• Postanowienie o zakresie ...
  16.04.2024

US-PP-443/8/05

Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 11 maja 2005

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 938 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Czy Gmina może w całości dokonywać odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60), art. 15, art. 86 ust. 1, 2, art. 88, art. 114, art. 119, ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19, art. 124 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika: Gminy, z dnia 17.02.2005 r., otrzymany przez tutejszy organ podatkowy w dniu 21.02.2005 r. o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym: czy Gmina może w całości dokonywać odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku po wnikliwej analizie własnego stanowiska wnioskodawcy, który uważa, że Gminie przysługuje w całości odliczenie podatku VAT od inwestycji w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

W dniu 21.02.2005 r. wpłynął do tut. Organu podatkowego pisemny wniosek podatnika - Gminy o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wnioskodawca pyta: Czy Gmina może dokonywać odliczenia podatku VAT od całości inwestycji w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji?

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Gmina prowadzi inwestycję w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Po wnikliwej analizie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesku postanawia jak w sentencji (postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe), ponieważ:

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z powołanym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Należy zwrócić uwagę, iż prawo do obniżenia podatku naliczonego nie przysługuje w przypadkach wymienionych w art. 88 ustawy o VAT. W celu zrealizowania przysługującego podatnikowi prawa do odliczenia VAT naliczonego związanego z zakupami inwestycyjnymi koniecznym jest spełnienie następujących warunków: dokonanie rejestracji w trybie art. 96 ustawy o VAT, jako podatnik VAT czynny? (art. 88 ust. 4 cytowanej ustawy), uprawnienie do odliczenia VAT naliczonego związanego z zakupami inwestycyjnymi podatnik może zrealizować w momencie, gdy wystąpi u niego podatek należny od czynności, której zakupy te posłużyły (art. 86 ustawy o VAT). Mając na uwadze przedstawiony przez Jednostkę w zapytaniu stan faktyczny, dla ustalenia i realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, niezbędne jest dokonanie analizy pod kątem istnienia związku tegoż podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi, które zostały wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z analizy stanu faktycznego wynika, iż realizacja zadań inwestycyjnych, dotyczących budowy inwestycji komunalnej będzie związana z czynnościami opodatkowanymi. Gmina będzie wykorzystywała wytworzony majątek do prowadzenia działalności odpłatnej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. Zatem Gmina będąc zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług będzie mogła skorzystać w wyżej opisanych warunkach z odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu dotyczących realizacji inwestycji.

Niniejsze postanowienie dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanego zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1 wyżej wymienionej ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, jeżeli jednak wnioskodawca zastosuje się do niej, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia, niniejszego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Niniejsza interpretacja - zgodnie z art. 14 § 2 wyżej wymienionej ustawy - jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona w drodze decyzji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie. Zażalenie wnosi się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Krośnie za pośrednictwem tut. organu podatkowego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt a oraz art. 9 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.), zażalenia i załączniki do zażalenia podlegają opłacie skarbowej wg stawki 5 zł od zażalenia, 50 gr od załącznika do zażalenia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...