz dwóch córek pozostających w I grupie podatkowej i chcą Panie skorzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn, składając oświadczenie, że zakład ten będzie prowadzony przez Panie w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia darowizny.

W związku z powyższym zwraca się Pani z pytaniem: Czy z chwilą przyjęcia przez Panią darowizny, założenie spółki cywilnej i zarejestrowanie jej w celu prowadzenia działalności zgodnie ze złożonym oświadczeniem będzie prawidłową formą prowadzenia działalności z uwagi na konieczność zachowania przedsiębiorstwa w stanie niepogorszonym?

Sformułowała Pani także własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż: Darowizna przedsiębiorstwa jest co do zasady opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Jednak zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy podatku od spadków i darowizn zwolnione jest od podatku nabycie przez małżonka lub zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia spadku lub darowizny. Niedotrzymanie tych warunków powoduje utratę zwolnienia od podatku. Wyjątek stanowią sytuacje niemożności dalszego prowadzenia tej działalności na skutek zdarzeń losowych. W przypadkach tych podatek obniża sie proporcjonalnie do okresu prowadzenia tej działalności przez spadkobiercę lub obdarowanego. Pani zdaniem, w przypadku otrzymania przez Panią i Pani siostrę w formie darowizny zorganizowanego przedsiębiorstwa na współwłasność, spełnienie warunku prowadzenia go w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia darowizny w celu uzyskania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn jest możliwe tylko poprzez zawiązanie spółki cywilnej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity z 2004r., Dz. U. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) zwalnia się od podatku nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia spadku lub darowizny; niedotrzymanie tych warunków powoduje utratę zwolnienia od podatku, z wyjątkiem niemożności dalszego prowadzenia tej działalności na skutek zdarzeń losowych; w wypadkach tych podatek obniża się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności przez spadkobiercę lub obdarowanego. Z uwagi na brak definicji pojęcia zakładu w ustawie o podatku od spadków i darowizn, należy odwołać się do definicji przedsiębiorstwa zawartej w art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W myśl tego przepisu przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

W przedstawionym stanie faktycznym Pani ojciec zamierza w drodze darowizny przekazać Pani i Pani siostrze zakład budowlany. Chcąc skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, zamierzają Panie złożyć oświadczenie, iż zakład ten będzie prowadzony przez Panie w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia darowizny. Z cyt. wyżej przepisu art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, iż warunkiem zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest prowadzenie zakładu przez obdarowanego w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia darowizny. Zatem w omawianej sytuacji, z uwagi na darowiznę na rzecz córek albo zstępnych, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia konieczne jest dalsze prowadzenie zakładu w stanie niepogorszonym przez obie Panie. W rozpatrywanym przypadku, prowadzenie nabytego zakładu w formie założonej przez Panie dwuosobowej spółki cywilnej jest istotnym warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Spółka cywilna, funkcjonująca na gruncie art. 860 i nast. Kc, jest stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników i nie posiada własnej osobowości prawnej przeciwstawianej podmiotowości prawnej wspólników. Zatem spełniony będzie warunek dalszego prowadzenia zakładu przez samych obdarowanych, co nie byłoby zachowane w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego.

Ponadto w omawianym stanie faktycznym, dla zachowania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn istotne jest uniknięcie, dzięki założeniu spółki cywilnej, podziału darowanego zakładu, a przez to pogorszenia jego stanu. Podział zakładu prowadziłby do zmniejszenia ilościowego jego składników materialnych i niematerialnych, a w konsekwencji do zmniejszenia jego potencjału gospodarczego, co oznaczałoby pogorszenie stanu zakładu i powodowało utratę zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...